MRA: Program kongresu w Abu Dhabi w 2023 r.

W dniach 9 – 13 października 2023 r. w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odbędzie się Międzynarodowy Kongres Archiwów. Tematem wiodącym jest „Wzbogacanie społeczeństwa wiedzy”. Myśl przewodnia  podzielony realizowana będzie w czterech obszarach tematycznych:

I Pokój i tolerancja– opowieść o archiwach w świecie konfliktów zbrojnych, którym muszą stawić czoła archiwa niezależnie od czy są archiwami państwowymi, regionalnymi czy innymi. Obszar ma być realizowany w następujących podtemetach:
– Archiwa wobec  konfliktu
– Archiwa i obrona pokoju
– Bezpieczne miejsca
– Archiwa a walka z cyberatakami
– Etyka i archiwa
– Rozproszone dziedzictwo archiwalne
– Pamięć zbiorowa
– Sprawiedliwość przejściowa i naprawcza
– Archiwa w traumie
– Międzynarodowa współpraca i historia MRA
II Nowe technologie – archiwa elektroniczne i ich problemy (Technologies émergentes : Archives électroniques, solutions électroniques ). Współczesne cyfrowe to nadal wiele pytań o ryzyko, o korzyści. O rolę użytkowników korzystających z nowych technologii  informacyjnych i ich wpływ na wymagania wobec archiwów i ich kształt. W założeniu organizatorów ten podtemat ma być okazją do szerokim międzynarodowej wymiany doświadczeń.
– Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
– Big data, zbiory danych a interes publiczny
– Konsekwencje rzeczywistości wirtualnej  (Conséquences du métavers)
– Technologie i oprogramowanie typu „open source”.
– Automatyczna ewaluacja
– Technologia i zarządzanie zmianami technologicznymi
– Przechowywanie cyfrowe
– Cyfrowe nauki humanistyczne i inne „granice”
– Cyfryzacja w obszarze współpracy i tworzenia sieci

III Trwała wiedza, trwała planeta: archiwa, dokumentacja a zmiany klimatyczne. Jednym z najważniejszych i najpilniejszych problemów współczesnego świata są zmiany klimatyczne. Jego wpływ na archiwa jest już obecnie powszechnie odczuwalny. Rodzi to konieczność formułowania nowych strategii ochrony zasobu archiwalnego. Trwałość wiedzy jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju i realizacji projektów rozwojowych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju  – Les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Wyodrębniono następujące podtematy:
– Przygotowanie się do zmian klimatu
– Walnka ze zmianami klimatycznymi
– Zrównoważony rozwój środowiska
– Ekonomia energetyczna w obszarze archiwizacji
– Trwałość finansowa
– Trwałość wiedzy
– Trwałość i interoperacyjność  standardów archiwalnych i narzędzi ” open source”
– Udział archiwów  w Celach Zrównoważonego Rozwoju (les objectifs de développement durable (ODD)

IV Wiarygodność i wartość dowodowa – W dobie „alternatywnych faktów”, fake newsów, dezinformacji i zagrożeń cyberbezpieczeństwa posiadanie wiarygodnych dowodów (zapisów działań, informacji, danych) staje się coraz bardziej istotne.
W ramach tego podtematu zaproponowano następujące zagadnienia:
– Jak utrzymać zaufanie do instytucji archiwalnych
– Dezinformacja
– Archiwa i zagrożenia związane z kradzieżą, handlem i fałszerstwami
– Blockchain na rzecz niezawodności archiwizacji (łańcuchy  bloków informacji powiązanych kryptograficznie-ab)
– Automatyzacja a  etyka
– Użytkownicy-eksperci wobec profesjonalistów
– Cyberberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją
– Zarządzanie Internetem
– Prawo do zapomnienia

V Dostęp i pamięć – Dostęp do archiwów jest prawem, a nie przywilejem.  Na archiwistach spoczywa obowiązek  zachowania istniejącej wiedzy i dzielenie się nią ze społeczeństwem. Archiwa odgrywają istotną rolę wzbogacając społeczeństwa poprzez udostępnianie przechowywanej wiedzy.  
W ramach tego podtematu można by poruszyć następujące tematy:
– Prawa dostępu
– Prawa autorskie
– Tworzenie pamięci historycznej
– Inicjatywy i doświadczenia użytkowników
–  Archiwa społeczne i akta migrantów
– Prawo jednostki do tworzenia archiwów/dokumentów
– Cyfrowe innowacje i dostęp
– Ochrona danych i prawo do prywatności
– Wspólne uczestnictwo i archiwa partycypacyjne
– Suwerenność danych
– Archiwa i ekspresja kulturalna i artystyczna

Zaproponowane bloki tematyczne będą realizowane poprzez różne metody ich prezentacji i zróżnicowane sposoby uczestnictwa:
1. Prezentacja referatu (Paper Presentation / Présentation d’un exposé ):  20 minutowe prezentacje, pogrupowane tematycznie. Dyskusja na ich temat będzie możliwa pod koniec każdej prezentacji lub na koniec bloku tematycznego.
2. Sesja oparta na współpracy „Co-Lab (Co-Lab Session / Séance collaborative « Co-Lab »): 20 minutowy czas poświęcona na pojedynczy projekt, w tym 10 min to prezentacja samego zagadnienia i 10 min na dyskusje o nim.
3. Prezentacja Flash (Lightning Talks / Présentation éclair): Krótkie 5 minutowe prezentacje projektów lub pomysłów oraz możliwość wymiany poglądów o nich z innymi uczestnikami.
4. Okrągły stół / panel dyskusyjny (Panel Discussion / Table ronde): 90 minutowe spotkanie  na którym 3 -5 osób omówi jeden wybrany temat. Spotkanie może być animowane. Wystąpienia będą podstawą do dyskusji uczestników.
5. Warsztaty (Workshops / Atelier): Spotkania grup zainteresowanych dyskusją i wymianą informacji na wskazany temat. Nie planuje się ustnych tłumaczeń wystąpień. Ilość osób na warsztatach będzie ograniczona do 25 osób. Tematy mogą zgłaszać grupy eksperckie, sekcje, oddziały regionalne poprzez złożenie wniosku do organizatorów.
6. Sesja posterowa (Poster / Affiche): Prezentacja badań, projektu, pomysłu lub innego rodzaju pracy w formie plakatu umieszczonego w wydzielonej przestrzeni w miejscu kongresu. Podczas sesji posterowej obecni aktorzy udzielają zainteresowanym informacji o prezentowanym projekcie.

Przedstawiający swoje tematy poprzez którąś z zaproponowanych form prezentacji zobowiązani są do rejestracji na konferencję. Będą musieli także pokryć koszty podróży do Abu Dhabi oraz koszty utrzymania.
Pytania związane z proponowananym programem należy kierować pod adresem:  programme@ica.org

Źródło:

MRA: ICA Congrès Abu Dhabi – Appel à propositions de contributions

Oficjalna strona kongresu

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec