SZWAJCARIA: Archiwa prywatne w Archiwum Federalnym w Bernie –droga do wieczystości

Oprócz dokumentów Konfederacji, Schweizerisches Bundesarchiv (BAR) przejmuje również spuścizny osób prywatnych i archiwa instytucji społecznych o znaczeniu ogólnonarodowym.Archiwa prywatne w BAR pochodzą z darowizn po osobach, które kształtowały historię państwa szwajcarskiego (federacji kantonów), do których należą m.in. członkowie Rady Federalnej, Parlamentu i Federalnego Sądu Najwyższego, kadra administracyjna i wojskowa Federacji, a ponadto ważni przedstawiciele nauki, biznesu i kultury.Z drugiej strony, BAR zabezpiecza zbiory instytucji społecznych działających na terenie całej Szwajcarii i mających wpływ na politykę państwa federalnego.
W jaki sposób regulowane jest przekazywanie archiwów prywatnych, odpowiednika niepaństwowego zasobu archiwalnego do Szwajcarskiego Archiwum Federalnego?
Zasady oceny, nabywania i udostępniania archiwów prywatnych są regulowane przez BAR wspólnie z darczyńcą lub depozytariuszem w umowie darowizny  lub umowie depozytu.

Archiwum Federalne nie przyjmują publikacji i druków (monografii, serii, gazet, czasopism, broszur, szarej literatury, pocztówek, plakatów itp. ) ani przedmiotów. Za ich przechowywanie i udostępnianie odpowiedzialne są między innymi następujące instytucje:
-dla publikacji o znaczeniu ogólnokrajowym: Szwajcarska Biblioteka Narodowa
-w przypadku publikacji o zasięgu regionalnym: biblioteka właściwa dla danego obszaru, np. biblioteki kantonalne.
-dla obiektów trójwymiarowych mających związek z regionem: muzea kantonalne, np. muzea historyczne, muzea sztuki itp.
Archiwum  Federalne dokłada starań, aby również prywatne zbiory były archiwizowane w sposób możliwie najbardziej kompletny pod względem treści i chronologii, taka by można było prześledzić w całości działalność danej osoby lub instytucji. Akta z archiwów prywatnych są jednak poddawane ocenie archiwalnej przed przekazaniem do archiwum federalnego, co może oznaczać, że nie wszystkie z nich zostaną przekazane.
Jeśli zespół archiwalny/spuścizna nie jest kompletna, BA przeprowadza w każdym przypadku dodatkowe rozpoznanie sprawdzając u instytucji pokrewnych i osób prywatnych, czy można jeszcze uzupełnić taki zbiór.
BA ułatwia potencjalnym ofiarodawcom zbiorów archiwalnych kontakt poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej ankiety, która ułatwia takiemu podmiotowi ocenę posiadanych archiwaliów oraz kontakt z archiwum. Ankieta jest prosta i krótka. Zawiera zaledwie 4 pytania pozwalające  sprawdzić, czy Archiwum Federalne jest odpowiednią instytucją dla potencjalnej akcesji:
-Czy osoba lub instytucja, o której prywatne archiwum chodzi, jest lub była aktywna na szczeblu krajowym?
-Czy zgadza się Pan na nieodpłatne udostępnianie tych dokumentów Archiwum Federalnemu?
-Czy dokumenty te są publikacjami, drukami lub przedmiotami?
-Czy dokumenty, którymi dysponujecie, obejmują całą działalność lub obszar działalności osoby lub instytucji, czy też są to jedynie niepełne serie pod względem czasu i/lub treści?

