MRA: Międzynarodowa Rada Archiwów członkiem Sieci Dziedzictwa Klimatycznego

Jednym z tematów tegorocznego Międzynarodowego Tygodni Archiwów był temat wpływu zmian klimatycznych na archiwa i archiwów na zmiany klimatyczne. Międzynarodowa Rada Archiwów (MRA) wraz z ICMOS ( International Council on Monuments and Sites – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych) i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions  -Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich podjęły współpracę w ramach interaktywnego webinarium „Zmiana klimatu i dziedzictwo kulturowe: wezwanie do działania!”  (“Climate Change and Cultural Heritage: A call to action!”). W trakcie webinarium MRA została zaproszona do przystąpienia do Sieci Dziedzictwa Klimatycznego (Climat Heritage Network) i oficjalnie od 1 września 2020 r. jest jej członkiem.
MRA zamierza podjąć współpracę z partnerami z sektora ochrony dziedzictwa kulturowego, ze społecznością archiwistów i archiwów w celu propagowania ochrony zasobów archiwalnych oraz ich znaczenia dla monitorowania skutków zmian klimatu. Koniecznym będzie także spojrzenie na archiwa przez pryzmat takiej budowy infrastruktury archiwalnej aby była ekologiczna (tu aspekty budowy nowych ekologicznych budynków archiwalnych oraz infrastruktury cyfrowej.

Czytaj dalej „MRA: Międzynarodowa Rada Archiwów członkiem Sieci Dziedzictwa Klimatycznego”

MRA: Wspólna deklarachja MRA i IFLA na temat prawodawstwa regulującego postępowanie z danymi o charakterze prywatnym

Międzynarodowa Rada Archiwów i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich zajęły wspólne stanowisko wobec zagadnienia legislacji chroniącej życia prywatne a archiwizacji.
Punktem wyjścia koncepcji dokumentu jest zwrócenie uwagi na,  z jednej strony konieczność zapewnienia ochrony dóbr osobistych jednostki, włącznie z prawem do zapomnienia, z drugiej na nadmiar restrykcji chroniących ten obszar. Taka sytuacja może wpłynąć na utrudnienia w pozyskiwaniu archiwaliów, a w konsekwencji  znacząco ograniczyć dostęp do informacji. Rolą archiwów i bibliotek jest gromadzenie materiałów archiwalnych” : „Archiwa są dokumentalnym produktem ludzkiej działalności  i są przechowywane, ze względu na ich wartość, w długim czasie.  Są zapisem w czasie rzeczywistym aktywności osób i organizacji, dostarczają zatem bezpośredniego  wglądu  w wydarzenia przeszłe.”
(łum. AB)(„Les archives sont le produit documentaire de  l’activité  humaine  et  elles  sont  conservées  en  raison  de  leur  valeur  sur  le  long  terme.  Elles constituent le reflet en temps réel de l’activité des individus et des organisations, et fournissent donc une vision directe sur les événements passés.” – Que sont les archives? )Są podstawowymi źródłami , które pozwalają lepiej zrozumieć naszą przeszłość czy to w celu badawczym, rozliczeniowym, czy aby zapewnić  kompletny zapis dziejów. Archiwa pozwalają wzmocnić społeczeństwo i demokrację.  Dokument zwraca także uwagę na fakt, że archiwalia mogą być przechowywane w różnych instytucjach, które bezsprzecznie odgrywają istotną rolę w osiąganiu celów społecznych.
W archiwach znajdują się olbrzymie ilości danych osobowych zdefiniowanych jako: „wszelka informacja dotycząca osoby fizycznej i z nią identyfikowana ujawniająca cechy tej osoby, jej sytuację lub charakter.” (Les  archives  contiennent,  par  la  force  des  choses,  des données  à  caractère  personnel. Toute information relative à une personne physique identifiée et révélant des traits de sa personnalité, sa situation ou ses activités est une donnée à caractère personnel. – fragment deklaracji.) Ten typ informacji wymaga szczególnej ochrony I jest przedmiotem zabiegów legislacyjnych.

Czytaj dalej „MRA: Wspólna deklarachja MRA i IFLA na temat prawodawstwa regulującego postępowanie z danymi o charakterze prywatnym”