POLSKA: Seminarium SAP w Poznaniu: „Zarządzanie dokumentacją w jednostkach organizacyjnych. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania. Teraźniejszość i przyszłość”

W dniach 8-9 wrzesnia odbyło sie w ośrodku sportowym przy jeziorze Malta w Poznaniu VI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Zarządzanie dokumentacją
w jednostkach organizacyjnych. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania. Teraźniejszość i przyszłość” Organizatorzy: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Archiwa Zakładowe, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu oprócz perfekcyjnie zorganizowanego seminarium zapewnili także wizytyw w Archiwum Państwowym, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz zwiedzanie Starego Miasta.
Wygłoszono piętnaście referatów:
1. mgr Ewa Perłakowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Aktualne problemy z zakresu nadzoru archiwalnego
2. mgr Adam Baniecki (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu), Zarządzanie dokumentem elektronicznym
3. mgr Teresa Filipczak (Archiwum Państwowe w Krakowie), Zarządzanie dokumentacją naczelnych organów państwa na przykładzie Sejmu, Rady Państwa
i Prezydenta w przeszłości i obecnie
4. mgr Paweł Wlezień (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie), Zarządzanie dokumentacją własną administracji rządowej. Kilka uwag na bazie doświadczeń pracy w urzędzie wojewódzkim
5. mgr Agnieszka Frąckiewicz (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), Dokumentacja odziedziczona przechowywana w archiwum zakładowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Problemy gromadzenia
i opracowywania

 


Referat Ewy Perłakowskiej (NDAP) i uczestnicy seminarium
fot. Małgorzata Kaczmarek (AP Poznań)

6. ks. prof. dr hab. Leszek Wilczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu), Narastanie i selekcja dokumentacji w archiwach parafialnych
7. mgr Tomasz Borowiecki (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie), Rola Archiwów zakładowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w kształtowaniu zasobu archiwalnego. Dokumentacja zachodzących zmian
8. mgr Maciej Maniowski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Czy warto wieczyście przechowywać akta osobowe?
9. mgr Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie), Problemy gromadzenia dokumentacji typowej w instytucji o charakterze naukowym na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
10. mgr inż. Maciej Dębicki, mgr Janusz Piątek (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu), Zarządzanie dokumentacją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania
12. mgr Joanna Krakówko (Fundacja „Fundusz Współpracy” w Warszawie), Dokumentacja projektów unijnych i pomocowych. Problemy wartościowania
13. Mirosław Ziółek (Centrum Cyfrowej Archiwizacji Archivos we Wrocławiu), Nowoczesne technologie do budowy i zarządzania cyfrowym archiwum dokumentów
14. mgr Norbert Smela (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie), Program „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Nowe wyzwania dla archiwum zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
15. mgr Przemysław Wojciechowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Jak archiwista może przygotować się na wypadek katastrofy (zalania, pożaru w miejscu pracy)

Referaty skłoniłu uczestników do pytań i wymiany poglądów. Pierwszego dnia dyskusja dotyczyła aspektów związanych z nową ustawą archiwalną i pracami nad nią prowadzonymi przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Głównym ich adresatem była dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Ewa Perłakowska.

Drugi dzień zaowocował szeroką wymianą poglądów na temat postępowania z dokumentacja osobową. Choć były różnice zdań to w zasadzie zgoda panowała co do uznania konieczności zmiany postepowania z tym typem dokumentacji. Zmiany polegającej na znacznym poszerzeniu skali zachowania wieczyście dokumentacji osobowej. Zwrócono uwagę na dwa, sprzeczne ze sobą aspekty zwiazane z tym typem dokumentów. Z jedej strony fizyczna ilość wytwarzanych akt osobowych, nawet tylko współcześnie, jest olbrzymia i przekracza możliwości przechowywania jej w archiwach państwowych, z drugiej strony w pewnych sytuacjach są one doskonałym źródłem do badań historycznych, socjologicznych, demograficznych statystycznych i innych. Przykłady na które wskazywano to chociażny zasiedlenie ziem Zachodnich i Północnych Polski po II Wojnie Światowej, czy przywoływany przykład warszawskich zakładów Ursus tworzących nową jakość historyczno- socjologiczną na określonej przestrzeni geograficzno- historycznej. Wskazywano na ewentualne szukanie rozwiązania problemu na przykład poprzez wyłonienie obszarów historyczno- geograficznych, gdzie dokumentacja podlegałaby rygorom postępowania tak, jak z aktami wieczystymi.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań
zdjęcia Małgorzata Kaczmarek
AP Poznań