CZECHY: Promocja wspomnień wybitnego czeskiego archiwisty, prof. Ivana Hlaváčka

Uroczysta promocja książki wybitnego historyka i archiwisty prof. Ivana Hlaváčka, pt. Život mezi knihami a listinami (Życie między książkami i dokumentami), odbędzie się dnia 14 grudnia 2023 r. o godzinie 16.00 w sali kinowej Archiwum Narodowego w Pradze. Będzie to jednocześnie spotkanie z autorem i jego znakomitymi kolegami. Prezentowana publikacja to zbiór wspomnień profesora z jego długiego żywota badacza i edytora źródeł.
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., czeski historyk i archiwista. Urodził się 28 maja 1931 r. w Pradze. W latach 1950-1955 studiował historię ze specjalizacją archiwalną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie następnie został asystentem u prof. Václava Vojtíška i podjął studia podyplomowe. W 1958 r. obronił pracę doktorską o kancelarii i dokumentach Wacława IV. W 1967 r. habilitował się, jednak po 1968 r. odmówiono mu tytułu profesora. Otrzymał go dopiero po aksamitnej rewolucji 1989 r. (w 1990 r.). W latach 1990-2000 był pracownikiem Katedry Nauk Pomocniczych Historii; specjalizował się w dyplomatyce czeskiej, zwłaszcza średniowiecznej, kodykologii, paleografii, historii administracji i historiografii. W latach 1992-1998 profesor wizytujący na Uniwersytecie w Konstancji. Czynny uczestnik licznych międzynarodowych sympozjów i kongresów, m.in. w USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Niemczech, Polsce, Austrii, Luksemburgu, Węgrzech, Szwajcarii.

Pełnił i pełni wiele funkcji i jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in.: wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Dyplomatycznej (Commission Internationale de Diplomatique), od 1977 r. członek korespondent Monumenta Germaniae Historica (Monachium), od 1990 r. członek Towarzystwa Historii Średniowiecznej w Konstancji, od 1993 r. członek Austriackiej Akademii Nauk, od 1996 r. członek Collegium Carolinum (Monachium) i członek Towarzystwa Naukowego Republiki Czeskiej, ponadto członek międzynarodowego stowarzyszenia Medium Aevum Quotidianum (Austria), członek Kommission für die Regesta Imperii (Austria).
W latach 1990–2000 był redaktorem czasopisma „Sborník archivních prací”. Autor wielu publikacji źródłowych, zwłaszcza dyplomatycznych, jak również wielu innych znaczących publikacji, w tym m.in.: Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik, Stuttgart 1970, ss. 507; Vademecum pomocných věd historických, wraz z Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový, Praha 2015; Knihy a knihovny v českém středověku. Studie k jejich dějinám do husitství, Praha 2005; Kopiáře v Čechách v době předhusitské, [w:] Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 231–249; Česká církev, její organizace a správa ve vztahu, [w:] Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, Praha 2003, s. 9–26; Knihy a knihovny na pražské univerzitě v době předhusitské, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 311–323. Ogółem jest autorem ponad 200 większych artykułów oraz 1500 recenzji i omówień publikacji historycznych, głównie dla czasopism zagranicznych.

Źródła:

Databazeknih

Wikipedie: Ivan Hlaváček

ČAS: Slavnostní představení knihy vzpomínek prof. Ivana Hlaváčka

Národní archiv: Kniha vzpomínek prof. Ivana Hlaváčka

Kdo je kdo: HLAVÁČEK, Ivan, Prof. PhDr. CSc.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O. Jelenia Góra