POLSKA: Archiwizacja dokumentcji – kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy

ZAPROSZENIE NA S Z K O L E N I E  NT.: „ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – KRYTERIA, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA”

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników składek oraz biorąc pod uwagę właściwą organizację pracy archiwów zakładowych/składnic akt w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, dobro materiałów archiwalnych wytwarzanych przez aktotwórcę oraz prawidłowo prowadzone archiwa zakładowe/składnice akt organizuje w dniu 24 kwietnia 2015 roku 1-dniowe szkolenie, kolejne z cyklu warsztatów pt.: „Archiwizacja dokumentacji – kryteria, problemy, rozwiązania”. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad prawidłowego postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, udostępniania i zabezpieczania dokumentacji na przykładzie dokumentacji z obszaru ubezpieczeń społecznych oraz wizyta uczestników szkolenia w magazynach archiwum zakładowego i magazynach dokumentacji w obiegu bieżącym w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.

Czytaj dalej „POLSKA: Archiwizacja dokumentcji – kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy”

POLSKA: I Forum Edukatorów Archiwalnych

Zapraszamy na I spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych, które odbędzie się w Toruniu (Collegium Humanisticum UMK, ul. Bojarskiego 1) w dniach 24 – 25 kwietnia 2015 r. Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych edukacją archiwalną, zwłaszcza do osób, które pracując w różnego typu archiwach zajmują się działalnością edukacyjną, a także osób, dla których zagadnienia edukacji archiwalnej szczególnie są bliskie.

Planowane cele spotkania to:

– Powołanie Forum Edukatorów Archiwalnych, przedstawienie zadań, celów i sposobów pracy Forum,

– Zainicjowanie dyskusji nad kształtem Forum, harmonogramem prac i spotkań, tematyką kolejnych spotkań, działaniami na rzecz integrowania środowiska edukatorów archiwalnych,

– Dyskusja dotycząca edukacji w archiwach,

– Zajęcia warsztatowe poświęcone tematyce lekcji archiwalnej,

– Wymiana doświadczeń – gościnne wizyty w toruńskich archiwach: Archiwum Państwowym w Toruniu, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

Czytaj dalej „POLSKA: I Forum Edukatorów Archiwalnych”

POLSKA: „Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacja ” Wrocław, 7-8 grudnia 2010 r

Sprawozdanie z konferencji:
„Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacja ”
Wrocław, 7-8 grudnia 2010 r.

Konferencja odbyła się w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego Organizatorami byli: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sekcja 1: Język – możliwości i ograniczenia
Grażyna Piotrowicz (Biblioteka Uniwersytecka w Wrocławiu) w referacie zatytułowanym Cyfrowa konwergencja bibliotek, archiwów i muzeów przedstawiła różnice i podobieństwa występujące w tychże instytucjach zwracając uwagę, że to biblioteki najwcześniej zainteresowały się standardami katalogowania opartymi o standard MARC. Niestety, każde ze środowisk stosuje własne normy, choć to one właśnie powinny być dostosowane do typu materiałów, niezależnie od miejsca ich przechowywania.
Małgorzata Wyrzykowska (Uniwersytet Wrocławski) w wystąpieniu pt. Problem definiowania pojęcia dziedzictwa kulturowego w wybranych językach europejskich wskazała na różnice i podobieństwa w zakresie stosowania następujących pojęć w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim: zabytek, dobro kultury, ochrona zabytków, dziedzictwo kulturowe. Autorka powołała się zarówno na odpowiednie zapisy w ustawodawstwie różnych państw jak i na terminologię występującą w słownikach i leksykonach, podkreślając potrzebę ujednolicenia aparatu pojęciowego. Może to mieć znaczenie dla prowadzenia efektywnych kwerend w międzynarodowych zasobach dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej „POLSKA: „Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacja ” Wrocław, 7-8 grudnia 2010 r”

POLSKA: „Dokumentacja masowa – problemy wartościowania i selekcji” konferencja w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji:
„Dokumentacja masowa – problemy wartościowania i selekcji”
Poznań, 25-26 listopada 2010 r.

Konferencja odbyła się w Instytucie Historii UAM. Organizatorami byli: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Obrady rozpoczęły się o godz. 10.00. Przybyłych powitał prof. Stanisław Sierpowski oraz dziekan Wydziału Historycznego prof. Hanna Kočka-Krenz. Przewodnictwo obrad objął Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).
W pierwszym wystąpieniu, zatytułowanym Wartościowanie dokumentacji masowej – zdefiniowanie problemu Ewa Perłakowska (Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP) zauważyła, iż obecna konferencja jest kontynuacją rozważań ze Zjazdu Archiwistów Polskich w Olsztynie w 2007 r. Prelegentka stwierdziła, że stosowane dotychczas metody i kryteria wartościowania wydają się być niewystarczające w obecnych warunkach. Dowodzi tego m.in. analiza akt wytwarzanych przez samorządy lokalne oraz problem masowości akt osobowych i metryczek dowodów osobistych. Zwróciła też uwagę na konieczność rozróżnienia pojęć „masowość dokumentacji” i „dokumentacja masowa”.
W zastępstwie nieobecnej prof. Haliny Robótki (UMK) jej referat wygłosiła Katarzyna Pepłowska: Wartościowanie akt. Teraźniejszość i przyszłość. Autorka omówiła m.in. narzędzia wartościowania: wykazy akt, kwalifikatory, komisje brakowania, archiwa przejściowe.

Czytaj dalej „POLSKA: „Dokumentacja masowa – problemy wartościowania i selekcji” konferencja w Poznaniu”