NIEMCY: Po dyplom „Master of Records Management“ do Archivschule w Marburgu

Kształcenie specjalistów od zarządzania i archiwizacji informacji- records management (w terminologii niemieckiej funkcjonuje również jako Schriftgutverwaltung), to wyjście naprzeciw  potrzebom nie tylko współczesnej archiwistyki w Niemczech, ale także   wyzwaniom  nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Kluczową rolę w upowszechnianiu records management w Niemczech spełniają archiwa państwowe, a budowanie  naukowych podstaw sytemu records management i kształcenie kompetentnych kadr, renomowana Archiwschule w Marburgu, która od tego roku stanie się również  ich kuźnicą.

Archivschule Marburg

 

Ministerstwo Nauki i Sztuki Landu Hesja wydało zgodę na otwarcie z dniem 1 października 2012 roku, nowego kierunku kształcenia na studiach zaocznych, magisterskich i licencjackich,  w Archivschule w Magdeburgu w zakresie records management. Kształcenie, przebieg studiów i zasady egzaminów Archivschule zgodne z  zasadami i regulaminem Philipps Universität w Marburgu. Celem przyszłych studiów jest zdobycie naukowych, wysokokwalifikowanych kadr do zarządzania i archiwizacji informacją. Studenci mają zdobywać kwalifikacje ukierunkowane na skuteczne sterowanie i wykonywanie zadań records management,  zarówno w odniesieniu do  dokumentacji analogowej jak i elektronicznej dla sektora publicznego i prywatnego, mając na względzie  wykorzystanie  standardów zarządzania danymi  i najnowszej techniki. Ma to gwarantować bezpieczeństwo i użyteczność wartościowych i godnych zachowania dokumentów, a następnie zdolność do odpowiedzialnego i innowacyjnego  nimi zarządzania bieżącego, a w przyszłości optymalizację sposobów  korzystania z zasobu archiwalnego.
Program studiów obejmujący 4 semestry zawiera  się w następujących zagadnieniach:
– Procedury i narzędzia records management,
– Krajowe i międzynarodowe standardy records management,
-Strategie wprowadzenia systemów  elektronicznego zarządzania dokumentami  (Dokumentenmanagement-system DMS, w terminologii anglosaskiej  Electronic Records Management Systeme ERMS) i  systemów przetwarzania przepływu dokumentów (Vorgangsbearbeitungssystemen VBS),
– Ochrona/gwarancje przechowania zasobów cyfrowych,
– Ochrona danych, dostęp do informacji i prawa autorskie,
– Wpływ records management na działalność podmiotów  biznesowych i administracyjnych, jak również archiwizację,
-Zasady zarządzania
Aby osiągnąć ten cele kształcenie specjalistów od records management, program przewiduje rozwój następujących kompetencji:
– dogłębna znajomość wymagań funkcjonalnych  records management, takich jak autentyczność, integralność, użyteczność i niezawodność w kontekście światowej innowacyjności,
– zdolność do analizy procesów i instrumentów records management,
-opanowanie wiedzy dotyczącej metod optymalizacji zarządzania informacją analogową,
– samodzielne wykorzystywanie nowych dziedzin wiedzy,
– samodzielne organizowanie projektów,
– naukowa argumentacja i prezentacja,
– prowadzenie i przewodzenie w pracy zespołowej.
Dla kandydatów zagranicznych chcących podjąć ten nowy kierunek studiów doskonalących, konieczna jest dobra i potwierdzona  znajomość   języka niemieckiego. Od wszystkich zaś kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe.
Zakres studiów obejmuje pięć modułów kształcenia – Records Manegement, Zarządzanie, Podstawy archiwistyki, Praktyka i Seminarium magistersie,
Na koniec jeszcze jedna informacja, która może ostudzić zapał, zwłaszcza potencjalnych kandydatów z Polski, do zapisania się na te bardzo ciekawe studia  – koszt semestru wynosi 5 900 Euro.

Na podstawie:
Post-graduate master course in records management at the German school of archives in Marburg
Studiengang Master of Records Management

Jolanta Leśniewska
AP O/Kutno