MRA: Nowe grupy eksperckie Międzynarodowej Rady Archiwów

Pośród 12 grup eksperckich pracujących aktualnie dla Międzynarodowej Rady Archiwów dwie: „Grupa ekspercka do spraw opisu archiwalnego”- EGAD (przewodniczący: Daniel Pitti z Institute for Advanced Technologies, University of Charlottesville) oraz „Grupa ekspercka archiwów cyfrowych”- (DREG) (przewodnicząca Nancy Y. McGovern z  U.S. National Archives) opublikowały na łamach najnowszego informatora MRA Flash (nr 28) informacje na temat swojej pracy.
Grupa ekspercka zajmująca się opisem archiwalnym (Expert Group on Archival Description – EGAD) powstała w końcu 2012 r. otrzymała za zadanie opracować model konceptualny opisu archiwalnego godzący ze sobą i integrujący istniejące obecnie 4 normy archiwalne: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF i ISDIAH. Celem jest stworzenie modelu, który będzie wynikiem konsensusu archiwistów z całego świata, tak zbudowanym, aby cała społeczność archiwistów mogła w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez szybko rozwijające się technologie komunikacji oraz w pełni wykorzystywać niesione przez nie możliwości pracy zespołowej. W trakcie spotkania grupy w Brukseli w 2013 r. uzgodniono fundamenty na których powinien się opierać opis archiwalny: zasada proweniencji, zasada poszanowania zespołu i respekt dla porządku oryginalnego. Te trzy są powszechnie przyjmowane w świecie za podstawy archiwistyki. Zgodzono się także, że podstawowym wyróżnikiem opisu archiwalnego jest opis dokumentów w ich kontekście i że taki opis jest konsekwencją przyjęcia podstawowych zasad archiwistyki. Postanowiono przygotować dwa dokumenty. Pierwszy dostarczy formalnych narzędzi dla uchwycenia związków opisu archiwalnego z opisem spuścizny kulturowej w relacjach z archiwaliami.. Drugi dokument będzie modelem koncepcyjnym archiwum ukazującym w jaki sposób archiwalia powinny być opisywane.

Najważniejszym wyzwaniem dla grupy będzie ułatwienie
połączenia czterech norm archiwalnych w model koncepcyjny, który pozwoli wspólnocie archiwistycznej przenieść międzynarodowy opis archiwalny na swoją narodową praktykę opisu archiwalnego.
Grupa ekspercka dla archiwów cyfrowych (The Digital Records Expert Group- DREG) ukonstytuuje się ostatecznie na tegorocznej koneferencji archiwów w Gironie (Katalonia) w dniach 11- 15 października 2014 r.
Wstępnie tworzyć ją będą eksperci z Niemiec, Argentyny, Chin, Korei, Hiszpanii i Estonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Kenii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, i Szwecji. Dotąd zgodzono się, że dwa moduły zagadnień związanych z dokumentem elektronicznym będą rozwijane: „Zrozumieć starania o przechowywanie dokumentów cyfrowych” oraz „Zarządzenie metadanymi dla ochrony integralności dokumentów cyfrowych”. Moduły te rozwijane są dla UNESCO przez Records Management Trust. i podjęte będę przez tę grupę ekspertów MRA.

Na podstawie Flash 28
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań