POLSKA: „Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki” – konferencja

Dnia 30 kwietnia bieżącego roku odbyła się konferencja Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki. Ze względu na nieustającą sytuację epidemiczną spotkanie przebiegało w formie wideokonferencji. Głos zabrało dwunastu prelegentów. Sekcja pierwsza toczyła się wokół zagadnień natury ogólnej. Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Skupieński z refleksją o przedmiocie zainteresowania archiwistyki. Zwracał on uwagę na różne sposoby określania archiwistyki jako nauki. O nierozerwalnych związkach archiwistyki z historią opowiedział Dariusz Magier. Ostatnie wystąpienie pierwszej części konferencji o postrzeganiu nauk pomocniczych archiwistyki wygłosił Marcin Hlebionek.

Następne dwie sekcje zostały poświęcone rozważaniom bardziej szczegółowym, skupionym wokół konkretnych nauk, dyscyplin i metod. Drugą sekcję otworzyło wystąpienie Artura Górka, który wskazywał na możliwości wykorzystania klasycznej dyplomatyki wobec dokumentów elektronicznych. Związane z postępującym rozwojem technologicznym było wystąpienie Roberta Stępnia. Przedstawił on przedmiot, zakres i metody informatyki archiwalnej. O wykorzystywaniu metod Public relations w działalności archiwalnej opowiedziała Marlena Jabłońska. Magdalena Biniaś-Szkopek opierając się na przykładach realizowanych projektów mówiła o genealogii w służbie archiwistyki. Drugą sekcję zamknęło wystąpienie Marka Konstankiewicza poświęcone wykorzystywaniu nauk prawnych i administracyjnych w warsztacie archiwisty.

Ostatnią część spotkania otworzył Krzysztof Kopiński dzieląc się ze słuchaczami refleksją nt. stanu edytorstwa źródeł archiwalnych i jego współczesnych problemów. Następnie Paweł Weszpiński nakreślił potrzeby rozumienia i odpowiedniego podejścia do kartografików jako materiałów archiwalnych. O warsztacie badacza historii fotografii w metodyce archiwalnej opowiedział Tomisław Giergiel. Jako ostatnia głos zabrała Jagoda Jankowska mówiąc o sfragistyce w realizacji funkcji archiwów.

Referenci prezentowali sposoby wykorzystywania nauk pomocniczych i ich metod na gruncie archiwalnym. Wskazywano również na powstające w tym zakresie potrzeby. Każda sekcja zwieńczona została dyskusją odnoszącą się do wysłuchanych wystąpień. Płynąca ze spotkania refleksja dotyczyła potrzeby świadomości stosowanych w warsztacie pracy archiwisty wiedzy i metod z obszarów innych nauk. Teksty wystąpień prelegentów zostaną opublikowane na łamach „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”.

Jagoda Jankowska

UMK Toruń