MRA: Wybory na stanowiska Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Rady Archiwów

W dniu 29 lipca zakończyło się głosowanie online na kluczowe stanowiska w Międzynarodowej Radzie Archiwów. Głosowano nad wyborem nowego Przewodniczącego organizacji oraz Wiceprzewodniczącego do spraw Finansowych.
Sprawującego funkcję Przewodniczącego MRA od 2014 r.  Davida M. Frickera zastąpi nowy gospodarz organizacji wybrany przez wszystkich opłacających składki członków organizacji. Podobnie będzie z M. Henri Zuberem obecnym Wiceprzewodniczącym do Spraw Finansowych. Rok 2022 zamyka obsadzanie stanowisk wybieralnych z biurze zarządu MRA (W roku 2021 wybrano na stanowisko Wiceprzewodniczącej MRA do spraw Programu Panią Meg Phillips z USA). Kadencja tych trzech osób wynosi 4 lata.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym29 lipca 2022 r. o północy (czasu CET – środkowoeuropejskiego- UTC+1) zakończy się proces głosowania przez internet. Prawo do głosowanie mają członkowie wszystkich kategorii MRA tj. od A do D. Nowością jest prawo do głosowania Członków kategorii D, czyli tzw. przyjaciół MRA czyli osób prywatnych, które opłaciły członkostwo w organizacji. Dopuszczenie do praw wyborczych osób prywatnych będzie zastosowane po raz pierwszy w dziejach organizacji. Takie rozwiązanie przyjęte zostało na Zgromadzeniu nadzwyczajnym MRA 20 października 2021 r. Waga głosu członka kat. D wynosi 1, podczas gdy członkowie kat A mają 4 a, B i C po 2 głosy.
Do stanowiska Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Archiwów pretenduje trójka kandydatów:
Abdulla AlRaisi(Dyrektor Generalny Państwowego Archiwum Zjednoczonych Emiratów Arabskich  w Abu Dhabi , Josée Kirps (Dyrektor Archiwów Państwowych Luksemburga) i Rita Tijen Fooh (Dyrektor Państwowego Archiwum Surinamu).
Kalendarz wyborczy:
29 lipca 2022 zakończenie oddawania głosów przez internet;
5 sierpnia 2022 zakończenie liczenia oddanych głosów;
10 sierpnia 2022 przekazani rezultatów Rzecznikowi wyborczemu
12 sierpnia 2022 przekazanie wyników wyborczych kandydatom
19 sierpnia 2022 opublikowani wyników wyborów
21 września 2022  w Rzymie, objęcie stanowiska przez nowego Przewodniczącego MRA.
Zgodnie ze Statutem MRA przyjętym w 2021 r. przewodniczący organizacji jest wybieranym suwerennym organem MRA posiadającym następujące prerogatywy:
1.    Reprezentowanie MRA we wszystkich aspektach życia cywilnego; ma uprawnienia aby zobowiązać organizację do przestrzegania regulaminu wewnętrznego MRA oraz decyzji Zgromadzenia Ogólnego;
2.    Reprezentuje MRA przed sądami;
3.    Może z własnej inicjatywy występować z powództwem w obronie interesów MRA; wyrażać zgodę na wszelkie działania oraz wnosić odwołania;
4.    Przedkłada Regulamin wewnętrzny MRA sporządzony przez Dyrektora wykonawczego, po zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy;
5.    Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem spraw administracyjnych i  materialnych. Zapewnia sporządzanie protokołów Komitetu Wykonawczego i Walnych Zgromadzeń kontroluje rejestr stowarzyszenia, a w tym protokołów z posiedzeń, statutu i regulaminu wewnętrznego.  Odpowiada za publikacje w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej, zgodnie z przepisami prawnymi lub wykonawczymi.
6.    Przedstawia Raport z działalności Przewodniczącego na Zgromadzeniu Ogólnym;
7.    Przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu, Komitetowi Wykonawczemu, Kongresowi i Dwuletnim Konferencjom MRA;
8.    Zwołuje spotkania,  wirtualne i fizyczne, wybranych wiceprzewodniczących do spraw finansowych i programu, dyrektora wykonawczego i innych urzędników aby zapewnić dobre zarządzanie organizacją;
9.    Dla wykonania swojego mandatu przewodniczący może delegować pisemnie część swoich kompetencji na jednego z wiceprzewodniczących lub dyrektora wykonawczego. Delegacja może zostać w każdej chwili pisemnie odwołana.
10.    Wszelkie działanie, zaangażowanie wykraczające poza zakres uprawnień muszą być uprzednio zatwierdzone przez Komitet  Wykonawczy lub być zgodne z Regulaminem wewnętrznym i statutem;
11.    Przewodniczący może być upoważniony przez Komitet Wykonawczy do wyznaczenia do wykonania określonych zadań lub osiągnięcia określonych celów osób. Delegację tę może w każdej chwili wycofać.
Społeczność archiwistów powinna 19 sierpnia 2022 r. poznać nowego  przewodniczącego MRA.
Opracowano na podstawie serwisu MRA:
Elections de l’ICA 2022
Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec