FRANCJA: Paryż, Records in Contexts 1.0

15 listopada 2023 r. odbył się International studyday on early implementations of records in contexts / Journée d’étude internationale sur les premières implémentations de records in contexts – spotkanie poświęcone prezentacji nowego standardu Międzynarodowej Rady Archiwów oraz doświadczeniom ze stosowania jego wcześniejszych wersji roboczych. Odbywało się ono stacjonarnie w Archiwum Narodowym Francji w Pierrefitte-sur-Seine z jednoczesną transmisją on-line. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób z wielu krajów i kontynentów, w tym ponad 300 on-line. Wśród nich było kilkoro pracowników sieci Archiwów Państwowych, w tym troje z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Czytaj dalej „FRANCJA: Paryż, Records in Contexts 1.0”

MRA: Records in Contexts pierwsze wdrożenia – warsztaty we Francji i online

W dniu 15 listopada (środa) 2023 r. Grupa Ekspertów ds. Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description-EGAD) organizuje warsztaty poświęcone najnowszemu standardowi MRA Records in Contexts. Zapowiedziano przy tym publikację pierwszej pełnej wersji oficjalnej (nie roboczej) oznaczonej numerem „1” obu komponentów składowych normy, czyli  Records in Contexts Conceptual Model Version 1.0 (model koncepcyjny)oraz Records in Contexts – Ontology 1.0. (ontologię). Łączący cztery międzynawowe standardy archiwalne (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, ISDIAH) RIC rozwijany jest przez MRA od 2016 r. Od 2018 r. zaczęły sie pojawiać na świecie jego wdrożenia praktyczne, które obejmowały zespoły o różnej wielkości i różnym charakterze, niektóre z nich są dziś stosunkowo zaawansowane.

Czytaj dalej „MRA: Records in Contexts pierwsze wdrożenia – warsztaty we Francji i online”

MRA: Records in Contexts (RiC) wersja 0.2 i co dalej?

Podczas wrześniowej dorocznej konferencji archiwów w Rzymie (wrzesień 2022) EGAD (Grupa Ekspertów ds. Opisu Archiwalnego) zaprezentowała najnowszą wersję  standardu  Records in Contexts Conceptual Model 0.2. Zaprezentowana wersja uwzględniła komentarze międzynarodowej społeczności archiwalnej, które spływały do EGAD w latach 2021 – 2022. Pomimo, iż standard w wersji 01 został wydany w 2016 r., to nadal jest wersją roboczą(draft), jednak EGAD  publikując obecną edycję (0.2)  zaznaczył, że jest ona na tyle stabilna, że można jej używać w projektach. Na koniec bieżącego roku ma się pojawić  RiC w wersji 1.0, jak należy rozumieć, bazujący na obecnej edycji. RiC Ontologia w wersji 02 ukazał ukazała się w lutym 2022 o czy pisaliśmy. Nowym i bardzo istotnym dokumentem jest opublikowany RiC-IAD, wyjaśniający bazę teoretyczną standardu.
RiC składa się z czterech komponentów:
1. RiC-IAD (Introduction to Archival Description) – RiC Wstęp do opisu archiwalnego
2. RiC-CM (Conceptual Model) – Ric Model konceptualny – obecnie w wersji 02.
3. RiC-O (Ontology) – RiC Ontlogia
4. RiC-AG (Application Guidelines)- RiC Wytyczne stosowania standardu. Publikacja zapowiedziana jest na rok 2023.

Czytaj dalej „MRA: Records in Contexts (RiC) wersja 0.2 i co dalej?”

MRA: Wyniki ogólnoświatowej ankiety na temat „Porządkowanie i opis archiwalny: praktyka na świecie”

