UKRAINA: 24 grudnia – Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych

W dniu 26 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Dyrekcji ds. Eksploatacji Zespołu Budynków Centralnych Państwowych Instytucji Archiwalnych Ukrainy w Kijowie (Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України; ДЕКС ЦДАУ) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracowników Instytucji Archiwalnych.

Czytaj dalej „UKRAINA: 24 grudnia – Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych”

UKRAINA: Archiwa dokumentują rosyjską inwazję

O nowo utworzonym zbiorze pod nazwą „Kolekcja dokumentów dotyczących przebiegu wydarzeń w obwodzie połtawskim podczas masowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę”, w audycji radiowej w dniu 5 grudnia 2023 r. mówiła Tetiana Woskobijnyk, główny archiwista Wydziału Informacji i Udostępniania Dokumentów Archiwum Państwowego Obwodu Połtawskiego w Połtawie (wschodnia Ukraina). Z okazji Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy, na antenie Ukraińskiego Radia „Połtawa” rozmawiano o nowo utworzonym zbiorze archiwaliów, który obejmuje okres od 2014 roku do chwili obecnej: wspomnienia żołnierzy ukraińskich, osób wewnętrznie przesiedlonych, które przybyły do regionu połtawskiego uciekając przed działaniami wojennymi, członków rodzin żołnierzy i wolontariuszy, i inne dokumenty. Tetiana Woskobijnyk zauważyła, że archiwa państwowe nie stoją na uboczu procesów społecznych i politycznych zachodzących w państwie.

Czytaj dalej „UKRAINA: Archiwa dokumentują rosyjską inwazję”

UKRAINA: Międzynarodowa pomoc w digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego

Rok 2023 dla Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy to rok ważnych osiągnięć i owocnej współpracy z partnerami międzynarodowymi. Wspólnym wysiłkiem zapewnia się zachowanie i konserwację cennych dokumentów archiwalnych, odzwierciedlających historię tego kraju. Jednym z przykładów współpracy jest zakup, przez Centralne Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne, najnowszego skanera dokumentów filmowych Cintel G3 HDR+, który był możliwy przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego w Strefach Konfliktów Zbrojnych ALIPH. Skaner do filmów, zainstalowany i skonfigurowany w listopadzie 2023 roku, na zamówienia użytkowników zeskanował już 25 filmów na taśmie 16 mm (łącznie 1250 minut) i 3 filmy na taśmie 35 mm (30 minut). Dodatkowo, w ramach planowanej digitalizacji, zeskanowano 2 filmy 16 mm (110 minut) i 8 filmów 35 mm (80 minut). Ukraińscy archiwiści wyrażają szczerą wdzięczność Międzynarodowej Fundacji ALIPH oraz innym międzynarodowym partnerom i darczyńcom za zaufanie i ogromny wkład w rozwój archiwistyki na Ukrainie, szczególnie w warunkach wojennych.

Czytaj dalej „UKRAINA: Międzynarodowa pomoc w digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego”

UKRAINA: „Rosja – imperium zła”

W dniu 24 listopada 2023 roku w Archiwum Państwowym Obwodu Połtawskiego w Połtawie odbył się Okrągły Stół na temat: „Rosja – imperium zła: geneza zjawiska, zbrodnie Kremla, kierunki badań”. Na wydarzenie zostali zaproszeni urzędnicy służby cywilnej, naukowcy z Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W.H. Korolenki, Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka, Połtawskiego Muzeum Historii Lokalnej, nauczyciele i uczniowie Połtawskiego Miejskiego Liceum Wielodyscyplinarnego nr 1 im. I. P. Kotlarewskiego, przedstawiciele społeczeństwa. Uczestnicy Okrągłego Stołu wyjaśniali istotę zjawiska,

Czytaj dalej „UKRAINA: „Rosja – imperium zła””

UKRAINA: 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864 – wystawa Archiwum Państwowego w Żytomierzu

Dla upamiętnienia160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (1863-1864), pracownicy Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu, po przeprowadzeniu kwerendy w zasobie, m.in. w aktach zespołów archiwalnych nr 2 „Sąd Powiatowy w Żytomierzu, obwód wołyński”, nr 70 „Urząd Gubernatora Wołyńskiego w Żytomierzu, obwód wołyński”, nr 18 „Wołyńska Izba Sądu Karnego w Żytomierzu”, nr 17 „Wołyńska Izba Sądu Cywilnego w Żytomierzu”, nr 178 „Łucko-Żytomierski Rzymskokatolicki Konsystorz Duchowy w Żytomierzu”, nr 349 „Wołyński Prokurator Gubernialny w Żytomierzu”,przygotowali wystawę internetową pt. „W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864”.

