MRA: Koniec CITRA i nowa formuła międzynarodowej współpracy

W dniach 24- 29 października 2011 r. w hiszpańskim Toledo miała miejsce 43 Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów- CITRA. Po dłuższym okresie analizy formuły CITRA, jej uczestnicy podjęli decyzję o przekształceniu jej w Doroczną Konferencję Międzynarodowej Rady Archiwów. Pomimo wpisania się CITRA  w wieloletnią tradycję międzynarodowej współpracy archiwistów i jej wkład w dorobek archiwistyki uznano, że dotychczasowa formuła wyczerpała się i należy ja zastąpić formułą bardziej otwartą. CITRA jest bowiem konferencją bardzo ekskluzywną, w której biorą udział tylko dyrektorzy narodowych archiwów państwowych.
Nowa formuła – Konferencja- ma być otwarta dla wszystkich członków MRA, wszyscy będą mogli korzystać z dostępu do specjalistycznych działań takich, jak nowoutworzone „Forum archiwistów państwowych”, będą mogli uczestniczyć w innych kolektywnych pracach MRA. Wprowadzając zmiany Międzynarodowa Rada Archiwów stawia sobie za cel zwiększenie aktywności swoich członków.

Czytaj dalej „MRA: Koniec CITRA i nowa formuła międzynarodowej współpracy”

MRA: CITRA 2010 we wrzesniu w Norwegii

Doroczna Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów CITRA (Conference Internationale de la Table Ronde des Archives) odbędzie się Oslo w dniach 11- 19 września 2010. Norwegia wyróżniona została możliwością organizacji konferencji w uznaniu jej osiągnięć na polu rozwiązywania problemów archiwów cyfrowych. W opublikowanym na stronie internetowej CITRA Oslo zaproszeniu dyrektor archiwów państwowych Norwegii Ivar Fonnes napisał: „Archiwa państwowe Norwegii pracowały od wielu lat wspólnie z sektorem publicznym nad znalezieniem profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie skomplikowanej archiwistyki cyfrowej. Stąd wielka przyjemność i przywilej dla nas podjąć konferencję CITRA 2010, organizowaną pod hasłem: „Zaufanie i dostęp. Wyzwania stojące przed zarządzaniem w erze cyfrowej. Przygotowanie programu zostało zakończone na spotkaniu Biura CITRA w Oslo w styczniu, program jest obecnie sfinalizowany. Więcej, seanse plenarne zostaną wzbogacone licznymi sesjami paralelnymi i pracami grup roboczych. Zostaniecie Państwo zaangażowani do odczytywania programu jak „menu” dzięki któremu będziecie mogli dokonać swojego właściwego wyboru.”

Językami konferencyjnymi będzie tradycyjnie angielski i francuski, ale organizatorzy zapewnili także język hiszpański.

Konferencja jest okazją dla licznych ciał MRA do organizacji spotkań. Organizatorzy przygotowali także bogaty program kulturalny.
Konferencje otworzy wywód prof. Randalla Jimersona (Western Washington University): „Możliwości archiwów w przyszłości cyfrowej”. Potem prof. Jan Egeland (Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych): „Komunikacja interkulturowa dla ukazania nowych globalnych wyzwań” oraz Sven Mollekleiv (dyrektor norweskiego Czerwonego Krzyża): „Zbierać i rozmieszczać podstawowe informacje cyfrowe w czasie katastrof. Doświadczenia Czerwonego Krzyża” Te trzy wystąpienia otworzą konferencję.

 

 

Czytaj dalej „MRA: CITRA 2010 we wrzesniu w Norwegii”

MRA: Nowy numer informatora Flash i podsumowanie CITRA 2009

Na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów ukazał się nowy numer informatora Flash za grudzień 2009r. W sporej części poświęcony jest on podsumowaniu spotkania CITRA (Okrągłego Stołu Archiwów) na Malcie w dniach 16- 21 listopada 2009r. W maltańskim spotkaniu wzięło udział 250 uczestników z 91 państw uczestniczących w debacie „Wyobrażenie archiwisty XXI wieku: nowe strategie kształcenia i nauczania.” (Imaginer l’archiviste du XXI e siecle nouvelles stratégies d’éducation et de formation”). Obrady i spotkania poprzedzały wystawy i imprezy towarzyszące tematycznie związane z główną osią tematyczną. Uczestnicy podkreślali wagę kształcenia i dokształcania archiwistów w związku z wyzwaniami jakie nowe technologie stawiają przed archiwami. W materiale o znamiennym tytule: „Uniknąć amnezji w świecie cyfrowym” (Éviter l’amnésie dans un monde numérique) wiceprezydent CITRA Pani Nolda Römer Kanepa powiedziała: „Naszym celem jest stworzenie nowej generacji archiwistów nieskrepowanych Googlem i You Toubem.” (Tekst z Citra 2009 a Malte., Flash 19/2009). Uczestnicy spotkania podkreślali, że wszyscy leaderzy obecnego kształcenia są imigrantami ze świata tradycyjnych technologii, których skonfrontowano z nowym światem komunikacji elektronicznej podczas gdy generacja „cyfrowych dzieci” jest dopiero w trakcie dojrzewania. Dotąd papierowe dokumenty bdą musiały stać się cyfrowymi. Archiwiści będą musieli reagować na nie szybko aby zachować te istotne informacje i zapewnić, że nie zostaną zatracone dla przyszłości. Będą także musieli odpowiedzieć na wyzwanie nowej generacji użytkowników. Aby wypełnić te zadania personel archiwów będzie musiał otrzymać stosowne wykształcenie, adekwatną wiedzę i będzie musiał gromadzić szerokie doświadczenia. Jednym ze sposobów wypełniania tych potrzeb może być zobowiązanie narodowych i międzynarodowych sieci archiwalnych do promowania staży archiwalnych, wymiany archiwistów, wydawnictwa źródeł on-line, tworzenie platform mentoratu (doradztwa zawodowego). Kształcenie na odległość za pomocą narzędzi elektronicznych uznano za fundamentalne zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Podkreślono także wagę do kształcenia ciągłego poczynając od kształcenia początkowego, dokształcania w pracy do szeroko pojętego doskonalenia zawodowego. Podkreślono, że instytucje archiwalne powinny faworyzować projekty badawcze, zwłaszcza te realizowane partnersko, wspólnie ze światem akademickim, wolontariatem i przedsiębiorstwami.
Uczestnicy CITRA wskazali priorytetowe obszary współpracy międzynarodowej:
1. Staże archiwalne i wymiana archiwistów.
2. Wydawnictwa źródłowe on- line.
3. Programy doradztwa (mentorat)
4. Współpraca związana z badaniami naukowymi.

Na kongresie CITRA zaprezentowano także nowa stronę internetową Międzynarodowej Rady Archiwów

Flash nr 19

na podstawie Flash nr 19
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Materiały CITRA

Materiały z międzynarodowych spotkań OkrągłegoStołu archiwów- CITRA

CITRA 2001

CITRA 2002

CITRA 2003

CITRA 2005
Program konferencji: „Les archives à l’heure de la mondialisation” Abu Dżabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
27 listopada- 1 grudnia 2005.
Program (fr) pdf
Program (en) pdf

CITRA 2006

Curaçao (Antyle Holenderskie) 20- 26 listopada 2006
„Sharing Memory Through Globalization” (Wspólnota pamięci poprzez globalizację)

CITRA 2007
Québec (Kanada) 11- 17 listopada 2007
„Coopérer pour préserver la diversité” (Współpracować by chronić odmienność)

Czy powstanie archiwum praw człowieka

W trakcie konferencji CITRA w Afryce południowej zrodziła sie idea opracowania międzynarodowego przewodnika do źródeł o gwałceniu praw człowieka. Delegaci, z 70 państw biorący udział w konferencji, zaprosili rządy członków UNESCO do systematycznego opisywania w rejestrze Pamięć Świada (Memoire du Monde) archiwów służb bezpieczeństawa dawnych reżimów. Ministrowie 7 państw Afryki południowej i wschodniej, którzy spotkali sie przy okazji konferencji CITRA, przyjęli „Deklarację o archiwach w Afryce” i ich wykorzystaniu w administracji do dobrego zarządzania.

Delegaci zaapelowali do wszystkich rządów afrykańskich o zmodernizowanie administracji przez związanie ich z narodowymi instytucjami archiwalnymi w zgodzie z regułami dobrego zarządzania i administracyjnej przejrzystości.

na podstawie FLASH oprac. Adam Baniecki

Archiwa tradycji ustnej- konferencja CITRA 2003r.