Międzynarodowa Rada Archiwów przedstawiła na swojej stronie internetowej wyniki  ankiety zatytułowanej „Porządkowanie i opis archiwalny: praktyka na świecie” (Classement et description archivistiques : pratiques à l’échelle mondiale). Celem ankiety było dostarczenie MRA informacji o aktualności i użyteczności międzynarodowych standardów archiwalnych, w kontekście przejścia niejako na wyższy poziom organizacji archiwalnej realizowany w opracowywanym obecnie nowym standardzie Records in Contexts. Celem jest  dostosowanie standardów MRA (wszystkich) do przyszłych wymagań metodycznych rysujących się przed archiwami. Odrębnym kontekstem ankietyzacji jest dostrzegana przez MRA potrzeba  w obszarze wsparcia i nauczania archiwistów przez platformę e-learningowa MRA.  Obecnie prowadzone są trzy kursy: Wstęp do zarządzania archiwizacją (Introduction à la gestion de l’archivage), Zrozumieć i korzystać z Uniwersalnej Deklaracji Archiwów (Comprendre et utiliser la Déclaration Universelle sur lesArchives), Organizacja archiwów rodzinnych (Organiser les archives familiales).
Omawiana ankieta poprzedza opracowywany kurs e-learningowy, który będzie poświęcony  porządkowaniu archiwaliów i opisowi archiwalnemu. Jej wyniki maja dać szeroki obraz praktyk stosowanych na całym świecie, w szczególności w odniesieniu do stopnia przyjęcia standardów międzynarodowych, do narzędzi służących do ich praktycznego wdrażania, a w dalszej perspektywie do zdefiniowania wyzwań stojących przed  archiwistami w przyszłości.
Planowany przez MRA moduł nauczania porządkowania opisu archiwalnego będzie miał na celu uzupełnienie, a nie powielanie, oferty edukacyjnej dostępnej dla profesjonalistów zajmujących się archiwizacją. Kurs będzie skierowany, w szczególności do osób, członków MRA lub nie, które nie mają dostępu do szkoleń uniwersyteckich w zakresie archiwizacji lub zarządzania dokumentacją. Jest zrozumiałym, że aby opracować odpowiedni model nauczania, niezbędnym jest zrozumienie obecnych praktyk i trudności napotykanych w „archiwistykach” na całym świecie.

Czytaj dalej „MRA: Wyniki ogólnoświatowej ankiety na temat „Porządkowanie i opis archiwalny: praktyka na świecie””

MRA: Publikacja Records in Contexts – Ontologie 0.2

Grupa Ekspertów Międzynarodowej Rady Archiwów do Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description – EGAD) opublikowała w lutym 2021 r. wersję 0.2 ontologii uzupełniającą  model konceptualny także w wersji 0.2 (Records in Contexts – Conceptual Model 0.2).
Zadaniem RiC-Ontologia jest  dostarczanie słownictwa i ogólnych zasad tworzenia zbiorów danych RDF (Resource Description Framework – Sposób/źródło opisu konstrukcji) służących opisywaniu  zasobów w sposób uporządkowany, zrozumiały dla komputerów. RiC-O ma tworzyć słownictwo i zasady uporządkowanego opisu dowolnego typu zasobu archiwalnego w powiązaniu z jego kontekstowymi podmiotami. Podstawą opisywanych bytów są: źródło informacji  umiejscowienie w strukturze oraz agent (twórca) i jego działalność. W ten sposób zachowana informacja archiwalna może być uzupełniona o identyfikację agentów ( twórców) i działalności, które mają miejsce, w przypadku jednostek organizacyjnych w konsekwencji wykonywania funkcji. Dzieje się to na bazie istniejących standardów MRA (ISAD(G), ISAAR(CPF) i ISDF oraz standardu zarządzania danymi ISO 23081 Information and documentation.

Czytaj dalej „MRA: Publikacja Records in Contexts – Ontologie 0.2”

Dokumenty w kontekstach – nowy standard opisu archiwalnego

Międzynarodowe kongresy archiwów są okazją do spotkań specjalistów z wielu krajów, wymiany doświadczeń o charakterze lokalnym, dyskusji na tematy szersze, są także właściwym forum do przedstawiania działań lub dokumentów o znaczeniu ogólnym. Na 16. Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Kuala Lumpur w 2008 r. Komitet dobrych praktyk i standardów (CBPS) zdecydował o ponownym opracowaniu zbioru czterech międzynarodowych standardów przygotowanych dotychczas przez Międzynarodową Radę Archiwów. Na 17. kongresie, który miał miejsce w Brisbane w 2012 r. Komitet opublikował Raport cząstkowy rewizji i harmonizacji standardów opisu. W końcu 2012 r. powołana została grupa ekspertów (Experts Group on Archival Description – EGAD), która w trakcie 18. kongresu w Seulu przedstawiła projekt jednego nowego standardu, któremu nadano tytuł Records in Context, nawiązujący do zakresu tematycznego i idei dotychczasowych standardów ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDF i ISDIAH. Podtytuł A Conceptual Model For Archival Description sugeruje realizację zapowiedzi zawartej w trzecim rozdziale raportu z 2012 r. We wprowadzeniu wyjaśniono, że przedstawiony projekt to pierwsza część standardu – model konceptualny RiC-CM. Druga część, ontologiczna – RiC-O – zaczyna być dopiero opracowywana.
Przedstawiony projekt RiC ma budowę w nieznacznym tylko stopniu zbliżoną do poprzednich standardów, którą zdążyliśmy już poznać i zastosować w projektach polskich norm. Mówi nie tylko o wielopoziomowym opisie, ale i o opisie wielowymiarowym.

Czytaj dalej „Dokumenty w kontekstach – nowy standard opisu archiwalnego”