13. konference archivářů Ceské republiky – Ceské archivy a zahraniční inspirace

Již potřinácté proběhla ve dnech 4.-6. května 2009 konference archivářů Ceské republiky, tentokrát s tématem navýsost aktuálním a zajímavým – Ceské archivy a zahraniční inspirace. Za dějiště konference bylo zvoleno město Brno, jehož domovský Moravský zemský archiv si v tomto roce připomněl 170. výročí svého založení. Zkušení organizátoři z Heské archivní společnosti, Pobočky HIS při Národním archivu spolu s Moravským zemských archivem v Brně sestavili pro 230 českých archivářů a šest archivářů ze zahraničí (Chorvatsko, Německo, Polsko, Slovensko) bohatý program s více než třiceti příspěvky a zajímavé doprovodné akce.

Jednání prvního dne začalo v odpoledních hodinách a bylo rozděleno do dvou bloků, první nazvaný Mezinárodní spolupráce v archivnictví byl zaměřen spíše obecně, např. příspěvek Lenky Linhartové z Archivní správy Ministerstva vnitra nazvaný Archivnictví a Evropská unie. Konkrétní příklady spolupráce s německými, polskými a rakouskými archivy byly nastíněny v druhém bloku nazvaném Příhraniční a bilaterální spolupráce v archivnictví. Součástí tohoto bloku byl i příspěvěk Ivo Łaborewiecze, který ukázal, jak jsou naopak české archivy prezentovány v Polsku. Celý blok a jednání prvního dne uzavřel příspěvek Karla Müllera, v němž byla představena chvályhodná činnost Pobočky HIS při Národním archivu, jakou je pořádání exkurzí do zahraničních archivů. Bloky druhého dne byly věnované lákavým tématům, jako je účast v Nadnárodních institucích a projektech a Vědeckých projektech a grantech. Poněvadž jde v prvé řadě především o peníze,  byly  posluchačům představeny různé druhy možností, jak a kde čerpat finanční zdroje, např. příspěvek Marie Buňatové – Možnosti financování archivních projektů ze strukturálních fondů EU a Pavla Matlase – Archivy a Grantová agentura Heské republiky.  Z prezentovaných příspěvků zaznělo jasné poselství, že  se české archivy postupně otevírají světu grantů a projektů, které  archivářům umožňují pracovat na zajímavých vědeckých projektech. Odpoledne si mohli účastníci konference prohlédnout novou high-tech budovu Moravského zemského archivu v Brně, která byla zvolena stavbou roku  2008 v Heské republice nebo si projít část brněnského podzemí pod starým Brnem. Den byl zakončen společenským večerem, který  dal příležitost k navázání nových i oprášení starých vazeb a  vztahů mezi archiváři. Jednání posledního dne bylo opět rozděleno do dvou bloků, v prvním nazvaném Archivy a veřejný prostor zazaněly např. příspěvky Bořivoje Indry o zajímavých archivních budovách v Heské republice i zahraničí, Adama Banieckého o polském archivním portálu ArchNet a Simony Kotlárové o jejích zkušenostech průkopnice e-learningu  na webových stránkách archivů. V posledním bloku konference zazněly příspěvky o zkušenostech českých archivářů z pobytu v zahraničních archivech, z nichž nejoriginálnější přednesl Tomáš Baletka, který poodhalil nejedno  tajemství Vatikánského tajného archivu.  Díky politické situaci v Evropě i moderním komunikačním prostředkům se ruší hranice mezi státy a je dobře, že tento trend zasáhl i  české archivnictví, které se postupně otevírá světu.

Michaela Škvírová
Moravský zemský archiv v Brně