Bibliografia

1. red. A. Laszuk, Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, Warszawa 1998, ISBN 83-86643-57-9

2. T. Brzózka, Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen / Niemieckie księgi stanu cywilnego w Polsce 1898- 1945, Frankfurt am Main- Berlin 2000, ISBN 3- 8019-5674-1

3. Franz Josef Burghardt, Familienforschung, Meschede 2003, ISBN 3-926089-03-2)

4. Roots in Sweden: the genealogist’s guide to the Swedish archives, Riksarkivet, 1997.

5. oprac. S. Pijaj, Archiwa rodzinno- majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie: informator, Warszawa 1995. Polskie Dziedzictwo Kulturalne. seria B. Wspólne Dziedzictwo

6. Archivi di famiglie e di persone : materiali per una guida. T. 1. Abruzzo-Liguria / a cura Giovanni Pesiri [et al.], coordinamento di Gabriella de Longis Cristaldi. T. 2. Lombardia- Sicilia / a cura di Giovanni Pesiri [et al.]. – Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991-1998. – XX, 280; XVIII, 404 p. – (Pubblicazioni degli Archivi di Stato : strumenti ;112, 113)

7. M. Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIXw. ARCHEION CIV, 2002, ss.203-211

8.Phlippe Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011

9. Anna Laszuk, P. Christol, Retrouver ses ancêtres polonais, Archives & Culture, Paris 2011 )(Recenzja)
Francuskie Wydawnictwo Archives & Culture przystąpiło do publikacji poradników genealogicznych dla osób chcących prowadzić poszukiwania w różnych krajach. Do Polski zaprasza Philippe Christol, który w prezentowanej publikacji przedstawia nie tylko metody poszukiwań, lecz także Polskę, jej historię i język.Książka Philippe’a Christola jest ciekawym spojrzeniem badacza
praktyka z innego kraju, zawierającym niespotykane wcześniej elementy. Podkreślić należy, że autor zmierzył się nie tylko z teorią archiwistyki i praktyką prowadzenia kwerend, ale też z wieloma zagadnieniami różnorodności Polski – historycznej, geograficznej, językowej, narodowościowej, wyznaniowej itp. Zawarł w poradniku także własne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania polskich archiwów, czym można zainteresować ich pracowników. Można przy tym mieć nadzieję, że poradnik ten nie będzie traktowany przez poszukiwaczy jako jedyne źródło informacji o Polsce, a kolejne jego wydanie zostanie odpowiednio poprawione.

10. Philippe Christol, Odpowiedź na recenzję Anny Laszuk
Philippe Christol, autor poradnika dla osób poszukujących informacji o przodkach wywodzących się z Polski pt. „Retrouver ses ancêtres polonais”  zapoznał się z recenzją zamieszczoną w dziale Genealogia / Bibliografia. Przygotował polemiczną odpowiedź w której z tłumaczy, do kogo kierował swoją publikację i jaki poziom wiedzy posiadają potencjalni czytelnicy. Zwraca uwagę, że w większości nie są to fachowcy, niewiele o Polsce wiedzą, a jeśli mają doświadczenia, to w archiwach francuskich i z tego wynikają czynione przez autora odwołania. Zapowiada uwzględnienie wielu uwag w kolejnym wydaniu poradnika, które ukaże się w tym roku. A przy okazji z wielkim znawstwem czyni porównania i zwraca uwagę na różnice, nie tylko terminologiczne, występujące w archiwach francuskich i polskich.

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

1. Guide des sources genealogique au Canada, Ottawa 2001, wyd. IV, format pdf

2. Dictionary of Canadian Biography Online / Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne

3. Wytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 12 grudnia 2014 r.

Władysław Stępniak Colloquia…in the Co-operation of European Archives

  1. Władysław Stępniak Colloquia Jerzy Skowronek dedicata in the Co-operation of European Archives (1995-2004)
  2. Władysław Stępniak „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata ” we współpracy archiwów państw Europy Środkowo- Wschodniej i Południowej

Referat w języku angielskim wygłoszony w trakcie jubileuszowej X konferencji „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” w 2004r. Dzięki uprzjmości autora mamy możliwość zaprezentować go także w wersji polskiej. Oba teksty w formacie pdf.

Autor: dr hab.Władysław Stępniak, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej, rewindykacji oraz wydawnictw sprawuje nadzór merytoryczny nad wydziałami: Współpracy z Zagranicą, Integracji Europejskiej oraz Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

A. Laszuk, H. Kossakowska Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2004

W dniach 29-30 maja br. odbyła się w pałacu Belweder w Warszawie

X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”.

