CZECHY: Program sympozjum nt. „Kroniki, jako źródła historyczne”

Znany jest już program sympozjum naukowego nt. „Kroniki, jako źródła historyczne”, jakie dnia 17 września 2014 roku zorganizowane zostanie przez Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze przy współpracy Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Narodowego w Pradze. Na miejsce obrad wybrano salę królewską zamku w Zbraslaviu – czyli w dawnym klasztorze cystersów.
Okazją do tego spotkania archiwistów i historyków jest, przypadająca w roku bieżącym, siedemsetna rocznica śmierci Ottona z Turyngii, pierwszego autora „Kroniki Zbrasławskiej”, która jako Chronicon aulae regiae obejmuje lata 1252-1338, choć spisana została między rokiem 1305 a 1339.
Sympozjum rozpocznie się o godzinie 9:00, lecz już od godz. 8:00 trwać będzie rejestracja jego uczestników. Wszystkie wystąpienia podzielono na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich moderować będzie prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. z Uniwersytetu Karola w Pradze, specjalizująca się w dziejach Czech okresu późnego średniowiecza w kontekście historii europejskiej. W panelu tym jako pierwsza głos zabierze prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. z Uniwersytetu Karola, specjalizująca się w naukach pomocniczych historii (przede wszystkim w chronologii), jak również w średniowiecznej kulturze i historiografii, jej wystąpienie będzie nosiło tytuł „Cisterciáci a historická kultura ve středověku” (Cystersi i kultura historyczna w średniowieczu). O 9:30 swój referat wygłosi Ph Dr. Dana Dvořáčková-Malá z Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk, który zatytułowała „Narativní strategie literárně historických děl na přelomu 13. a 14. století” (Strategie narracyjne w działach literacko-historycznych w XIII i XIV wieku). W półgodziny później Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. z Uniwersytetu w Ostrawie, specjalistka od średniowiecznej literatury łacińskiej, zapozna słuchaczy z referatem pt. „Literární zdroje Zbraslavské kroniky” (Źródła literackie Kroniki Zbrasławskiej”. Ostatnim referentem w tej części sympozjum będzie prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. z wykładem pt. „Politické a náboženské aktualizace v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku aneb od Vavřince z Březové k Bohuslavu Bílejovskému” (Polityczne i religijne uwspółcześnienia w czeskich kronikach na przełomie średniowieczne i epoki nowożytnej lub od Wawrzyńca z Březové do Bohuslava Bílejovskégo).

Drugi blok wystąpień, który moderować będzie PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. specjalistka od dziejów kościoła późnego średniowiecza z Czeskiej Akadami Nauk, rozpocznie się o godzinie 12:00 wystąpieniem Mgr. Roberta Antonína, Ph.D. z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, zajmującego się dziejami średniowiecza w Europie Środkowej, stosunkami polsko-czeskimi oraz źródłami narracyjnymi, który przedstawi referat pt. „Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do 19. století” (Drugi żywot Kroniki Zbrasławskiej w odbiciu historiografii od XIV do XIX wieku). Następnie przewidziano wystąpienie PhDr. Marie Tošnerovej, Ph.D. z Instytutu im. Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, specjalizującej się w źródłach rękopiśmiennych początków epoki nowożytnej, która przedstawi temat pt. „Městské kroniky a jejich využití v historické vědě” (Kroniki miejskie i ich wykorzystanie w badaniach historycznych). Kolejnym mówcą będzie Mgr. Vojtěch Bažant z Uniwersytetu Karola w Pradze, zajmujący się pamięcią zbiorową i historią kultury w XIV i XV wieku, w tym literaturą podróżniczą, który przedstawi temat „Kronikář a jeho dílo. Problematika autora a vypravěče” (Kronikarz i jego dzieło. Kwestia autora a narratora). Około godz. 13:30 przewidziano referat Ph.Dr. Aleny Černej z Czeskiej Akadami Nauk, specjalizującej się w naukach pomocniczych historii oraz językoznawstwie, mającej mówić nt. „Kronikáři, jejich svět, zdroje a informátoři” (Kronikarze, ich świat, źródła i informatorzy”. Ostatnim mówcą tego panelu będzie prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., dziekan Instytutu Filozoficznego Uniwersytetu w Trnavie, z referatem pt., „Verum an falsum?” (Prawda czy fałsz?).
Moderatorem trzeciego bloku, który rozpocznie się o godz. 14:30, będzie jeden z organizatorów, a mianowicie PhDr. Daniel Doležal – dyrektor Okręgowego Archiwum Państwowego w Pradze. Pierwszym mówcą będzie zaś prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. z Uniwersytetu Karola w Pradze, specjalizujący się w historii społecznej i gospodarczej późnego średniowiecza, który przedstawi temat: „Zdroje informací pro autory lidových kronik z let 1740-1830” (Źródła informacji dla autorów kronik ludowych z lat 1740-1830). Po nim wystąpi doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. z Uniwersytetu w Pardubicach, specjalizująca się w historii administracji, dziejach regionalnych i historii kościoła, głównie w XIX wieku; jej referat będzie miał tytuł „Klášterní kroniky 19. století (na příkladu redemptoristů a voršilek)” – (Kroniki klasztorne XIX wieku – na przykładzie redemptorystów i urszulanek). Kolejnym mówcą będzie mgr Libor Staněk z referatem pt. „Povinnost nebo potěšení? Přístup autorů farních kronik ve Volyňském vikariátu k jej ich kronikářské tvorbě” (Obowiązek czy przyjemność? Podejście autorów kronik parafialnych z wikariatu wołyńskiego do własnej twórczości kronikarskiej). Jako ostatni głos zabierze PhDr. Martin Šikula z referatem pt. „Reflexe celonárodních dějin 20. století na stránkách obecních kronik. K otázce možností vypovídací hodnoty kronikářských záznamů z obcí v kontextu se společenským vnímáním osudových okamžiků české moderní historie” (Odbicie historii narodowej XX wieku na kartach kronik miejskich. Kwestia możliwości wypowiadania ocen w miejscowych kronikach w odniesieniu do wrażliwości społecznej w znaczących momentach współczesnych dziejów Czech).
Po każdym wystąpieniu, jak i na koniec sympozjum, przewidziano dyskusję. Ponadto dla zainteresowanych przygotowano możliwość zwiedzenia kościoła św. Jakuba. Choć organizatorzy dopuszczają zmian programu, to zarówno dobór referentów, jak i tematyka ich wystąpień gwarantują wysoki poziom oraz znaczne poszerzenie ogólnej wiedzy na temat tak ważnego źródła historycznego jakim są kroniki.
Przypominamy też, iż konferencja odbędzie się w języku czeskim, a wszystkie wystąpienia mają się znaleźć w specjalnym wydawnictwie. Ewentualni pytanie odnośnie udziału (już tylko biernego) w seminarium, można kierować w formie elektronicznej pod adres: kroniky@soapraha.cz , lub listownie do: Mgr. Hana Kmochová, Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4 – Chodovec, także telefonicznie pod numer + 42 974 847 383.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Facebook: Kroniky jako historický pramen

Program