WŁOCHY: Pierwszy numer „Notizie degli Archivi di Stato” z 1941r. opublikowany on-line.

Dyrekcja Generalna Archiwów (Dizezione Generale degli Archivi) opublikowała on- line pierwszy historyczny numer centralnego kwartalnika archiwistów włosikich „Notizide degli archivi di Stato”. Ukazał się w Rzymie 1 lipca 1941r. jako biuletyn kwartalny pod redakcją Ministra Spraw Wewnętrznych. We wstępie napisano: „Spuścizna unikatowej wartości i olbrzymiej wielkości jaka posiadają Włochy w dziedzinie archiwistyki, spuścizna która jest wspaniałą, wielką drogą wgłąb wieków historii musi być znana ze swej zawartości, nowych nabytków, które ją powiekszają, ze swej aktywności i swojej nowej organizacji czemu ma służyć periodyczna publikacja.” Na czele komitetu redakcyjnego stanęli: dr Giuseppe Giovenco (Dyrektor Generalny Administracji Cywilnej), prof. Annibale Alberti (Członek Wyższej Rady Archiwów Królewskich Komisarz Ministerialny dla Archiwów Państwowych), dr Rodoffo Biancorosso (Szef Biura Centralnego Archiwów Państwowych), dr Leopoldo Sandri (sekretarz redakcji, Pierwszy Archiwista Państwowy).

Początek regularnego włoskiego czasopisma archiwalnego wiąże sie z aktualizacją ustawy archiwalnej przeprowadzoną pod koniec1939r. (Przypminamy: do grudnia 1939r. archiwstyka włoska umocowana była ustawą z 2 październiak 1911r nr 1163, która to została poddana rewizji i zmienione ustawą z 22 grudnia 1939r. nr XVIII 2006). Nowe czasopismo, choć objętościowo nieduże bo liczące 31stron składało sie z siedmiu działów: I Prawo archiwalne: W pierwszy mumerze krótko omówiono aktualny stan prawny obowiązujący ówczesną włoska archiwistykę. Ten niezwykle interesujacy tekst podaje w pigułce podstawowe regulacje i zasady prawne, a także strukturę organizacyjną słuzby archiwalnej Włoch . II Instytucje i nowe oddziały archiwów państwowych: Znowelizowana w 1939 r ustawa archiwalna utworzyła nowe oddziały w: Aleksandrii, Weronie, Perugi. III Zakupy, depozyty, dary, dopływy, rewindykacje: Omawia generalnie nowe archiwalia w zasobie naraodowym w podziale na poszczególne archiwa. IV Inwentarze i regesty; V Archiwa przedsiębiorstw publicznych i prywatnych: Dział dotyczy nadzoru Nadintendentur archiwistycznychy nad niepaństwowymi jednostkami organizacyjnymi; VI Centralne Biuro Archiwów Państwowych (organizacja i sprawy osobowe): Opublikowano tu pełenn skład osobowy poszczególnych organów zarządzających archiwami państwowymi i nadintendenturami na wszystkich poziomach administracji. VII Varia: omówiono sprawy nie mieszczące sie w powyższej strukturze.

Notizie degli Archivi di Stato są dobrym źródłem informacji do dziejów włoskiej archiwistyki. W zasadzie nie omawiają zagadnień metodologicznych i w późniejszych numerach zachowają charakter nadany przez pierwszy numer. Poszyrzy sie oczywiście informacja o aktywności włoskich archiwistów, którzy dość szybko zaczęli aktywnie funkcjonować na archenie międzynarodowej już od lat pięćdziesiatych.

Notizie degli Archivi di Stato, Bollettino bimestrale a cura del Ministero dell’Interno (format PDF)
Bibliografia późniejszych numerów

Na podstawie Direzione Generale degli Archivi di Stato
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań