AUSTRIA: „Familia Austria”- czar monarchii habsburskiej dla genealogów i nie tylko

FAMILIA AUSTRIA, Österreichische Gesellschaft für Genealogie und Geschichte (FA), to austriackie stowarzyszenie genealogów i miłośników historii będące członkiem renomowanego Związku Towarzystw Naukowych Austrii – Verband wissenschaftlicher Gesellschaften Österreichs VWGÖ. Celem towarzystwa jest prowadzenie i wspieranie poszukiwań genealogicznych i badań historycznych obejmujących obszar byłej monarchii habsburskiej, opracowywanie tych danych i ich publikacja. Spektrum zainteresowań obejmuje obok genealogii, także onomastykę, numizmatykę, heraldykę, sfragistykę a nawet geografię tego obszaru. Towarzystwo chce, zebrane wysiłkiem swoich członków, dane publikować w sieci czyniąc je dostępnymi również dla osób mieszkających poza tzw. starą Austrią. Co istotne i odróżniające je od innych podobnego typu organizacji, FA realizuje działalność, którą można określić jako działalność pożytku publicznego, w związku z czym wszelkie prace wykonywane są przez członków na zasadzie wolontariatu, a udostępnianie wyników jest bezpłatne. W swoich założeniach jest to instytucja reprezentująca indywidualnych miłośników historii byłej monarchii habsburskiej, wobec instytucji państwowych i prywatnych przechowujących źródła historyczne. Współpraca pomiędzy tymi instytucjami nie układa sie zapewne najlepiej, gdyż FA występuje przeciwko długim okresom udostępniania akt, wysokim opłatom pobieranym przez archiwa oraz bezsensownym (dosłowne tłumaczenie -unsinnige Archiv-Bestimmungen) warunkom narzucanym przez nie, a także postuluje większą otwartość archiwów.
Obecnie dostępnych jest, całkowicie lub częściowo, kilka baz dany obejmujących różne zagadnienia tematyczne – np. zgony, o których informacja zamieszczona była w „Winer – Zetung” z lat 1703-1886 ( blisko 700 tys. danych); zgony o których informacja zamieszczana była w czasopismach na obszarze całej monarchii – baza PERODICA; mieszkańcy monarchii z okresu XVIII-XIX wieku- baza EINWOHNERDATENBANK; mieszkańcy monarchii habsburskiej pod kątem wykonywanych zawodów- baza BERUFEDATENBANK, metryki ślubów z XVII- XIX w. – baza HOCHZEITSINDEX. Część projektów pozostaje nadał w fazie realizacji.
FA udostępnia również opublikowane w PDF różne opracowania tematyczne w zakładce „Öffentlich” np. obejmujące wykazy cudzoziemców zmarłych we Wiedniu, wykazy uczniów gimnazjalnych z XIX w. z Waidhofen, spisy najstarszych nazwisk w jednym z regionów w Austrii, czy spisy posłów do pierwszego Reichstagu. Łącznie jest to 13 publikacji o zróżnicowanej tematyce wynikającej z zainteresowań i aktualnie przeprowadzanych badań przez członków FA. Przy każdym projekcie, czy publikacji umieszczone są nazwiska osób prowadzących dany temat wraz z kontaktowym adresem mailowym.
Ciekawym pomysłem jest projekt „1000 Oczu” – zawiera listę nazwisk, w stosunku do których prowadzone są poszukiwania oraz adresy kontaktowe osób, które poszukują o nich informacji. Chodzi tu o wzajemne wymienianie się informacją w przypadku natknięcia się na te nazwiska przy okazji innych poszukiwań.
Cały projekt FA wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu szerokiej społeczności, poszukiwaniami genealogicznymi, regionalnymi i zainteresowaniom historycznym także polskich badaczy. W pewnym stopniu projekt dotyczy przecież ziem byłej Rzeczpospolitej pod miłościwym panowaniem cesarza Franciszka Józefa.

Na podstawie:
Familia Austria
Jolanta Leśniewska
AP Oddział Kutno