POLSKA: Spotkanie Grupy Archiwów Europy Środkowej na Zamku Królewskim w Warszawie

Dnia 11 grudnia 2009 roku o godzinie 18.00 w historycznych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Grupy Archiwów Europy Środkowej.
Polskę reprezentować będą: Leszek Hensel –ambasador Współpracy Wyszehradzkiej, Hanna Krajewska – Prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Krzysztof Stryjkowski.
Spotkanie swą obecnością zaszczycą także Maria Ryantova – Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich, Zuzana Kollarova – Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich oraz Laslo Szogi – Stowarzyszenie Archiwistów Węgierskich, którzy przedstawią informacje na temat aktualnej sytuacji w archiwistyce w swoich krajach.
Obrady uświetni program artystyczny Andrzeja Zagdańskiego oraz prezentacja – i degustacja – ciastka „Visegradka”, oryginalnego wypieku skomponowanego specjalnie dla uczczenia współpracy archiwów Europy Środkowej.

dr Hanna Krajewska
Polskie Towarzystwo Archiwalne

Grupa Wyszehradzka archiwów

Dnia 6 marca 2007 r w Popradzie odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń archiwalnych Polski, Wegier, Czech i Słowacji. Spotkanie zaaranżowane zostało przez Zuzanne Kollarovą, prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Słowackich, pracującą w Archiwum w Popradzie i Hannę Krajewską przewodniczącą Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP
Pomysł wspólnych działań narodził sie w trakcie 4 godzinnej rozmowy, podczas uczestniczenia w Zjeździe Archiwistów Niemieckich w Essen we wrześniu 2006r. Ustalono wówczas,iż spotkanie odbędzie się w Popradzie.
Dnia 6 marca 2007 r. do Popradu przybyli prezesi stowarzyszeń archiwalnych: L.Szogi (Stowarzyszenie Archiwistów Węgierskich), A.Doleżal (Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich), Z.Kollarova (Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich). Ze stony polskiej SAP reprezentował Jan Macholak, wiceprezes oraz Hanna Krajewska, Maciej Jasiński i Dariusz Dobrowolski (Sekcja Archiwów Samorządowych). W spotkaniu uczestniczyła telewizja i regionalna prasa. Plonem spotkania jest wspólna deklaracja.
W 2008 r odbędzie sie we wrześniu, w Nowym Sączu międzynarodowa konferencja,która zacznie cykl spotkań archiwistów środkowoeuropejskich.

Dr Hanna Krajewska
Dyrektor
Archiwum Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa
ul.Nowy Świat 72

tel./fax 0048 22 826 81 30

Deklaracja stowarzyszeń archiwalnych Polski, Węgier, Czech i Słowacji

Deklaracja

ze wspólnego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń archiwalnych Polski, Węgier, Czech i Słowacji, które odbyło się 6 marca 2007 r. w Popradzie.
Obecni przedstawiciele stowarzyszeń archiwalnych wyrazili pragnienie i potrzebę współpracy w zakresie archiwistyki i nauk pomocniczych historii w udostępnianiu  i ochronie dziedzictwa kulturalnego i wymiany doświadczeń między poszczególnymi państwami.
W celu wypełniania następujących zadań:
1.  przedstawiciele stowarzyszeń co roku spotykają się w innym państwie w celu koordynacji działań, gdzie będą uszczegóławiać wspólne akcje na odpowiedni rok
2.  jednocześnie, co roku  będzie się odbywać wspólna konferencja w poszczególnych państwach, kolejno w innym na wcześniej uzgodniony temat
3.  państwa uczestnicy deklarują wspólne pragnienie propagowania tych wspólnych działań na międzynarodowych forach
4.  będą dążyć do prezentacji kulturalnego dziedzictwa w poszczególnych krajach w formie wystaw i innych prezentacji
5.  będą poszukiwać źródeł finansowania wspólnych działań w uzgodnionym zakresie
6.  będą wykorzystywać czasopisma i strony WWW  poszczególnych stowarzyszeń do informowania o wspólnych działaniach, jak również do automatycznego rozsyłania ważnych informacji pocztą elektroniczną
7.  poszukiwać możliwości określenia wspólnych, jak też dwustronnych pisemnych porozumień współpracy
8.  będą poszukiwać możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie ochrony, konserwacji, restauracji i digitalizacji dokumentów archiwalnych
9.  będą poszukiwać możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie programów kształceniowych z archiwistyki i nauk pomocniczych historii
10. będą informować  Międzynarodową Radę Archiwów o wspólnych działaniach.

Zápis ze setkání předsedů archivních asociací zemí Vyšegrádské čtyřky

Zápis ze setkání předsedů archivních asociací zemí Vyšegrádské čtyřky
ve dnech 6.-7. března 2008 v Ostravě

Přítomni:
Blažena Przybylová (Heská archivní společnost)
Daniel Doležal (Heská archivní společnost)
Szögi László (Magyar leveltárosök egyusülete)
Varga Júlia (Magyar leveltárosök egyusülete)
Járosné Ignácz (Magyar leveltárosök egyusülete)
Zuzana Kollárová (Spoločnosš slovenských archivárov)
Veronika Nováková (Spoločnosš slovenských archivárov)
Ivo Łaborewicz (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
Krzyzstof Stryjkowski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
Hanna Krajewska (Polskie towarzysztwo archiwalne)
Maćiej Jasiński (Polskie towarzysztwo archiwalne)

1.    Prvním bodem jednání bylo seznámení se situací v jednotlivých zemích. Obecně platí, že archivy a archiváři mají problémy vyplývající z hospodářské situace svých zemí. Společné jsou zejména nedostatek financí na řádný provoz archivů a snižování stavu odborných sil v archivech. Společným problémem je také masivní zavádění digitálních dokumentů do praxe a potřeba jejich dlouhodobého ukládání.
2.    H. Krajewska informovala o chystané konferenci v Novém Saczu a Bochni v září 2008, která je výsledkem loňského jednání této skupiny v Popradě.
3.    Přítomní se dohodli, že hlavním informačním místem o situaci v jednotlivých zemích bude informační portál www.archiwa.net. Zavázali se též, že na tento portál dodají informaci o dění ve svých zemích alespoň 1x za dva měsíce.
4.    Účastníci jednání se dohodli upozornit příslušné struktury EU na dlouhodobé podceňování zabezpečení archivů, zejména v otázce materiálního a personálního zajištění ve svých zemích. Prof. Szögy se uvolil vypracovat koncepci deklarace na toto téma, které bude po projednání společně podepsána předsedy, odeslána a zveřejněna. S touto deklarací budou seznámeny další archivní asociace zemí EU a budou požádány o spolupodepsání.
5.    H. Krajewska informovala o našich aktivitách Mezinárodní archivní radu a další mezinárodní organizace.

Zapsal: Daniel Doležal

Tekst PDF