WŁOCHY: Obszary archiwistyki a sieci informacyjne- konwencja archiwistów włoskich.

W dniach 15- 17 grudnia w stolicy Abruzji Pescarze odbędzie się ogólnowłoska konwencja archiwalna pod hasłem „Dwa lata od Bolonii, obszary archiwistyki a sieci informacyjne.” Konwencja nawiązuje do Seminarium, które odbyło się w Bolonii w dniach 11- 12 kwietnia 2009 r. pod hasłem: „Przyszłość przez teraźniejszość. polityka, strategia, narzędzia przechowywania cyfrowego.”(Politiche, strategie, strumenti della conservazione digitale). W roku 2009 seminarium miało lokalny charakter. Obecne ma zasięg ogólnokrajowy. Zagadnienia poruszane i w 2009 i w 2011 r. pozostają podobne i dotyczą wspólnego rozwiązywania problemów związanych ze specyficzną tematyką udostepniania informacji, procesów dematerializacji (zastępowania dokumentu papierowego dokumentem elektronicznym) oraz problemów związanych z przechowywaniem informacji cyfrowej.

Skala konwencji 2011 r. jest jednak ogólnokrajowa o czym świadczy bezpośrednie zaangażowanie się Dyrekcji Archiwów Włoskich.

Konwencję otworzy Dyrektor Generalny Archiwów Włoskich Luciano Scala.

 

 

Konwencja odbywała sie w dwóch sekcjach tematycznych:

I Obszary archiwistyki: współdziałania instytucjonalne i racjonalizacja możliwości.
II Sieci informatyczne. Syatem Archiwistyki Narodowej, portale tematyczne i System Archiwistyki Państwowej

W sekcji pierwszej przedstawiciele wybranych prowincje włoskie tacy jak burmistrzowie samorządów, dyrektorzy biur różnorodnej administracji funkcjonującej w prowincji (służby fiskalne, agencje celne, szkoły wyższe, agencje odpowiedzialne za budownictwo itd), przedstawiciele archiwów prywatnych i państwowych będą omawiali pola współpracy, obszary zbieżne i rozbieżne, a zatem wymagające polepszenia współpracy.

W sekcji drugiej omówione zostanie funkcjonowanie portali tematycznych. We Włoszech rozwija się kilka projektów tematycznej informacji o zasobie archiwalnym obejmujących nie tylko zasób archiwów państwowych i historycznych archiwów samorządowych.
Duże projekty to:
– Multimedialne Historyczne archiwum Morza Śródziemnego (L’Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo)
– Sieć Archiwów Przedsiębiorstw  (La rete degli Archivi d’Impresa)
– Sieć archiwów terytorialnych (La rete degli Archivi per il territorio) projekt prowadzony przez Włoskie Towarzystwo Geograficzne
– Archiwa mody (Gli Archivi per la memoria della Moda) realizowane epokami np Archium mody XX w.
– Siec archiwów „aby nie zapomnieć”  (Rete degli archivi per non dimenticare) bardzo poważny projekt, który przybrał już formę portalu związany z przemocą polityczną i przestepczoscią zorganizowaną we Włoszech w XX w.
– Archium Rejestracji Audiowizualnych (Anagrafe Archivi Audio-Visivi)
– Sieć Archiwów Muzyki Klasycznej i Popularnej XX w. (La rete della Musica colta e popolare del '900), projekt nowy realizowany pod auspicjami Stowarzyszenia Altrosud (Associazione Altrosud)
– System Archiwistyki Narodowej (Il Sistema Archivistico Nazionale) to najpoważniejszy projekt prowadzony przez Dyrekcję Archiwów Włoch. W jego skład wchodzi Państwowy System Archiwalny  (Sistema Archivistico Statale). System na razie w fazie rozwoju. Prace nad nim rozpoczęły sie 25 marca 2010 r. W jego ramach funkcjonuje rozwijany od początku XXI w. System Informacyjny Archiwów Państwowych (Sistema Informativo degli Archivi di Stato).  Wielomodułowy system informacji archiwalnej oparty o standardy ISAD(G) i ISAAR(CPF). Obecnie funkcjonują cztery moduły: Moduł ogólny: Przewodnik do opisu i zarządzania spuścizną dokumentalną oraz moduły inwentarza, opisu pergaminów i pieczęci.

Obie części konwencji niosą olbrzymi ładunek informacyjny przede wszystkim z punktu widzenia metod współpracy pomiędzy różnymi podmiotami istotnymi z punktu widzenia zachowania informacji. Część pierwsza ukazuje metodę konsultacji zagadnień istotnych z punktu widzenia zabezpieczenia spuścizny narodowej w środowisku zróżnicowanym, gdzie archiwa państwowe są tylko jednym z aktorów szerokiego procesu społecznego. Taki proces postępuje obecnie także w Polsce, gdzie wcześniej czy później koniecznym będzie wypracowanie nowocześniejszych i skuteczniejszych metod konsultacji społecznych zwłaszcza w odniesieniu do nowych wyzwań stojących przez różnorodnymi podmiotami procesów społecznych, których działania powinny zostać udokumentowane w archiwach. Trzeba przy tym pamiętać, że polska państwowa służba archiwalna ma bardzo szerokie pole odpowiedzialności za zachowany zasób, nie ma bowiem w Polsce samorządowych archiwów historycznych, wszechobecnych w zachodnioeuropejskiej przestrzeni archiwalnej. Część druga to wachlarz pomysłów o informacji archiwalnej na tematy istotne we Włoszech. Zwraca uwagą Archiwum Morza Śródziemnego, projekt bardzo ważny z racji roli jaką położenie geograficzne odegrało i odgrywa w dziejach Włoch. Drugim bardzo charakterystycznym projektem jest „Archivi per non dimenticare” obejmujący bolesne dla Włoch i charakterystyczne dla nich zagadnienia przemocy obecnej w ich życiu społecznym mocniej niż gdzie indziej w Europie. Także Sieć Archiwów  Przedsiębiorstw z racji ekonomicznego znaczenia Włoch w świecie i wykreowania marek o zdecydowanie ponadnarodowym charakterze wydaje się bardzo celnym projektem. Wiele z tych przedsiębiorstw posiada własne archiwa historyczne.

Na podstawie serwisu DGA
(Direzione Generale per gli Archivi)
oprac. Adam Baniecki