Czytaj dalej „UKRAINA: 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864 – wystawa Archiwum Państwowego w Żytomierzu”

UKRAINA: Dzień Ukraińskiego Pisma i Języka

27 października Ukraińcy obchodzili niezwykle ważne święto – Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. Święto to zapoczątkował w 1997 r.prezydent Ukrainy Leonid Kuczma – wspierając inicjatywę organizacji publicznych i biorąc pod uwagę ważną rolę języka ukraińskiego w konsolidacji społeczeństwa, wydał dekret „O Dniu pisma i języka ukraińskiego”. Dekret stwierdzał, że dzień ten będzie obchodzony co roku w prawosławne święto Dnia Wspomnienia Czcigodnego Kronikarza Nestora (1056–1114), mnicha z Ławry Kijowsko – Peczerskiej, autora napisanej w języku słowiańskim na początku XII w. „Powieści minionych lat” (st.rus. Повѣстьвре мѧньныхъ лѣтъ), głównego źródła do badań najstarszych dziejów Ukrainy (i nie tylko).

Czytaj dalej „UKRAINA: Dzień Ukraińskiego Pisma i Języka”

UKRAINA: Rozszerzenie współpracy z partnerami w Niemczech

W dniu 20 września 2023 r. szef Archiwów Państwowych Ukrainy Anatolij Chromow odbył konsultacje z koordynatorem projektu „Radzieccy i niemieccy jeńcy wojenni i internowani”, Danielem Bismannem, podczas których uczestnicy wyrazili nadzieję na wznowienie wzajemnie korzystnej i konstruktywnej współpracy, m.in. w ramach realizacji tego projektu. Planowana jest digitalizacja dokumentów pochodzących z zasobu archiwów ukraińskich, które zawierają informacje o jeńcach wojennych oraz ofiarach narodowych socjalistów i reżimu stalinowskiego. Strona niemiecka, w miarę możliwości, gotowa jest udzielić archiwom ukraińskim także innej pomocy.

Czytaj dalej „UKRAINA: Rozszerzenie współpracy z partnerami w Niemczech”

UKRAINA: nowe perspektywy współpracy z Międzynarodowym Sojuszem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych Konfliktem (ALIPH)

W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się drugie spotkanie internetowe Szefa Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolija Chromowa z kierownikami i koordynatorami projektów Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych KonfliktemALIPH (International alliance for the protection of heritage in conflictareas, z siedzibą w Genewie w Szwajcarii). Anatolij Chromow podziękował organizacji, która od pierwszych dni wojny oferowała pomoc ukraińskim archiwom – dziś otrzymało ją już 14 archiwów państwowych. Jak zauważyli przedstawiciele ALIPH, łączna kwota środków na zakup materiałów opakowaniowych, sprzętu do digitalizacji dokumentów, materiałów restauratorskich, remont pomieszczeń i planowaną rekonstrukcję archiwów oraz udzielenie innej pomocy, wynosi 526 000 dolarów amerykańskich, a to dopiero początek.

Czytaj dalej „UKRAINA: nowe perspektywy współpracy z Międzynarodowym Sojuszem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych Konfliktem (ALIPH)”

UKRAINA: Masowa cyfryzacja dokumentów Archiwum Państwowego w Równem

Kolejne, po Archiwum Państwowym Obwodu Iwano-Frankowskiego, Archiwum Państwowe, tym razem Obwodu Rówieńskiego (ДержавнийархівРівненськоїобласті),i korporacja FamilySearch International (USA), rozpoczynają program szeroko zakrojonej digitalizacji dokumentów z terenu Obwodu Rówieńskiego. W ramach tego programu zeskanowanych zostanie ponad 4 miliony arkuszy, takich jak dokumenty lokacyjne wsi powiatu rówieńskiego z okresu 1796-1917 (kiedy ziemie te, dotychczas należące do Rzeczypospolitej Polskiej, zostały po zaborach włączone do Rosji), akta Rewkomów (ревкомів— tymczasowych organów władzy sowieckiej): listy mobilizacyjne, karty poborowe, spisy ludności z okresu rewolucji ukraińskiej (1917-1920), wnioski mieszkańców o obywatelstwo polskie, paszporty, księgi kontroli ruchu ludności (1921-1939), wykazy kułaków, sprawy karne, księgi domowe okresu sowieckiego, księgi metrykalne i inne.

Czytaj dalej „UKRAINA: Masowa cyfryzacja dokumentów Archiwum Państwowego w Równem”

UKRAINA: Wystawa on-line z okazji Dnia Państwowości Ukraińskiej

Centralne Państwowe Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne w Kijowie zaprasza na internetową wystawę pt. «Державність – це незламність» („Państwowość – to niezłomność”), na której prezentowane są dokumenty audiowizualne ze zbiorów Archiwum.
28 lipca 2023 r. to Dzień Państwowości Ukraińskiej. Historyczne kształtowanie się Ukrainy trwało wielu wieków. W tym czasie niejedno pokolenie Ukraińców musiało wielkim kosztem wywalczać dla przyszłych pokoleń prawo do wolnego i niezależnego życia. Nowa karta w rozwoju państwowości rozpoczęła się wraz z odzyskaniem przez Ukrainę niepodległości w 1991 r., powstaniem państwa ukraińskiego, postrzeganiem go jako niezależnego podmiotu wspólnoty europejskiej i skutecznego uczestnika postępu cywilizacyjnego. Dokumenty audiowizualne zarejestrowały historię procesów kształtowania się państwa na początku lat 90. XX w., które doprowadziły do powstania najnowszego państwa ukraińskiego.

Czytaj dalej „UKRAINA: Wystawa on-line z okazji Dnia Państwowości Ukraińskiej”