FRANCJA: Zasady ponownego wykorzystania archiwów publicznych

W dniu 21 grudnia 2022 r., na stronie oficjalnej francuskich archiwów państwowych „FranceArchives„, ukazał się tekst o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzących z zasobów francuskich archiwów narodowych. Tekst można kreślić jako szkoleniowy, zbierający w sposób syntetyczny podstawową wiedzę o omawianym zagadnieniu. Ponowne wykorzystanie  definiuje się jako wykorzystanie przez stronę trzecią dokumentów i danych w innych celach niż cele do jakich zostały wytworzone, zebrane lub otrzymane. Stwarza to zasadniczą różnicę pomiędzy celami dla jakich udostępniały ją służby archiwalne.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest bezpłatne niezależnie od realizowanego przez stronę trzecią celu. Skutkuje to tym, że użytkownicy chcący ponownie wykorzystać informację publiczną nie potrzebują  akceptacji ze strony służby archiwalnej. Sam przedmiot udostępniania, zgodnie z francuskim prawem, musi zostać uznany za Informację publiczną czyli spełnić dwa warunki: jego udostępnianie nie może być ograniczone i nie może być obciążony prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto użytkownik wykorzystujący ponownie informację publiczną musi dopełnić obowiązku niezmienności zawartych w niej informacji oraz nie  zniekształcenia jej ( ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées » (art. L. 322-1), a także podania źródła i daty ich aktualizacji. Ponadto, informacja publiczna podlega przestrzeganiu praw o ochronie danych osobowych.

Dla służby archiwalnej takie prawne ujęcie wtórnego przetwarzania dokumentacji skutkuje zdjęciem z niej obowiązku dopełniania działań formalnych (zgoda na korzystanie z zasobu archiwalnego, anonimizacja danych, wykazywanie interesu prawnego itp.).  W przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania informacji przez użytkownika (głównie w obszarze danych osobowych), odpowiedzialność leży po jego stronie, a służbe archiwalne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Tak sformułowane zasady odpowiedzialności za wtórne wykorzystanie informacji publicznej zostały wprowadzone  w latach 2015 – 2016, zastępując  wcześniejsze regulacje  nakładające na francuską służbę archiwalną odpowiedzialność za niewłaściwe, niezgodne z prawem, rozpowszechnianie wtórnej informacji publicznej.

Innym zagadnieniem są techniczne aspekty wtórnego udostępniania informacji, które mogą być związane są z usługową działalnością archiwów.

Wiecej:

FranceArchives: La réutilisation des archives publiques

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec