SZWAJCARIA: Opracowanie archiwalne od A do Z w podręczniku dobrych praktyk – odsłona trzecia

To już trzecia edycja obszernego podręcznika opracowania zasobu archiwalnego we wszystkich jego aspektach, przygotowana przez Archiwum Kantonu Zurich (Staatsarchiv des Kantons Zürich) Pierwsza wersja ponad 300 stronicowego Erschliessungshandbuch została opublikowana w styczniu 2014 roku, a kolejna, poprawiona i zaktualizowana wersja w 2015.
Podręcznik zawiera wypracowane przez lata zasady i dobre praktyki dotyczące postępowania z zasobem archiwalnym,  uwzględniające  również standardy międzynarodowe. Opracowanie podręcznika w pierwszej kolejności podyktowane było wprowadzeniem w kantonalnych archiwach Szwajcarii  AIS czyli Archivinformationssystems oraz decyzją o przeniesieniu do niego wszystkich tradycyjnych środków ewidencyjnych, a tym samym koniecznością zestandaryzowanego, stosunkowo głębokiego, homogenicznego opracowywania zasobu. Przez dwa ostatnie lata podręcznik poddany został krytycznej ocenie zarówno wewnętrznej – oddział opracowania zasobu archiwalnego archiwum w Zurychu- jak również  przez zewnętrznych ekspertów i praktyków. W dalszym ciągu jednak autorzy nie uważają podręcznika za produkt finalny. Poddawany on będzie stałej ocenie, monitorowaniu potrzeb i adaptacji do zmieniającego się otoczenie archiwalnego.

Czytaj dalej „SZWAJCARIA: Opracowanie archiwalne od A do Z w podręczniku dobrych praktyk – odsłona trzecia”

Jacek Łukasik, Prezydia miejskich rad narodowych w Sulejowie i w Przedborzu – struktura organizacyjna i procesy aktotwórcze

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zlikwidowała funkcjonujący dotychczas samorząd i powierzyła władzę na terenie miast miejskim radom narodowym oraz ich organom wykonawczym – prezydiom.
Ustawa określała zakres działania rad narodowych następująco: „Rady narodowe:
1)    kierują na swym terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną,
2)    zapewniają ochronę porządku publicznego i czuwają nad przestrzeganiem praworządności demokratycznej,
3)    ochraniają własność społeczną i prawa obywateli,
4)    współdziałają w umocnieniu obronności państwa,
5)    wydają przepisy prawne w ramach uprawnień nadanych im przez ustawy,
6)    wybierają i odwołują prezydium miejskiej rady narodowej oraz powołują komisje rady narodowej,
7)    kierują działalnością swoich organów i rozpatrują ich sprawozdania,
8)    uchwalają w ramach narodowego planu gospodarczego terenowe plany gospodarcze
i nadzorują ich wykonanie,
9)    uchwalają w ramach jednolitego budżetu państwowego terenowe budżety i nadzorują ich wykonanie,
10)    stanowią o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach, w ramach uprawnień nadanych im przez ustawy,
11)    wykonują kontrolę społeczną działalności urzędów, przedsiębiorstw, zakładów
i instytucji”  .
Pełen tekst obszernego referatu w Repozytorium ArchNetu.

Czytaj dalej „Jacek Łukasik, Prezydia miejskich rad narodowych w Sulejowie i w Przedborzu – struktura organizacyjna i procesy aktotwórcze”

Gabriel Widuch, Dokumentacja dowodów osobistych – wytwarzanie dokumentacji na poziomie urzędu w świetle przepisów dotyczących dowodów osobistych; problem porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych osób zmarłych, powstałych do roku 2010 włącznie.

Zawarte poniżej propozycje dotyczące sposobu porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych osób zmarłych oparto na analizie charakteryzowanej dokumentacji przechowywanej przez urzędy gmin (gmin miejskich i wiejskich) funkcjonujące na obszarze byłego województwa wałbrzyskiego (w szczególności akt zgromadzonych w: Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Urzędzie Miasta w Kłodzku, Urzędzie Gminy w Dobromierzu). Zaprezentowana koncepcja została również poprzedzona analizą najnowszych wytycznych dotyczących kwalifikacji archiwalnej tego typu akt, jak i przepisów prawa odnoszących się do prowadzenia dowodów osobistych.
Ze względu na masowość przedmiotowej dokumentacji, jej ogólnopolski charakter zachodzi potrzeba wypracowania jednolitych zasad odnoszących się do porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych. Wspomniane ustalenia winny również dotyczyć tematyki przynależności zespołowej dokumentacji, uwzględniając dotychczasowy sposób jej wytwarzania.
Tekst pdf

Joanna Sieranc-Guzdek, Problem wartościowania dokumentacji w urzędach miast/gmin na przykładzie Kart Gospodarstw

Joanna Sieranc-Guzdek, Problem wartościowania dokumentacji w urzędach miast/gmin na przykładzie Kart Gospodarstw

Artykuł dotyczy przykładowego problemu wartościowania dokumentacji typowej wytwarzanej w urzędach miast/gmin. Podano przykłady różnej klasyfikacji i kwalifikacji Kart Gospodarstw w urzędach. Opisano zawartość Kart Gospodarstw wytworzonych od 1965 roku do współczesnych. Zaproponowano rozszerzenie hasła klasyfikacyjnego w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Kart Gospodarstw. Przedstawiono wartość historyczną Kart Gospodarstw wytworzonych przez Urząd Gminy Brzeźnica w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Materiały dodatkowe – wzory druków: 1, 2, 3, 4.