MRA: Nowy Plan Strategiczny na lata 2021 – 2024

Nowy plan strategiczny został zatwierdzony n a pierwszym wirtualnym posiedzeniu zgromadzenia ogólnego MRA 16 listopada 2019 r. Hasłem, celem przewodnim jest: „Wzmocnić archiwistów i ich zawód 1921 – 1924 (Renforcer les archives et la profession 2021-2024). MRA, jako organizacja międzynarodowa archiwistów skupiająca zawody związane z archiwizacją i dokumentacją, chce wzmocnić swoją współpracą w trzech filarach:

1. Wzmocnić swoją sieć  poprzez współpracę,

2. Poprawić swoją transparentność, odpowiedzialność i  integralność,

3. Poprawić trafność (celowość ) swoich działań. (które mają być odpowiednie, inspirujące i wzmocnione).

Zdefiniowanie powyższych celów odbyło się poprzez przeprowadzone w 2019 r. prace zatytułowane „Miedzynarodowa Rada Archiwów przez i dla swoich członków” („L’ICA par et pour ses membres”) kiedy zebrano odpowiedzi, komentarze, wyniki badań fokusowych, ankiety, opinie Członków MRA na temat aktywności samej organizacji.

Zagadnienie każdego z filarów zostało rozwinięte w kilku hasłach. W filarze pierwszym (Wzmocnić swoją sieć  poprzez współpracę) znalazły sie następujące zagadnienia:

1.MRA będzie organizacją sprawną i harmonijną wspierającą dzielenie się informacjami i współpracą pomiędzy członkami;

2. zaproponuje lepsze mechanizmy i platformy dzielenia się informacjami w obszarach współdziałania i współpracy

3. zapewni, że organy szerzej współpracujących branż i sekcji ułatwią współdziałanie pomiędzy sekcjami, podobnie pomiędzy sekcjami i branżami;

4. zapewni, że organy administracyjne i sekcje współpracujące ułatwią współdziałanie pomiędzy sekcjami, podobnie pomiędzy sekcjami i branżami;

5. poprawi procesy funkcjonalne aby wzmocnić wydajną i szybką interakcję pomiędzy ciałami administracyjnymi MRA, a jej członkami;

6. przedstawi bardziej klarownie propozycje i poziomy pracy dla wolontariatu i nada mu większe znaczenie.

W filarze drugim (transparentność, odpowiedzialność i integralność) podjęte zostaną następujące działania:

1. MRA zapewni wydajniejsze, skuteczniejsze i przejrzystsze zarządzanie;

2. będzie mniej złożona w swej organizacji;

3. będzie przejrzystsza w obszarze powoływania członków do swoich organów, w tym zarządzających;

4. będzie przejrzystsza w zakresie zarządzania i komunikacji wkładami finansowymi swoich członków oraz ich wykorzystaniem;

5. będzie promować różnorodność i integracje społeczną, zawodową i geograficzną;

6. opracuje solidniejszy model finansowania aby stać się szerszą organizacją z lepszą i szerszą ofertą dla swoich członków.

W filarze trzecim (celowość, inspiracja i wzmocnienie):

1. MRA rozwinie relacje i partnerstwo ściślej współpracując z zawodami powiązanymi;

2. będzie faworyzować rozwój partnerstwa z zawodami i organizacjami spoza branży (np.: nauki informatyczne, bazy danych);

3. zapewni przejrzystość w swoim podejściu i pracach dotyczących wartościowania informacji i dostępu do niej;

4. będzie badała potrzeby (oczekiwania) w wielofunkcyjnymi, zawodowym środowisku w obszarze technologii zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych;

5. będzie poszerzać i wzbogacać katalog kompetencji rozwijając i poszerzając dotychczasową ofertę;

6. będzie prowadzić kampanię  na głównych forach międzynarodowych na rzecz archiwów i zawodu (archiwisty, dokumentalisty, specjalisty od informacji) oraz mocniej uznawać wkład pracy swoich wolontariuszy.

Trudno się nie zgodzić z lansowaną obecnie przez MRA tezą mówiącą, że profesjonalne archiwizowanie i dokumentowanie są podstawą dobrego zarządzania, odpowiedzialności, przejrzystości i kultury. Przedstawione wyżej, bardzo ogólnie, trzy obszary wymagające zmian lub wzmocnienia istniejących działań w zakresach zarządzania, partnerstwa i komunikacji powinny znaleźć realizacje w konkretnych rozwiązaniach np.: w łatwiejszym powszechnym dostępie do publikacji MRA.

Więcej: Renforcer les Archives et la Profession 2021-2024 – Le nouveau plan stratégique de l’ICA

oprac: Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec