BRAZYLIA: Publikacje metodyczne Arquivo Nacional

Brazylijskie Archiwum Państwowe powstało w 1838 r. jako Cesarskie Archiwum Publiczne w Rio De Janeiro. Po upadku cesarstwa w 1891 r., archiwum w 1893 r. zostało przemianowane na Publiczne Archiwum Państwowe (Arquivo Publico Nacional), aby w 1911 r. stać się Archiwum Państwowym (Arquivio Nacional). Długa tradycja sprawiła, że brazylijskie archiwum państwowe wypracowało własną metodykę dostosowaną do potrzeb federacyjnego państwa. W strukturze administracji państwowej Brazylii archiwum państwowe jest częścią Ministerstwa Sprawiedliwości gdzie od 1983 r. jest jego organem autonomicznym. Z punktu widzenia metodyki archiwalnej bardzo ważnym był rok 1994, kiedy utworzono Radę Narodową Archiwów (Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ), organ kolegialny, do którego zadań należy między innymi określanie ogólnych standardów i norm kompetencyjnych oraz ogólnych wytycznych dotyczących zasad funkcjonowania Systemu Narodowego Archiwów (Sistema Nacional de Arquivos – SINAR). To właśnie Rada Narodowa Archiwów jest głównym inspiratorem nowoczesnych przemian w brazylijskiej archiwistyce. Rada ma szerokie kompetencje, a między innymi stymulowanie integracji i modernizacji archiwów publicznych i robi to skutecznie. To właśnie ona jest wydawcą całej już serii, utrzymanych na bardzo wysokim poziomie, metodycznych publikacji. Spora ich część jest ogólnodostępna:

Czytaj dalej „BRAZYLIA: Publikacje metodyczne Arquivo Nacional”

BRAZYLIA: V konferencja na temat baz danych w archiwistyce.

W dniach 4- 6 czerwca w Rio de Janeiro w Brazylii odbędzie się V Konferencja na temat baz danych w archiwistyce (V Encontro De Bases De Dados Sobre Informações Arquivísticas).
Tematem przewodnim konferencji jest hasło: „Różne punkty widzenia na temat archiwów w sieci: digitalizacja, pamięć i dostęp.” (Os Diferentes olhares sobre os arquivos online: digitalização, memória e acesso.)
Przewidziano trzy główne osie dyskusji, które będą zaprezentowane sesjach plenarnych.:
1. Digitalizacja: Zarządzanie i przechowywanie kolekcji wobec pytania o ich dostępność.
2. Archiwa i pamięć w internecie.
3. Konsekwencje swobodnego dostępu do informacji.
Sesje szczegółowe obejmują 24 referaty wygłaszane po portugalsku i angielsku z symultanicznym tłumaczeniem.

Czytaj dalej „BRAZYLIA: V konferencja na temat baz danych w archiwistyce.”

Ameryka Łacińska: Nowa strona internetowa Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Archiwów

W grudniu 2011 r. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Archiwów- La Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) uruchomiło nową stronę internetową. Stowarzyszenie skupia kraje latynoamerykańskie hiszpańsko- i portugalskojęzyczne oraz Hiszpanię i Portugalię. Organizacja, utworzona 6 kwietnia 1973 r. w Limie (Peru), ma charakter zawodowy i kulturalny. Stawia sobie za cel wspieranie rozwoju archiwistyki w krajach członkowskich poprzez organizowanie konferencji, seminariów i spotkań międzynarodowych, moderowanie konwencji, a także kreowanie innych instrumentów współpracy między agencjami odpowiedzialnymi za archiwa oraz upowszechnianie wiedzy o międzynarodowych standardach archiwalnych i dostosowywane ich do rzeczywistości krajowych. W ostatnich latach nastąpiła znaczna aktywizacja współpracy archiwów i archiwistów obszaru latynoamerykańskiego w związku ze zmianami w archiwistyce w świecie  spowodowanymi globalizacją zagadnień związanych z pojawieniem sie dokumentu elektronicznego oraz międzynarodowych standardów archiwalnych.

ALA

 

Czytaj dalej „Ameryka Łacińska: Nowa strona internetowa Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Archiwów”