MRA: Publikacja Records in Contexts – Ontologie 0.2

Grupa Ekspertów Międzynarodowej Rady Archiwów do Opisu Archiwalnego (Expert Group on Archival Description – EGAD) opublikowała w lutym 2021 r. wersję 0.2 ontologii uzupełniającą  model konceptualny także w wersji 0.2 (Records in Contexts – Conceptual Model 0.2).
Zadaniem RiC-Ontologia jest  dostarczanie słownictwa i ogólnych zasad tworzenia zbiorów danych RDF (Resource Description Framework – Sposób/źródło opisu konstrukcji) służących opisywaniu  zasobów w sposób uporządkowany, zrozumiały dla komputerów. RiC-O ma tworzyć słownictwo i zasady uporządkowanego opisu dowolnego typu zasobu archiwalnego w powiązaniu z jego kontekstowymi podmiotami. Podstawą opisywanych bytów są: źródło informacji  umiejscowienie w strukturze oraz agent (twórca) i jego działalność. W ten sposób zachowana informacja archiwalna może być uzupełniona o identyfikację agentów ( twórców) i działalności, które mają miejsce, w przypadku jednostek organizacyjnych w konsekwencji wykonywania funkcji. Dzieje się to na bazie istniejących standardów MRA (ISAD(G), ISAAR(CPF) i ISDF oraz standardu zarządzania danymi ISO 23081 Information and documentation.

Ontologia 0.2 jest bardzo wstępnym dokumentem, zaprezentowanym w absolutnie roboczej formie, gdzie niektóre jego elementy są jedynie nazwane i jeszcze nie opracowane. Norma nie zapożycza, jak zaznaczają autorzy, na obecnym etapie żadnych elementów z istniejących ontologii (jak IFLA-LRM, CIDOC-CRM i inne). Założeniem jest,aby RiC-O był natychmiast użyteczny, a głównym celem jest , to aby metadane archiwalne, które są lub mogą być tworzone lub generowane w obecnych systemach informacyjnych w archiwach, mogły być bez utraty danych, zgodnie z RiC-O, przekonwertowane na RDF. Wykorzystuje sie do tego między innymi schematy XML/EAD i XML/EAD-CPF.
EGAD zapowiada przygotowanie szerokiej gamy dokumentacji oraz samouczków i warsztatów mających zwiększyć łatwość w korzystaniu z normy.

Więcej:

Tekst RiC-O: ICA EGAD Records in Contexts-Ontology (RiC-O) GitHub repository web pages
Inne informacje o RiC-O: Records in Contexts – Ontology

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec