Czechy. Sympozjum: „Kroniki, jako źródła historyczne”

Na dzień 17 września 2014 roku Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze, przy współpracy Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz Muzeum Narodowego w Pradze, przygotowuje sympozjum naukowe pod hasłem „Kroniki, jako źródło historyczne. W siedemsetną rocznicę śmierci Ottona Turyngii”. Miejscem obrad będzie Zamek Zbraslawski (Zamek Zbraslavský) – dawny klasztor Cystersów.
W 2014 roku przypada 700-rocznica śmierci pierwszego autora „Kroniki Zbrasławskiej” – Otonna z Turyngii. Sama Kronika jest łacińskim dziełem (Chronicon aulae regiae), treścią obejmującą okres lat 1252-1338, powstałym w latach 1305-1339 w cysterskim klasztorze w Zbrasławiu pod Pragą, który ufundował w 1292 r. czeski król Wacław II. Autorami tego monumentalnego dzieła byli dwaj opaci tego klasztoru Otto oraz Piotr Żytawski.
„Rocznica ta – piszą w odezwie organizatorzy – zainspirowała nas do zwołania sympozjum, w którym chcielibyśmy zastanowić się nad rolą i znaczeniem kronik historycznych, jako źródeł poznania i zrozumienia wydarzeń z przeszłości. Przy czym tematem nie mają być wcale współczesne dzieła kronikarskie. Naszym głównym celem jest dyskusja o pracy historyka nad treściami i formą kronik zachowanych przez wieki, zwłaszcza ze rejonu Czech i Moraw, a także możliwość odtworzenia sposobów myślenia autorów kronik, ich zamierzeń, poglądów politycznych i społecznych, wzorów, którymi się kierowali oraz odcyfrowywanie współczesnych im zwrotów (klisz, toposów), często ukrytych w narracji. Tematem dyskusji nie miałby być opis historycznych wydarzeń uchwyconych w kronikach, jeśli znaczeniotwórczo nie dotyczy autora dzieła i jego poglądu na dana sprawę. Nie bronimy się też przed dyskusją o paralelach z europejskimi działami kronikarskimi”.
Proponowane tematy wystąpień i dyskusji:
• Historyk i kronika (możliwości wiernej interpretacji przebiegu wydarzeń historycznych na podstawie kronik narracyjnych);
• kronikarze, ich świat, źródła i informatorzy;
• kronikarz i jego publiczność (upowszechnianie dzieła, jego odbiór itp.);
• kronikarze we współczesnych dobie – obraz życia miejscowości / miasta / firmy / społeczności w konfrontacji do współczesnej historiografii (np. wpływ miejscowości na obraz opisywanych wydarzeń);
• kronikarstwo czeskie i morawskie w kontekście europejskim
Językiem konferencyjnym będzie język czeski; wystąpienia nie mogą przekraczać 20 minut; akceptowane będą również wystąpienia w postaci wystawy posterów; referaty zostaną ogłoszone w samodzielnej, recenzowanej publikacji. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do odmowy opublikowania lub przyjęcia wystąpienia wyłącznie jako posterów ze względu na drukowaną publikację. Zgłoszenia do udziału w konferencji będą przyjmowane, do dnia 31 marca 2014 roku; w postaci elektronicznej pod adresem: kroniky@soapraha.cz , listownie na: Mgr. Hana Kmochová, Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4 – Chodovec, także telefonicznie pod numerem + 42 974 847 383.

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Jelenia Góra

Więcej:
Kroniki jako źródła historycznego. Siedemsetna rocznica śmierci Ottona Turyngii.

Facebook: Státní oblastní archiv v Praze.