ARCHIWA TRADYCJI USTNEJ

W dniach 13- 17 października 2003r w Pretorii (Republika Południowej Afryki)odbyła się konferencja CITRA poświęcona niezwykłemu aspektowi kultury afrykańskiej- traducji ustnej. Dla Afryki, jej tożsamości kulturowej, plemiennej i narodowej jest to rzeczywiście jeden z fundamentalnych problemów. Jest to kontynent biedy i braku edukacji. Jeśli weźmiemy pod uwagą, że w całej praktycznie Afryce Zachodniej są dwa uniwersytety w Senegalu, to jasnym staje się jak palącym jest tam zagadnienie analfabetyzmu. Widać też, czym jest zatem tradycja ustna w utrwalaniu kultury w kulturze historii. W zasadzie wydaje się, że jest to bardzo odległy problem dla europejskiej archiwistyki, zwłaszcza w swojej części „socjalnej”, a jednak czy tak jest rzeczywiście? Oto od 1972r w Bretanii realizowany jest program DASTUM, którego celem jest utrwalenie ustnej tradycji tego regionu. Rejestrowane są opowieści, baśnie i pieśni nie znajdujące realizacji w tradycji pisanej. Nie wnikając w szczegóły z zarejestrowanych 4500 godzin, 2500 jest już udostępnianych, a pozostałe 2000 w trakcie opracowania. Dla internetu materiał jest kompresowany do formatu mp3. Na temat projektu DASTUM czytaj: Culture et recherche, nr 78 maj- czerwiec 2000.

oprac. Adam Baniecki

 

Konferencja CITRA Pretoria 13- 17 października 2003

Przyjęte rezolucje

Uczestnicy roboczego spotkania CITRA sygnalizują następujące zagadnienia:

1. Rząd, organizacje pozarządowe, i inne części (kontynentu afrykańskiego) powinni pracować razem aby pomóc kształtowaniu i rozpowszechnianiu informacji na temat historii ustnej. 2. Archiwa i praktykujący historie ustną powinni być czujni i otwarci na osoby, które starają się rozumieć kulturę afrykańską używając metod zachodnich. 3.Przekaz kultury nie może być ograniczony do dzieł pisanych lecz potrzebuje wyrażać się przez słowa i działania, tak aby być całkowicie zrozumiałym. 4. Każdy aspekt kultury, każdej kultury, nie może być całkowicie zrozumiały poprzez środki pisane, lecz musi być wyrażony ustnie aby być uwiarygodnionym. 5. Informacja o kulturze w szkołach jest zwykle przygotowana dla innych kultur niż kultura afrykańska. Tradycja ustna jest pomocą. 6. Ludzie, którzy opowiadają historie są często chronieni a w wielu przypadkach eksploatuje się ich wiedzę w celach komercjalnych bez żadnego wynagrodzenia. Pytanie jest następujące: „komu przynależy własność intelektualna informacji ustnej.” 7. Środki muszą być dostępne, a informacja musi być chroniona w przypadku gdy dotyczy – umiejętności prowadzenia rozmowy – kwestie dotyczące tradycji i protokołu – dostępnego wyposażenia i sposobu jego wykorzystania 8. Nauczanie na temat metodologii inwentaryzacji w historii ustnej powinno być zaproponowane w szczególności archiwistom mającym do czynienia z historia ustną. Nauczanie musi mieć strukturę możliwa do zaadoptowania przez archiwistów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, to znaczy składać się z krótkich modułów, które nie będą obligowały archiwistów do opuszczania ich miejsc pracy na dłuższy czas 9. Wewnątrz „Records management” archiwa mają silną i rozrastającą się część dokumentacji elektronicznej. Historia ustna bardzo przyczynia się do tworzenia dokumentów elektronicznych. 10. Kod deontologiczny musi być rozwijany. Służy on za przewodnika dla archiwistów i praktyków historii ustnej dla ich spełnienia. Powinien być rozwijany w celu ochrony zawodu przeciwko komercjalizacji i moralnym wykorzystaniu rzemiosła dla niekontrolowanych miejsc web. 11. Instytucje , które posiadają takie zbiory powinny co najmniej dostarczyć spisy lub bazy danych do archiwów właściwych dla ich regionu. 12. Zagadnienie zapłaty informatorom musi być ustalone w sposób ostateczny. Zastosowanie obowiązkowych procedur powinno być punktem wyjścia. Ci którzy korzystają z historii ustnej w celach komercjalnych i ci którzy uczestniczą we wzbogacaniu pamięci archiwistyki narodowej powinni być zidentyfikowani i opracowani w zróżnicowany sposób. 13. Rząd powinien uczynić z historii ustnej priorytet i pomóc w jej spełnieniu wraz z tradycyjnymi „leaderami”. Tak samo praktykujący powinni się ubezpieczać wynikającymi sąd odpowiednimi protokołami. 14. Uczestnicy tego spotkania oceniają wkłady wniesione w historię ustną ogólnie i żywo zapraszają archiwistów narodowych do organizowania tym ludziom spotkań nie mniej niż raz w roku.

tłumaczył z języka francuskiego Adam Baniecki