Udany debiut w sieci – Europejski Portal Archiwalny

The Archives Portal Europe

Początek nowego, 2012 roku przyniósł publikację w sieci długo oczekiwanego portalu Archives Portal Europe. Jest to efekt kilkuletniej współpracy, który został osiągnięty w ramach programu eContentplus finansującego projekt APEnet. Prace nad stworzeniem portalu trwały od 2009 roku, w gronie konsorcjum składającego się z przedstawicieli 12 instytucji, w tym Fundacji Europeana, która od 2008 r. udostępnia kopie cyfrowe obiektów dziedzictwa europejskiego z bibliotek, muzeów i archiwów. W projekcie uczestniczyły również archiwa narodowe państw europejskich i instytucje zarządzające tymi archiwami. Jego liderami były archiwa z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii i Szwecji.

Czytaj dalej „Udany debiut w sieci – Europejski Portal Archiwalny”

MRA: Kolejny etap rozwoju records management

Międzynarodowa Rada Archiwów podała informacje o opublikowaniu dwóch nowych norm związanych z systemem zarządzania i archiwizacji informacji- records managements. Opublikowane normy to:
1. ISO 30300:2011, Management systems for records – Fundamentals and vocabulary (Informacja i dokumentacja- system zarządzania dokumentem aktywnym. Podstawy i słownik.
2. ISO 30301:2011, Management systems for records – Requirements.(Informacja i dokumentacja- system zarządzania dokumentem aktywnym. Wymagania.
Są to pierwsze dwie z zapowiedzianych czterech norm mających uzupełnić normy ISO-15489- 1 i ISO15489-2.

Seria norm 30300 to cztery normy pod wspólną nazwą: „System zarządzania dokumentami aktywnymi”. Składają się na nie:
1. Norma ISO 30300, która stworzy międzynarodowy, precyzyjny tezaurus records management;
2. Norma ISO 30301, która sprecyzuje wymagania wobec systemów zarządzania dokumentami przez cały ich cykl życia;
3. Norma ISO 30302 będzie przewodnikiem mówiącym, jak stworzyć system zarządzania dokumentacją;
4. Norma ISO 30303 określi wymagania stawiane przez audyt organizacji, oraz certyfikację systemu zarządzania dokumentami aktywnymi;

 

Czytaj dalej „MRA: Kolejny etap rozwoju records management”

Ameryka Łacińska: Nowa strona internetowa Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Archiwów

W grudniu 2011 r. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Archiwów- La Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) uruchomiło nową stronę internetową. Stowarzyszenie skupia kraje latynoamerykańskie hiszpańsko- i portugalskojęzyczne oraz Hiszpanię i Portugalię. Organizacja, utworzona 6 kwietnia 1973 r. w Limie (Peru), ma charakter zawodowy i kulturalny. Stawia sobie za cel wspieranie rozwoju archiwistyki w krajach członkowskich poprzez organizowanie konferencji, seminariów i spotkań międzynarodowych, moderowanie konwencji, a także kreowanie innych instrumentów współpracy między agencjami odpowiedzialnymi za archiwa oraz upowszechnianie wiedzy o międzynarodowych standardach archiwalnych i dostosowywane ich do rzeczywistości krajowych. W ostatnich latach nastąpiła znaczna aktywizacja współpracy archiwów i archiwistów obszaru latynoamerykańskiego w związku ze zmianami w archiwistyce w świecie  spowodowanymi globalizacją zagadnień związanych z pojawieniem sie dokumentu elektronicznego oraz międzynarodowych standardów archiwalnych.

ALA

 

Czytaj dalej „Ameryka Łacińska: Nowa strona internetowa Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Archiwów”

Niemcy: Archiwum Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen – nowe wyzwanie dla Bundesarchiv.

Decyzja o zmianie formuły działania Internationaler Suchdienst (ISD) Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen (Hesja) przygotowywana była od kilku lat. 9 grudnia tego w roku, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie podpisane zostało przez przedstawicieli 11 państw członkowskich , w tym Polski, nowe porozumienie w sprawie organizacji i nowej formuły działania ISD. Według przewodniczącego Międzynarodowej Komisji ISD Frederic Baleine du Laurens, porozumienie „otwiera nową kartę w blisko 60-letniej historii” instytucji, która odegrała olbrzymią rolę w trwającej przez cały okres powojenny akcji poszukiwania ofiar nazizmu i łączenia rodzin. Obok Dotychczasowej działalności ISD stopniowo zostanie przekształcone w instytucję, która koncentrować się będzie na badaniach naukowych, działalności informacyjnej oraz edukacyjnej. Zwiastunem tych przekształceń było otwarcie w 2007 roku i udostępnienie zbiorów archiwalnych, nie tylko osobom i rodzinom pokrzywdzonym przez III Rzeszę, ale także dla badań naukowych. Trwa również intensywny proces digitalizacji zasobu pod tym kątem- przygotowywane są cyfrowe kopie dokumentów w celu ich przekazania do instytucji archiwalnych w państwach członkowskich ISD.

Czytaj dalej „Niemcy: Archiwum Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen – nowe wyzwanie dla Bundesarchiv.”

Gabriel Widuch, Dokumentacja dowodów osobistych – wytwarzanie dokumentacji na poziomie urzędu w świetle przepisów dotyczących dowodów osobistych; problem porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych osób zmarłych, powstałych do roku 2010 włącznie.

Zawarte poniżej propozycje dotyczące sposobu porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych osób zmarłych oparto na analizie charakteryzowanej dokumentacji przechowywanej przez urzędy gmin (gmin miejskich i wiejskich) funkcjonujące na obszarze byłego województwa wałbrzyskiego (w szczególności akt zgromadzonych w: Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Urzędzie Miasta w Kłodzku, Urzędzie Gminy w Dobromierzu). Zaprezentowana koncepcja została również poprzedzona analizą najnowszych wytycznych dotyczących kwalifikacji archiwalnej tego typu akt, jak i przepisów prawa odnoszących się do prowadzenia dowodów osobistych.
Ze względu na masowość przedmiotowej dokumentacji, jej ogólnopolski charakter zachodzi potrzeba wypracowania jednolitych zasad odnoszących się do porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych. Wspomniane ustalenia winny również dotyczyć tematyki przynależności zespołowej dokumentacji, uwzględniając dotychczasowy sposób jej wytwarzania.
Tekst pdf

ROSJA: Straty ludzkie ZSRR w czasie II wojny światowej – aktualny stan problemu

W dniach 9-10 grudnia 2011 r. zastępca szefa Rosyjskich Archiwów Federalnych W. P. Tarasow uczestniczył w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie pt. „Samotność ofiar. Metodologiczne, etyczne i polityczne aspekty liczenia ofiar II wojny światowej”, z informacją nt. „Strat ZSRR w czasie II wojny światowej. Aktualny stan problemu”.Konferencja została zorganizowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność wraz z Instytutem Historii Węgierskiej Akademii Nauk, obejmując szeroki zakres zagadnień związanych z oceną łącznych straty ludności w wyniku wojny i strat w poszczególnych krajach. Jednocześnie przekazano informacje na temat różnych programów krajowych dot. identyfikacji ofiar II wojny światowej.II wojna światowa zajmuje szczególne miejsce w historii jako największy i najbardziej krwawy konflikt zbrojny, w którym wzięły udział 62 państwa i 80% ludności świata.
W ZSRR już w 1943 r. powstała nadzwyczajna komisja rządowa do identyfikacji i badania zbrodni nazistów i ich sojuszników oraz wyrządzonych szkód materialnych. Na podstawie zebranych przez komisję materiałów, przedłożonych przez Sowietów w Norymberdze w 1946 r., oceniono liczbę ofiar (łączną liczbę zabitych cywilów i jeńców wojennych, którzy zginęli w ZSRR, jak również zmarłych z głodu podczas oblężenia Leningradu) na 10 845 456 osób. Dokumenty komisji są przechowywane w Archiwum Państwowym Federacji Rosyjskiej.

Czytaj dalej „ROSJA: Straty ludzkie ZSRR w czasie II wojny światowej – aktualny stan problemu”