EAC-CPF na Europejskim Portalu Archiwalnym

Europejski Portal Archiwalny – inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku – powstał w ramach europejskiego projektu APEnet, trwającego od 2009 r. W projekcie wzięli udział przedstawiciele 11 krajów oraz Fundacji Europeana. W styczniu 2012 r. projekt zakończył się udaną realizacją. Od marca 2012 roku rozpoczął się kolejny 3-letni projekt – APEx (Archives Portal Europe – network of eXcellence). Bierze w nim udział 29 krajów, których zadaniem jest nie tylko utrzymanie Portalu i zwiększanie ilości dostępnych na nim danych. Zaplanowano też rozwój jakościowy Portalu i zwiększanie dostępnych na nim funkcji.
W dniach 26 – 27 lutego 2013 r. odbyło się w Berlinie – w Bundesarchiv, którego pracownicy kierują realizacją niektórych części projektu APEx – spotkanie poświęcone implementacji standardu EAC-CPF w strukturze Portalu. Mimo wcześniejszych planów bowiem nie zrealizowano tego zadania w ramach projektu APEnet.

Czytaj dalej „EAC-CPF na Europejskim Portalu Archiwalnym”

WŁOCHY: NIERA EPF czyli ISAAR(CPF) we włoskiej archiwistyce i administracji.

Centralny Instytut Archiwistyki (Instituto Centrale per gli Archivi), główna instytucja odpowiedzialna za metodykę archiwalną we Włoszech, opublikował obszerny dokument: „Włoskie normy dla opracowania haseł wzorcowych jednostek organizacyjnych osób i rodzin” (NIERA EPF – Norme italiane per l’eraborazione dei record di autorita archivistici di enti, persone, familie), będący przewodnikiem dla opracowania haseł wzorcowych dla opisu archiwalnego dokonywanego jeszcze w aktywnych jednostkach organizacyjnych. System całkowicie oparty jest o międzynarodową normą ISAAR(CPF), która stanowi kościec dla dwóch modułów systemu NIERA EPF. Pierwszy dotyczy opisu hasła wzorcowego i składa się z podbloków: części ogólnej, części opisu hasła podzielonego na trzy typy: jednostki organizacyjne, osoby i rodziny, oraz sposobu opisu relacji pomiędzy hasłami wzorcowymi. Moduł drugi to: Kryteria indywidualnego opisu twórcy (Criteri per l’individualizazione soggetto produttore) uzupełnione opracowaniami i dodatkami.

Czytaj dalej „WŁOCHY: NIERA EPF czyli ISAAR(CPF) we włoskiej archiwistyce i administracji.”

FRANCJA: Międzynarodowa norma archiwalna ISAAR(CPT) wraz z programem AtoM wchodzą na stałę do administracji francuskiej wszystkich szczebli

W lutym 2012 r. Międzyministerialna Służba Archiwów Francji we współpracy z Grupą robocza do opracowania haseł wzorcowych twórców ISAAR(CPF)  Stowarzyszenia Archiwistów Francji opublikowały przewodnik do tworzenia haseł wzorcowych dla jednostek administracji rządowej i samorządowej państwa. Projekt zakłada stworzenie haseł wzorcowych zgodnych z międzynarodowym standardem ISAAR(CPF) (Międzynarodowy standard opisu haseł wzorcowych ciał zbiorowych osób i rodzin ISAAR(CPF), Warszawa 2006, polskie tłumaczenie Anny Laszuk). Porozumienie w tej sprawie zawarł dyrektor odpowiedzialny Archiwów Francji Hervé Lemoine i prezes Stowarzyszenia Archiwistów Francji  Xavier de le Selle we wrześniu 2010r. Powołano wówczas wspólną grupę roboczą składająca się z archiwistów państwowych, departamentalnych i municypalnych.

 

Czytaj dalej „FRANCJA: Międzynarodowa norma archiwalna ISAAR(CPT) wraz z programem AtoM wchodzą na stałę do administracji francuskiej wszystkich szczebli”

Polskie tłumaczenie 2 edycji ISAAR(CPF)- wersja robocza

Mamy przyjemność zaprezentować polskie tłumaczenie dr Anny Laszuk 2 edycji Międzynarodowego standardu archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin– ISAAR(CPF). Tłumaczenie wzbogacone jest o polskie przykłady zastosowania poszczególnych elementów opisu haseł.

Przedstawiona wersja, jak zastrzega autorka przekładu, ma charakter roboczy.

Redakcja ArchNetu zachęca do zapoznania się z dokumentem i do przekazania na nasz adres uwag lub dodatkowych przykładów zastosowania standardu. Wszystkie uwagi zostaną przekazane dr Laszuk i będą miały szansę wpłynąć na wzbogacenie przekładu

ISAAR(CPF) 2 edycja (wersja robocza)

Bibliografia o ISAAR (CPF)

1. Ezelinda Altieri, Spunti di riflessione suggeriti da una prima lettura dello standard ISAAR (CPF): ipotesi di lavoro, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione V Studi e pubblicazioni

2. Włoskie tłumaczenie 2 edycji: ISAAR (CPF) Standard internazionale per i record d’autoritàarchivistici di enti, persone, famiglie, seconda edizione, TRADUZIONE ITALIANA © Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Traduzione italiana della versione originale in lingua inglese di Stefano Vitali, Firenze 2004. Si ringraziano Maurizio Savoja e Antonella Mulè per la revisione della traduzione e i preziosi suggerimenti forniti.

Adaptacja ISAAR(CPF) we Włoszech

ISAAR(CPF) we Włoszech1

We Włoszech prace nad analizą i możliwością adaptacji dla systemu narodowego normy ISAAR(CPF) prowadziła w latach 1997- 1999 grupa robocza powstała w Autonomicznej Prowincji Trento. W skład jej weszli przedstawiciele administracji archiwalnej prowincji Trento- Górna Adyga: Archiwum Parowincjonalne Trento, Biblioteka i Archiwum Histotyczne Gminy Trento, Biblioteka i Archiwum Historyczne Gminy Rovereto, Biblioteka i Archiwum komunalne Gminy Riva del Garda, Archiwum Gminy Arco, Muzeum Historyczne Trento- Onlus, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Trento i Rovereto oraz organizacje zajmujące się w regionie archiwami: Arcadia, Arcoop i Koiné. Pod koniec 1997r z wyżej wymienionych organizacji wyłoniono podgrupę przed którą postawiono zadanie „…studiować w szczegółach problemy opisu i informatyki w świetle standardów międzynarodowych ISAD(G) i ISAAR(CPF).”2 W odniesieniu do ISAD(G) grupa zakończyła prace w lutym 1998r., a jej uwagi zostały uwzględnione i włączone do raportu bolońskiego na temat ISAD’u z 11 lutego 1998r. (patrz informecje o ISAD’dzie we Włoszech).

Prace nad ISAAR’em trwały do października 1999r. Poszerzono zespół o firmy elektroniczne Informatica Trentina i Expert Italia. W efekcie wspólnych prac powstał niezwykle interesujący dokument datowany 26 października 1999r, w Trento: Dokument podgrupy roboczej archiwistów trentyńskich poświęcony normalizacji opisu archiwalnego i informatyzacji archiwów, koordynowanej przez służbę dóbr bibliotecznych i archiwalnych Autonomicznej Prowincji Trento.

Dokument w sposób bardzo szczegółowy omawia w formie tabeli poszczególne punkty normy ISAAR(CPF). Przyjęto formę tabeli celowo, uznając, że dzięki temu uzyska się większą jasność wykładanych kwestii .

Punktem wyjścia dla prac zespołu była francuskojęzyczna norma C.I.A.- ISAAR(CPF) opublikowana w Ottawie w 1996r. w wersji 2. W odniesieniu do problemów terminologicznych, posługiwano się także oficjalnym tłumaczeniem na język włoski opublikowanym w „ANAI Notizie” (Nr 2/95) i w „Archivi & Computer” (Nr 2/95).

Tabela składa się z dwóch kolumn. W pierwszej umieszczono nagłówki haseł ISAAR(CPF). Kolumna druga zawiera usystematyzowane „sztywno” trzy typy informacji:

1. Połączone w skrócie w jeden opis cel i reguła ISAAR’u

2. Rozbudowane uwagi grupy roboczej zawierające komentarz do celu i reguły normy, wskazujące jak odnoszą się one do włoskiej praktyki narodowej wraz z ewentualnymi propozycjami zmian. Jest to dość szczegółowa i rozbudowana część dokumentu.

3. Przykłady wzięte z miejscowej praktyki archiwalnej odnoszące się do omawianych przez grupę roboczą w danym punkcie problemów.

Interesujące jest to, że nie obawiano się zaproponować własna (włoską) systematykę haseł wzorcowych w odniesieniu do punktów 1.2 i 1.3 ISAAR’u

Całość wyników pracy grupy trentyńskiej obejmuje 15 stron tekstu. Poświęciliśmy wiele miejsca organizacji pracy nad ISAAR’em, nie skupialiśmy się nad merytoryczną treścią dokumentu, chcąc wskazać ewentualne kierunki organizacji pracy nad wprowadzaniem międzynarodowych norm archiwalnych w polskiej archiwistyce. Niewątpliwie warto będzie w przyszłości zapoznać się szczegółowo i wykorzystać już istniejące uwagi innych zanim zaczniemy w pełni z międzynarodowych norm korzystać.

opracował Adam Baniecki AP LUBAŃ

 

1. Tekst opracowano na podstawie: Documento del Sottogruppo di lavoro degli archivisti trentini per la normalizzazione della descrizione archivistica e l’informatizzazione degli archivi, coordinato dal Servizio Beni librari e archivistici dell Provincia autonoma di Trento, Trento, 26 ottobre 1999.

2. tłum. własne