Szwajcaria: Archiwum Kantonu Zurych – wszystko co najważniejsze na 300 stronach.

Zamiast niezliczonej ilości wytycznych do zarządzania i opracowywania zasobu archiwalnego,  z którymi borykają się archiwiści w Polsce,  Archiwum Kantonu Zurych (Staatsarchiv des Kantons Zürich) opublikowało obszerny, ponad 300 stronicowy  podręcznik„-Erschliessungshandbuch”, Zürich 2013- zawierający zaktualizowaną metodykę opracowania zasobu archiwalnego,  uwzględniający  również standardy międzynarodowe. Podręcznik dostępny jest online na stronach archiwum, co niezwykle ułatwia zapoznanie się z lekturą przedmiotu. To bardzo przejrzyste kompendium wiedzy i najlepszych praktyk stosowanych w Zurychu, zebranych w bardzo wygodnej dla archiwistów i użytkowników formie. Do jego powstania przyczynili się głównie pracownicy tego archiwum, a w szczególności Bettina Tögel, kierownik działu opracowania archiwaliów. Wspominam o jej udziale nie bez przyczyny, gdyż jest ona również współautorką ważnego z punktu widzenia archiwistyki szwajcarskiej adaptacji standardów archiwalnych do normy narodowej opisu archiwalnego,  a mianowicie  „Schweizerische Richtlinie für die Umsetzung von ISAD(G)” opracowanego w ramach grupy roboczej ds. normalizacji i standaryzacji Szwajcarskiego Związku Archiwistów (Verband Schweizerischer Archivarinnen und Archivare)  w 2009 roku. Wpływ wytycznych na znajdujące się w podręczniku zasady jest  więc bardzo widoczny. Same jednak zasady wielopoziomowego opisu archiwalnego bazujące na standardach międzynarodowych, zwłaszcza ISAD (G), ISAAR (CPF) i ISDIAH, w Szwajcarii i jego poszczególnych archiwach kantonalnych wdrażano do praktyki archiwalnej już od ok. 2000 roku.

Lektura podręcznika może przysporzyć nieco problemów dla odbiorcy polskiego nawet nieźle znającego język niemiecki ze względu na odmienność systemu i metodyki archiwalnej, ale przede wszystkim terminologię, której nie należy tłumaczyć dosłownie, i która jest również zróżnicowana w poszczególnych regionach. Poza tym nie ma jednolitej archiwistyki szwajcarskiej -w każdym kantonie istnieją bowiem odmienności wynikające głównie z wpływów trzech systemów archiwalnych- niemieckiego, francuskiego i włoskiego.
Wracając do terminologii archiwalnej,  to wydaje się ona być kluczowa dla zrozumienia przedstawionych w podręczniku zasad. Samo określenie ”Erschliessung” łączy w sobie to, co możemy określić jako opracowanie zasobu w celu jego udostępnienia, publikacji wraz z zastosowaniem zabiegów konserwatorskich, fizycznym przygotowaniem dokumentów, sygnowaniem ich i etykietowaniem, aż po zasady magazynowania zasobu. I taki właśnie szeroki zakres postępowania z  zasobem wraz z szczegółowymi uregulowaniami prezentuje podręcznik. W polskim słowniku archiwalnym oznaczałoby to, …… no właśnie, nie znajduję odpowiednika, a „opracowanie” nie wyczerpuje tego znaczenia.  Erschlissung  łączy  w sobie dwa pojęcia ORDNEN i VERZEICHNEN. Pierwsze z nich to szeroko rozumiany, odbywający się na każdym z poziomów opisu, proces hierarchicznego – kontekstowego- zaszeregowania zasobu archiwalnego. Rozpoczyna się ona poziomie  całego zasobu archiwum poprzez tworzenie i aktualizację tzw. ARCHIVTEKTONIK lub inaczej ARCHIVPLAN, a kończy na poziomie opisu i uszeregowaniu najmniejszej cząstki archiwalnej. Te, być może mało zrozumiałe kwestie, stają się przejrzyste  po zapoznaniu się ze sposobem publikacji zasobu archiwalnego w sieci, w systemie Scopearchiv http://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/suchinfo.aspx , który zbudowany jest w oparciu o format EAD.  Funkcje ORDNEN dla dokumentacji współczesnej może wypełniać records Menagement. Pojęcie tektoniki archiwalnej oznacza podział obejmujący wiele obszarów (dziedzin) wszystkich zespołów i zbiorów jednego archiwum na grupy i działy archiwalne; najczęściej podstawą podziału jest proweniencja, cezury czasowe albo też rzeczowo-tematyczne (A. Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe der Archivterminologie). VERZEICHNEN zaś oznacza opisanie formy i treści zespołu archiwalnego w środkach ewidencyjnych, w tym w systemie informacji archiwalnej AIS.  
Opisanie zasobu archiwalnego w archiwum w Zurychu odbywa się na 9 poziomach opisu od poziomu ARCHIV aż do poziomu DOKUMENT. Podręcznik określa poza przewidzianymi przez ISAD(G) poziomami:
Zespół /Bestand
Seria /Serie
Jednostka archiwalna lub czasami akta sprawy /Dossier
Dokument/Dokument
także poziom Archiwum/Archiv, jak również podpoziomy HAUPTABTELUNG, ABTEILUNG, SUBFONDS, SUBDOSIER. Do opisu dodatkowego poziomu Archiv podręcznik wskazuje standard International Standard for Describing Institutiones with Archival Holding (ISDIAH).
Szkielet całego archiwum w Zurychu stanowi podział całego zasobu na działy główne HAUPTABTEILUNG:
•Alter Stadtstaat bis 1798 Altes Hauptarchiv (Abteilungen A–C) und Alte Nebenarchive (Abteilungen D–J)
• Verfassungsperioden 1798–1831 Helvetik, Mediation, Restauration und Regeneration (Abteilung K )
• Kanton Zürich ab 1831
• Pertinenzarchiv thematisch geordnete Fonds (Abteilungen L–Y)
• Provenienzarchiv nach Aktenbildner geordnete Fonds (Abteilung Z)
• Nicht staatliche Archive Staatsnahe und private Aktenbildner (Abteilungen W und X)
• Sammlungen
Tworząc zasadniczy plan archiwum  należy brać pod uwagę jeszcze jeden istotny element, który akcentuje podręcznik.  W Szwajcarii zespoły tzw. historyczne podlegają zasadzie pertynencji, która jest rozumiana jako podział rzeczowy lub jako podział według form zewnętrznych dokumentacji. Zbiory te określane są jako Pertinenzbestände. Zespoły dotyczące tzw. najnowszej historii Staatliche Bestände (Moderne Bestände, Provenienz-System) są przyjmowane  do archiwum, zgodnie z zasadą proweniencji i określane są jako Provenienzbestände.

Przedstawione krótko powyżej kwestie mają zasadnicze znaczenie dla dalszego postępowania z zasobem archiwum w Zurychu. Każda z kolejnych, szczegółowych procedur stanowi przedmiot omówienia podręcznika stanowiącego w gruncie rzeczy  instrukcję postępowania  z zasobem na różnych etapach jej wprowadzania do obiegu informacyjnego wraz z jej fizycznym ocechowaniem, konserwacją i magazynowaniem. Można uznać, iż rozpoczęte w 2009 roku opracowanie podręcznika, który jest wersją 0.1, zakończone zostało naprawdę solidnym i znaczącym w środowisku archiwalnym Szwajcarii opracowaniem.

Jolanta Leśniewska
AP Płock Oddział Kutno

Na podstawie: Erschliessungshandbuch öffentlich zugänglich
Schweizerische Richtlinie für die Umsetzung von ISAD(G)”