Jasne i czytelne zasady gromadzenia w archiwum federalnym zbiorów prywatnych pozwalają stale powiększać ten obszar zasobu archiwalnego, który w całej strukturze zasobu tworzy Dział Depozytów i Darów przejmowanych od 1798, czyli od czasów powstania republiki Helwetów. BA zgromadziło dotychczas ok 400 archiwów prywatnych, których dokumenty sięgają XV wieku, a ich twórcy dzięki zachowanym zbiorom archiwalnym na stale weszli do historii Szwajcarii

Więcej:

Schweizerisches Bundesarchiv: Privatarchive

Jolanta Leśniewska

AP Płock O/Kutno

SZWAJCARIA: Archiwa prywatne w Archiwum Federalnym w Bernie –droga do wieczystości

Oprócz dokumentów Konfederacji, Schweizerisches Bundesarchiv (BAR) przejmuje również spuścizny osób prywatnych i archiwa instytucji społecznych o znaczeniu ogólnonarodowym.Archiwa prywatne w BAR pochodzą z darowizn po osobach, które kształtowały historię państwa szwajcarskiego (federacji kantonów), do których należą m.in. członkowie Rady Federalnej, Parlamentu i Federalnego Sądu Najwyższego, kadra administracyjna i wojskowa Federacji, a ponadto ważni przedstawiciele nauki, biznesu i kultury.Z drugiej strony, BAR zabezpiecza zbiory instytucji społecznychdziałających na terenie całej Szwajcarii i mających wpływ na politykę państwa federalnego.

W jaki sposób regulowane jest przekazywanie archiwów prywatnych, odpowiednika niepaństwowego zasobu archiwalnego do Szwajcarskiego Archiwum Federalnego?
Zasady oceny, nabywania i udostępniania archiwów prywatnych są regulowane przez BAR wspólnie z darczyńcą lub depozytariuszem w umowie darowizny  lub umowie depozytu.
Archiwum Federalne nie przyjmują publikacji i druków (monografii, serii, gazet, czasopism, broszur, szarej literatury, pocztówek, plakatów itp. ) ani przedmiotów. Za ich przechowywanie i udostępnianie odpowiedzialne są między innymi następujące instytucje:
-dla publikacji o znaczeniu ogólnokrajowym: Szwajcarska Biblioteka Narodowa
-w przypadku publikacji o zasięgu regionalnym: biblioteka właściwa dla danego obszaru, np. biblioteki kantonalne.

-dla obiektów trójwymiarowych mających związek z regionem: muzea kantonalne, np. muzea historyczne, muzea sztuki itp.

Archiwum  Federalne dokłada starań, aby również prywatne zbiory były archiwizowane w sposób możliwie najbardziej kompletny pod względem treści i chronologii, taka by można było prześledzić w całości działalność danej osoby lub instytucji. Akta z archiwów prywatnych są jednak poddawane ocenie archiwalnej przed przekazaniem do archiwum federalnego, co może oznaczać, że nie wszystkie z nich zostaną przekazane.
Jeśliwzespół archiwalny/spuścizna nie jest kompletna, BA przeprowadza w każdym przypadku dodatkowe rozpoznanie sprawdzając u instytucji pokrewnych i osób prywatnych, czymożnajeszczeuzupełnić taki zbiór.

BA ułatwia potencjalnym ofiarodawcom zbiorów archiwalnych kontakt poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej ankiety, która ułatwia takiemu podmiotowi ocenę posiadanych archiwaliów oraz kontakt z archiwum. Ankieta jest prosta i krótka. Zawiera zaledwie 4 pytania pozwalające  sprawdzić, czy Archiwum Federalne jest odpowiednią instytucją dla potencjalnej akcesji:
-Czy osoba lub instytucja, o której prywatne archiwum chodzi, jest lub była aktywna na szczeblu krajowym?

-Czy zgadza się Pan na nieodpłatne udostępnieanie tych dokumentów Archiwum Federalnemu?

-Czy dokumenty te są publikacjami, drukami lub przedmiotami?
-Czy dokumenty, którymi dysponujecie, obejmują całą działalność lub obszar działalności osoby lub instytucji, czy też są to jedynie niepełne serie pod względem czasu i/lub treści?

Jasne i czytelne zasady gromadzenia w archiwum federalnym zbiorów prywatnych pozwalają stale powiększać ten obszar zasobu archiwalnego, który w całej strukturze zasobu tworzy Dział Depozytów i Darów przejmowanych od 1798, czyli od czasów powstania republiki Helwetów. BA zgromadziło dotychczas ok 400 archiwów prywatnych, których dokumenty sięgają XVwieku, a ich twórcy dzięki zachowanym zbiorom archiwalnym na stale weszli do historii Szwajcarii

 

Jolanta Leśniewska