MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2023. Uwagi rozproszone

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi pomiędzy  9 a 11 października odbył się Międzynarodowy Kongres Archiwów, najważniejsze międzynarodowe wydarzenie świata archiwistyki. Kongres wpisze się w dzieje światowej archiwistyki z racji wartości intelektualnych, jest bowiem  najważniejszym obszarem wymiany wiedzy z zakresu nie tylko archiwistyki i archiwoznawstwa, ale także dziedzin pokrewnych, które wraz z rewolucją w obszarze wymiany i zarządzania informacją wkroczyły wszędzie na świecie do archiwów. Jego osobliwością jest to, że odbywa się w trzy lata później niż powinien, a powinien odbyć się w 2020 r. i tak był zaplanowany. Pandemia Covid – 19, która przetoczyła się przez świat w latach 2020 – 2023 (5 maja 2023 r. WHO ogłosiła zakończenie pandemii o zasięgu światowym) spowodowała kolejne przesuwanie jego terminów najpierw na 2021, a potem na 2023 r.  
Czytaj dalej „MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2023. Uwagi rozproszone”

MRA: Program XIX Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Abu Dhabi

Na swoich stronach internetowych Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała program XIX Międzynarodowego Kongresu Archiwów, który ma się odbyć pomiędzy 9 a 13 października 2023 r. Ideą przewodnią wydarzenia jest „Wzbogacanie społeczeństwa wiedzy”. Jej realizacja odbędzie się poprzez  pięć tematów głównych oznaczonych w programie odrębnymi kolorami, z których każdy zawiera kilka podtematów,  a na każdy podtemat składają się trzy referaty.
Tematy główne:
1. Pokój i tolerancja (Peace and Tolerance);
2. Udostępnianie i pamięć (Access and Memories);
3. Nowe technologie: elektroniczne zapisy i elektroniczne rozwiązania (Emerging Technologies: Electronic Records, Electronic Solutions);
4. Zrównoważona wiedza, zrównoważona planeta: Archiwa, zapisy i zmiany klimatyczne (Sustainable Knowledge, Sustainable Planet: Archives, Records and Climate Change) ;
5. Zaufanie i dowody (Trust and Evidence.
Oprócz pięciu głównych tematów odrębną grupę stanowią sesje eksperckie (Co-Lab) i Lighting Tolk (błyskawiczne dane  przekazywane w krótkim referacie lub prezentacji) oznaczone kolorem fioletowym oraz odrębne od programowych zagadnienia oznaczone kolorem granatowym takie jak: Sesja MRA (ICA Session), Wspólna pamięć i współpraca (Shared Memory and Collaboration), Dostosowanie archiwów do ewoluującego świata cyfrpwego (Archives Adapting to the Evolving Digital World), Transformacja cyfrowa i służba archiwalna (Digital Transformation and Services)
Bloki tematyczne oznaczone zostały numerami od 1 do 5 oraz określonymi kolorami .

Czytaj dalej „MRA: Program XIX Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Abu Dhabi”

MRA: Program kongresu w Abu Dhabi w 2023 r.

W dniach 9 – 13 października 2023 r. w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odbędzie się Międzynarodowy Kongres Archiwów. Tematem wiodącym jest „Wzbogacanie społeczeństwa wiedzy”. Myśl przewodnia  podzielony realizowana będzie w czterech obszarach tematycznych:

I Pokój i tolerancja– opowieść o archiwach w świecie konfliktów zbrojnych, którym muszą stawić czoła archiwa niezależnie od czy są archiwami państwowymi, regionalnymi czy innymi. Obszar ma być realizowany w następujących podtemetach:
– Archiwa wobec  konfliktu
– Archiwa i obrona pokoju
– Bezpieczne miejsca
– Archiwa a walka z cyberatakami
– Etyka i archiwa
– Rozproszone dziedzictwo archiwalne
– Pamięć zbiorowa
– Sprawiedliwość przejściowa i naprawcza
– Archiwa w traumie
– Międzynarodowa współpraca i historia MRA
Czytaj dalej „MRA: Program kongresu w Abu Dhabi w 2023 r.”

MRA: Barcelona miejscem kolejnego kongresu archiwów w 2025r.

Międzynarodowa Rada Archiwów ogłosiła Barcelonę, stolicę Katalonii, miejscem kolejnego Międzynarodowego Kongresu Archiwów w 2025 r. Hasłem kongresu jest: „Znać przeszłość. Tworzyć przyszłość” (Coneixent passats. Creant futurs. / Connaître le passé. Créer l’avenir. / Knowing pasts. Creating futures.). Gospodarzami kongresu będą: Międzynarodowa Rada Archiwów, rząd Katalonii, miasto Barcelona oraz Zawodowe Stowarzyszenie Archiwistów i Zarządzających Dokumentacją Katalonii (’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya). Miasto Barcelona po raz pierwszy będzie gościło międzynarodowy kongres archiwów, choć w Hiszpanii będzie gościł już po raz drugi. W roku 2000 w andaluzyjskiej Sevilli, pod hasłem „Archiwa w nowym tysiącleciu a społeczeństwo doby informacji”, odbył się XIV Międzynarodowy Kongres Archiwów.
Więcej:
Annonce du Congrès 2025 à Barcelone : Connaître le passé. Créer l’avenir.
Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Miedzynarodowy Kongres Archiwów w Abu Dhabi 2020 przeniesiony na rok 2023

Prezydent Międzynarodowej Rady Archiwów David Fricker i Dyrektor Generalny Narodowych Archiwów Zjednoczonych Emiratów Arabskich  dr  hab. Abdulla Alraisi, gospodarz kongresu, wystosowali list do międzynarodowej społeczności archiwalnej, opublikowany na stronie internetowej MRA,  informujący i uzasadniający decyzję, wspólną MRA i  gospodarza konferencji,  o przeniesieniu terminu konferencji z 2021 r. na październik 2023 roku. Decyzję poprzedził sondaż, przeprowadzony pośród uczestników kongresu, którego celem było rozeznanie  gotowości do uczestnictwa w kongresie w formie fizycznej czy zdalnej. Ankieta wykazała, że obawy związane z pandemią Covid-19, nakazywałyby przeniesienie tego najważniejszego na świecie wydarzenie archiwistycznego na inny bezpieczny termin. Zadecydowano, że może to być październik 2023 r. także w Abu Dhabi.

Więcej:
MRA: Congrès ICA Abu Dhabi reporté à 2023
oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów przeniesiony na 2021 rok

Międzynarodowa Rada Archiwów poinformowała, na swojej stronie internetowej, o decyzji przeniesienia Międzynarodowego Kongresu Archiwów na rok 2021.
Kongres miał się odbyć w dniach 16 – 20 listopada 2020 r. w Aby Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyczyną jest oczywiści pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia.
Kongres odbędzie się w przyszłym roku, także w Abu Dhabi . Termin zostanie później ustalony.
Na temat Kongresu patrz ArchNet: MRA: Abu Dhabi 2020 Międzynarodowy Kongres Archiwów

oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

MRA: Abu Dhabi 2020 Miedzynarodowy Kongres Archiwów

W dniach 16 – 20 listopada 2020 r. w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi odbędzie się XIX Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów. Hasłem kongresu jest: „Wzmacniać społeczeństwo wiedzy” (RENFORCER LES SOCIÉTÉS DU SAVOIR / EMPOWERING KNOWLEDGE SOCIETIES).

We wstępie do informacji o kongresie organizatorzy rozwinęli motto pisząc:
„W nowym pejzażu archiwów, dokumentów z działalności, danych naszego XXI wieku, oczekiwaniach użytkowników, naszych metodach pracy nad ochroną zespołów, jesteśmy w permanentnej ewolucji. Nasza profesja musi się zmieniać w tych obszarach, od teorii do praktyki aż do kwestionowania obecnie obowiązujących procedur, w celu gruntownej analizy i poszerzenia podstawowej roli przypadającej zawodowym archiwistom i zarządzającym informacją w społeczeństwach wiedzy XXI wieku.”(tłum A.B)
Kongres ma być miejscem spotkania zawodowych archiwistów i zarządzających dokumentacją z całego świata. Powinien być okazją do rozpowszechnienia idei nowatorskich badań poza środowiska  zawodowe archiwistów (tzw. środowiska zewnętrzne) takie jak bibliotekarze, muzealnicy, zarządzający danymi, a także dziennikarze i inni działający na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwania XXI w. w dziedzinie informacji nie dotyczą tylko archiwistów i zarządzających dokumentacją ale dotyczą nas wszystkich.
Temat: „Wzmocnienie społeczeństwa wiedzy” podzielono na trzy części (Sztuczna inteligencja,  Trwałość wiedzy i Wiarygodność i walor dowodowy), z których każda składa się z kilku bloków.

Czytaj dalej „MRA: Abu Dhabi 2020 Miedzynarodowy Kongres Archiwów”

MRA: Podsumowanie Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Seulu

W formie listu otwartego, skierowanego do światowej wspólnoty archiwistycznej, David Fricker Przewodniczący Międzynarodowej Rady Archiwów i Sang- Jin Lee Prezydent Archiwów Państwowych Republiki Korei, dokonali podsumowania Międzynarodowego Kongresu Archiwów, który odbył się w dniach 5- 10 września 2016 r. w stolicy Korei południowej Seulu. Tekst zatytułowano „Archiwa, Harmonia i Przyjaźń lub jak podtrzymać ducha Seulu”.

Zalecono, na najbliższe cztery lata, podjęcie jedenastu działań zgromadzonych w pięciu blokach, nazwanych ścieżkami.

Pierwsza ścieżka, to uznanie wagi archiwów jako źródła informacji we współczesnym świecie. Położenie akcentu na fakt, że archiwa posiadają wiedzę unikatową i niezastąpioną w dziedzinach takich jak: własność intelektualna, dostęp do informacji z jednej strony, a ochrona danych z drugiej. Otwarte rządy powinny w pełni korzystać z zasobu archiwów i ich doświadczeń.

Czytaj dalej „MRA: Podsumowanie Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Seulu”

MRA: Powszechna Deklaracja Archiwów podstawą promocji archiwistyki

W związku ze zbliżającym się XVIII Międzynarodowym Kongresem Archiwów (Seul, 5 – 10 września 2016) Międzynarodowa Rada Archiwów wskazała na fundamentalne znaczenie Powszechnej Deklaracji Archiwów dla podkreślania roli archiwistyki i archiwów we współczesnym świecie. Dokument zrodził się w środowisku archiwistów kanadyjskiego Quebecku, gdzie 24 kwietnia 2006 r. w Centrum Bibliotek i Archiwów Państwowych  Quebeku w Montrealu został ogłoszony jako Quebecka Deklaracja Archiwów (Déclaration québécoise sur les archives). Rok później, w mieście Quebec (Quebeck, Kanada) podczas 40 konferencji okrągłego stołu archiwów CITRA (11 – 17 października 2007 r.), deklarację przeredagowano tak, aby była powszechną. Tam została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków MRA. Następnie 10 października 2011 na 16 seansie plenarnym 36 Zgromadzenia Ogólnego UNESCO został przyjęta jako dokument o charakterze powszechnym. Została przetłumaczona na wiele języków. Autoryzowane tłumaczenia dostępne są na stronie internetowej Międzynarodowej Rady Archiwów. Tłumaczenie polskie dostępne na stronie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nie jest autoryzowane przez MRA (byłaby gdyby organizacja przesłała do MRA autoryzowane tłumaczenie). Tekst deklaracji może podpisać każdy poprzez formularz zamieszczony także na stronie internetowej MRA. W Polsce deklaracja także była podpisywana, a w ramach forum IFAR prowadzono na jej temat dyskusję.

Czytaj dalej „MRA: Powszechna Deklaracja Archiwów podstawą promocji archiwistyki”

MRA: Materiały kongresu w Brisbane z 2012 r. opublikowane online

Ukazały się dwa ostatnie numery periodyku Międzynarodowej Rady Archiwów „COMA”, oba poświęcone materiałom prezentowanym w trakcie Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Brisbane w Australii w 2012 r. Pierwsza wolumin (Comma 2012:2) zebrał teksty ukazujące zagadnienia ewolucji technicznych i funkcjonalnych archiwów w XXI w. Drugi numer (Comma 2013:1) zebrał teksty poświęcone identyfikacji środowiska archiwalnego z punktu widzenia samego zawodu archiwisty oraz użytkowników.
Polskim akcentem jest, opublikowane w numerze 2013:1, wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka, Identity: Can archives and archivists contribute to fostering and preserving local, regional, and national identities?
Oba numery wydane przez Liverpool University Press.

Czytaj dalej „MRA: Materiały kongresu w Brisbane z 2012 r. opublikowane online”