WŁOCHY: Pięciolecie istnienia włoskiego Systemu Archiwistyki Narodowej

 Dnia 17 grudnia 2011 r. włoska Naczelna Dyrekcja Archiwów (Direzione Generale degli Archivii) przekazała Centralnemu Instytutowi Archiwów (Instituto Centrale per gli Archivii) do użytkowania, zarządzania i utrzymania Portal SAN (Portal Systemu Archiwistyki Narodowej).

 Portal, w założeniach, ma organizować zasoby archiwów włoskich w spójny system informacji naukowej, stad do współpracy przy jego tworzeniu zaproszono szereg partnerów reprezentujących zarówno podmioty rządowe, jak i samorządowe.

Portal ma spełniać określone funkcje. Przede wszystkim jest internetowym miejscem  zintegrowanego dostępu do włoskiego narodowego zasobu archiwalnego. Wiąże w jeden system katalog badań archiwalnych (Catalogo delle risorse archivistiche) oraz Biblioteki cyfrowej (Digital Library). Opisy archiwaliów i obiektów cyfrowych, archiwów państwowych i niepaństwowych, dotąd prezentowane oddzielnie uzyskały homogeniczne opisy.

Drugim ważnym celem portalu jest dotarcie do użytkownika archiwów niewyspecjalizowanego, popularnego z informacją na temat zasobu archiwalnego tak, aby wskazać mu jaki tworzą narodowy zasób archiwalny, kto jest ich twórcą , jak ten zasób jest rozlokowany i w jski sposób się z niego korzysta. Próbuje się przybliżyć społeczeństwu, niekoniecznie zainteresowanemu zawartością archiwów, informacje o tym jak docierać do informacji, gdzie jej szukać i rozumieć dlaczego odbywa się to wedle określonych reguł, takich jak fundamentalne zasady archiwistyki (proweniencji i pertynencji). Odbywa się to w oparciu o przesłankę art. 17 włoskiego „Dóbr kultury i pejzażu” )Codice dei beni culturali e del paesaggio) to znaczy ochronę dóbr kultury poprzez różne działania zindywidualizowane, spisy, opisy, reprodukcje w  formie obrazów dóbr kultury osadzonych na danym terytorium. Portal w założeniu musi być interoperacyjny z innymi włoskimi portalami informacji archiwalnej takimi jak:

Antenati. Gli archivi per la ricerca anagrafica (Archiwa do badań genealogicznych);

CASTORE – Catasti Storici Regionali (Historyczny kataster regionalny);

Fondazione Istituto Gramsci (Instytut Fundacja Gramasci) ;

Guida Generale degli Archivi di Stato (Główny Przewodnik po Archiwach Państwowych);

IBC Archivi – Sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Romagna (System informatyczny archiwów historycznych prowincji Emilia – Romana);

INSMLI Guida agli archivi della Resistenza della rete (Przewodnik po archiwach ruchu oporu w sieci);

Lombardia Beni Culturali – Archivi (Lombardia Dobra Kultury – Archiwa);

Moda. Archivi della Moda del Novecento (Moda. Archiwa Mody XX w.);

SIASFI Sistema Informatico dell’Archivio di Stato di Firenze (System Informatyczny Archiwum Państwowego we Florencji);

SIAS Sistema Informativo degli Archivi di Stato System Informacyjny Archiwów Państwowych;

Sistema Informativo dell’Archivio di Stato di Perugia (System Informacyjny Archiwum Państwowego w Perugii ;

SIASVE Sistema informativo dell’Archivio di Stato di Venezia (System Informacyjny Archiwum Państwowego w Wenecji;

SIUSA Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche. (Zunifikowany System Informacyjny Nadintendentur Archiwalnych);

Territori Portale dei catasti e della cartografia storica (Portal katastru i kartografii historycznej).

Charakterystyka zawartości:

Pierwszym obszarem jest katalog zasobu archiwalnego archiwów włoskich opisany wedle schematu: opis przechowawcy, opis twórcy ujęci we w systemie SAN wedle włoskiego standardu opisy twórców materiałów archiwalnych NIERA CPF (Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, familie- Włoska norma opracowania haseł wzorcowych archiwistycznych dla opisu jednostek organizacyjnych, osób i rodzin) wraz z metadanymi ujętymi w systemie CAT SAN), opisy zasobów archiwalnych z przeniesionymi do SAN pomocami archiwalnymi.

Drugim jest biblioteka cyfrowa zawierająca dokumenty różnej natury (obrazy, audio, video) opisane z za pomocą metadanych  profilu METS SAN.

Trzecim obszarem jest zasób bibliograficzny związany z archiwistyką powiązany z systemem informacji bibliotecznej: Sistema Bibliotecario Nazionale.

Ostatnim, czwarty obszarem, jest system informacji o samym portalu SAN prowadzony przez jego redkcję, a poszerzony poprzez system News Letter i newsów.

 Obecnie portal zawiera:

– Rekordów przechowawców 10.020

– Rekordów twórców 77.478

– Rekordów twórców 98.864

– Not bibliograficznych 3.597

– Pomocy archiwalnych 18.843

– Obiektów udostępnionych 765.013 (PDF, pliki audio, video)

Źródło: Maria Idria Gurgo, Costantino Landino, Sistema Archivistico Nazionale (SAN), Roma, 28 maggio 2015

Wiecej: La stori del SAN

Portal SAN

oprac Adam Baniecki