POLSKA: Archiwizacja dokumentcji – kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy

ZAPROSZENIE NA S Z K O L E N I E  NT.: „ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – KRYTERIA, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA”

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników składek oraz biorąc pod uwagę właściwą organizację pracy archiwów zakładowych/składnic akt w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, dobro materiałów archiwalnych wytwarzanych przez aktotwórcę oraz prawidłowo prowadzone archiwa zakładowe/składnice akt organizuje w dniu 24 kwietnia 2015 roku 1-dniowe szkolenie, kolejne z cyklu warsztatów pt.: „Archiwizacja dokumentacji – kryteria, problemy, rozwiązania”. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad prawidłowego postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, udostępniania i zabezpieczania dokumentacji na przykładzie dokumentacji z obszaru ubezpieczeń społecznych oraz wizyta uczestników szkolenia w magazynach archiwum zakładowego i magazynach dokumentacji w obiegu bieżącym w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie Państwa pracownika/ów na w/w szkolenie i pisemne zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z otrzymaną „Kartą Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia”. Prosimy również, aby uczestnik/cy szkolenia przygotował/li wstępny materiał do omówienia lub tematy problemów do rozwiązania w prowadzonym przez siebie archiwum zakładowym/składnicy akt i przesłanie materiału elektronicznie na adres: legnica@sap.waw.pl, m_kacprzak@vp.pl.
Warsztaty odbędą się w sali szkoleniowej nr 200 w budynku Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26 w Legnicy zgodnie z załączonym programem. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu dla uczestników podana została w „Karcie Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia”.
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach. W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Prezes Zarządu  Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy
Magdalena Kacprzak

Kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Edyta Łaborewicz

Program szkolenia

10.00 Otwarcie:
Powitanie gości, wykładowców i uczestników warsztatów
mgr inż. Magdalena Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału SAP w Legnicy
mgr Jerzy Ulewski – Dyrektor Oddziału ZUS w Legnicy
Przedstawienie porządku warsztatów
mgr Anna Maria Modzelewska – V-ce Prezes Zarządu Oddziału SAP w Legnicy

10.30 Referat:
„Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa. Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie i zabezpieczanie w zakładzie pracy i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
(mgr Joanna Kowalczyk – Sarapata – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek  – 1 w Oddziale ZUS w Legnicy)

11.00 Referat:
„Dokumentacja emerytalno – rentowa. Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie i zabezpieczanie w zakładzie pracy i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
(mgr Małgorzata Bauer – Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych – 1 w Oddziale ZUS w Legnicy)

11.30 Serwis kawowo – kanapkowy

12.00 Referat:
„Działalność Wydziałów Obsługi Dokumentacji w Oddziale ZUS w Legnicy. Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie i zabezpieczanie dokumentacji”
(mgr inż. Magdalena Kacprzak – Naczelnik Wydziału Obsługi Dokumentacji  – 1 w Oddziale ZUS w Legnicy,
mgr Aleksandra Adamska – Cerolewicz – Naczelnik Wydziału Obsługi Dokumentacji  – 2 w Oddziale ZUS
w Legnicy)

13.00 Wizyta w magazynach archiwum zakładowego i magazynach dokumentacji w obiegu bieżącym w Oddziale ZUS w Legnicy

15.00 Podsumowanie:
mgr inż. Magdalena Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału SAP w Legnicy

CAŁOŚĆ MATERIAŁÓW wraz kartą uczestnictwa