MRA: Doroczna konferencja w Gironie (Katalonia)

W dniach 11 – 15 października 2014 r. w katalońskiej Gironie obyła się doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów. Od czasu gdy XVII Międzynarodowy Kongres Archiwów w Brisbane podjął decyzję o zastąpieniu konferencji okrągłego stołu (CITRA) dorocznymi konferencjami, Girona była drugą. Konferencje są najważniejszym decyzyjnym ciałem MRA działającym pomiędzy kongresami. Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Archiwa i przemysł kulturalny”. Wraz z doroczną konferencją MRA odbyły się także: IX Europejska Konferencja Archiwów oraz XIII Dni „Obraz i badania naukowe” (Image and Research Seminar).
Pewna część istotnych dla międzynarodowej wspólnoty archiwistów dokumentów już została opublikowana na stronie MRA.
Komisja Programowa (PCOM) została poinformowana przez dyrektora archiwów państwowych Islandii Eirikur Gudmundssona o tytule przyszłorocznej konferencji dorocznej archiwów. Zgodnie z przyjętymi zasadami ustalenie tematu należy do gospodarza. W roku 2015 w dniach 18 – 22 września, gospodarzem będzie Reykjavik, a temat to: „Archiwa są jednym z filarów nowoczesnego społeczeństwa”. Innymi dwoma programowymi zagadnieniami będą: rozwój wielojęzycznej bazy danych terminologii archiwalnej oraz strategia dla Afryki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ostatnim czasie (od 2012 r.) pilotażowo MRA poprzez swoją Branżę Pacyfiku (PARBICA) wspieraną przez Francję wdrażała w Burkina Faso system zarządzania informacją oparty o records management (ISO 15489). System oparty jest na serii dokumentów- poradników o nazwie „Skrzynka z narzędziami” (Boît à outils). Pierwsze efekty przedstawione w 2012 r. w Brisbane były zachęcające. Tymczasem obecnie, 30 października 2014 r., w Burkina Faso doszło do wojskowego puczu i rozwiązania parlamentu. Interesujące zatem jest, jak dalej potoczą się losy tego projektu.

Czytaj dalej „MRA: Doroczna konferencja w Gironie (Katalonia)”

MRA: Nowe grupy eksperckie Międzynarodowej Rady Archiwów

Pośród 12 grup eksperckich pracujących aktualnie dla Międzynarodowej Rady Archiwów dwie: „Grupa ekspercka do spraw opisu archiwalnego”- EGAD (przewodniczący: Daniel Pitti z Institute for Advanced Technologies, University of Charlottesville) oraz „Grupa ekspercka archiwów cyfrowych”- (DREG) (przewodnicząca Nancy Y. McGovern z  U.S. National Archives) opublikowały na łamach najnowszego informatora MRA Flash (nr 28) informacje na temat swojej pracy.
Grupa ekspercka zajmująca się opisem archiwalnym (Expert Group on Archival Description – EGAD) powstała w końcu 2012 r. otrzymała za zadanie opracować model konceptualny opisu archiwalnego godzący ze sobą i integrujący istniejące obecnie 4 normy archiwalne: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF i ISDIAH. Celem jest stworzenie modelu, który będzie wynikiem konsensusu archiwistów z całego świata, tak zbudowanym, aby cała społeczność archiwistów mogła w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez szybko rozwijające się technologie komunikacji oraz w pełni wykorzystywać niesione przez nie możliwości pracy zespołowej. W trakcie spotkania grupy w Brukseli w 2013 r. uzgodniono fundamenty na których powinien się opierać opis archiwalny: zasada proweniencji, zasada poszanowania zespołu i respekt dla porządku oryginalnego. Te trzy są powszechnie przyjmowane w świecie za podstawy archiwistyki. Zgodzono się także, że podstawowym wyróżnikiem opisu archiwalnego jest opis dokumentów w ich kontekście i że taki opis jest konsekwencją przyjęcia podstawowych zasad archiwistyki. Postanowiono przygotować dwa dokumenty. Pierwszy dostarczy formalnych narzędzi dla uchwycenia związków opisu archiwalnego z opisem spuścizny kulturowej w relacjach z archiwaliami.. Drugi dokument będzie modelem koncepcyjnym archiwum ukazującym w jaki sposób archiwalia powinny być opisywane.

Czytaj dalej „MRA: Nowe grupy eksperckie Międzynarodowej Rady Archiwów”