Jej tegoroczny temat brzmiał: „Archiwa wśród instytucji pamięci.” W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Izraela, Litwy, Mołdowy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i Węgier.

m_col042.jpg

od lewej Leif Gidlöf (Szwecja), Hennadii Boriak (Ukraina), Daria Nałęcz (Polska),Vladimir P. Kozlov (Rosja) Władysław Stępniak (Polska)

m_col045.jpg

widok ogólny na salę

W trakcie konferencji odbyły się 3 sesje plenarne: Zagadnienia teoretyczne i prawne, Zagadnienia praktyczne oraz Wspólne dziedzictwo europejskie, w czasie których przedstawiono zarówno zagadnienia ogólne, czyli dzieje kształtowania zbiorów archiwów, bibliotek i muzeów w różnych krajach, jak i działalność konkretnych instytucji czy szczegółowe projekty gromadzenia i udostępniania informacji i zbiorów przez instytucje archiwalne we współpracy z innymi placówkami przechowującymi zbiory dziedzictwa. 30 maja podpisano też umowę o współpracy między archiwami polskimi i mołdawskimi.

m_col048.jpg

od lewej Leif Gidlöf (Szwecja), Hennadii Boriak (Ukraina), Daria Nałęcz (Polska), Vladimir P. Kozlov (Rosja), Władysław Stępniak (Polska) i Andrzej Biernat (Polska)

m_col252.jpg

od lewej: Maria Wrede (Biblioteka Narodowa- Polska), Lajos Körmendy (Węgry), Vladimir P. Kozlov (Rosja), Vlatka Lemić (Chorwacja), Matevž Košir (Słowenia)

Materiały z konferencji zostaną, jak co roku, opublikowane w serii Papers of International Conferences on archives of states of. Central and Eastern Europe.

Tekst Anna Laszuk Zdjęcia Hanna Kossakowska

Bibliografia polska

  1. red. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, Warszawa 2001, ISBN 83-86643-68-4
  2. red. D. Nałęcz, Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich tom I, Szczecin 12- 13 września 2002, Toruń 2003, ISBN 83-89115-04-2 Poblikacja zawiera następujące działy: a. Komputerowe zarządzanie dokumentacją archiwalną b. Archiwa zakładowe c. Archiwa instytucji kulturalnych i naukowych d. Archiwa kościelne e. Konserwacja archiwaliów f. Systemy erukacji archiwistów
  3. red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 1998, ISBN 83-232-0893-X, wyd. III
  4. red. A. Biernat i A. Laszuk, Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, Warszawa 1998, DiG, ISBN 83-86643-17-X, ISBN 83-7181-029-6
  5. Daria Nałęcz, Europejska polityka dostępu do dokumentacji i archiwów, Warszawa 2004
  6. Ewa Rosowska, Archiwa w polityce Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2004

Bibliografie narodowe/Bibliographies nationaux

Bibliografia włoska/Bibligrafia italiana

 

1. XV International Congress on ArchivesVienna, 23-29 agosto 2004 Relazioni a cura di Carla Cioglia, Paola Ciandrini, Pierpaolo Caputo, Valeria Ronchini

Bibliographie canadienne / Bibliografia kanadyjska

1. Archives, mode d’emploi. Guide pratique a l’intention des chercheurs

1. Using Archives. A Practical Guide for Researchers

Archiwa. Praktyczny przewodnik dla korzystających. Teksty w językach francuskim i angielskim.

 


Bibliographie française / Bibliografia francuska

1. red Jean Favier, La pratique archivistique française, Paris 1993, Archives National Podstawowy i najważniejszy podręcznik archiwistyki francuskiej pod redakcją prześwietnego, wieloletniego dyrektora Archiwów Francji Pana Jean Favier. Poszczególne rozdziały tej ponad sześćset stronicowej pracy wyszły spod piór wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Obecnie nakład wyczerpany. Zapowiadane jest wznowienie na połowę 2004r.

2.Coeuré i Vincent Duclert, Les archives, Paris 2001, ISBN 2-7071-3569-0 Niewielka, licząca 123s., sympatycznie napisana książeczka omawiająca w popularny sposób problemy francuskiej archiwistyki. Główny nacisk położyli autorzy na współczesną archiwistykę datującą się od ustawy archiwalnej wprowadzonej we Francji 3 grudnia 1979r. Publikacja zawiera cenną bibliografię podstawowych prac francuskich poświęconych archiwistyce.

 


Bibliografia czeska

1. Bibliografia publikacji Katedry nauk pomocniczych i archiwistyki Uniwersytetu Karola w Pradze / Katedra pomocných věd historických a archivního studia Polecamy szczegolnie poręcznik do paleografii, dostępny także on-line: Zdeňka Hledíková – Jaroslav Kašpar, Paleografická čítanka I – obrazová část, II – textová část, Praha 1978, CVII + 278 s oraz Jaroslav Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, Praha 1976, 348 s.; 2. vydání, 2 sv., Praha 1979, 291 + 93 s.; 3. vydání, 2 sv., Praha 1987, 144 + 218 s.

2. Od 1920 r. wszystkie czeskie gminy (miasta i wsie), a także urzędy państwowe i samorządowe, szkoły, zakłady pracy i inne instytucje, zobowiązane są ustawowo do prowadzenia własnych kronik, których poszczególne tomy po zapisaniu trafiają do archiwów państwowych. 
Wostatnim czasie czeski parlament pracuje nad nową ustawą w tym zakresie, dotyczącą wyłącznie kronik gminnych: prawo o kornikach miejscowości. Przewiduje się wprowadzenia ustawy w życie z początkiem 2006 r.
TEKST USTAWY O KRONIKACH format MS Word

oprac Ivo Łaborewicz


Bibliografia niemiecka

Nowości Bundesarchiv