Archiwista Polski”, nr 4 (60) 2010

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Archiwista Polski”, nr 4 (60) 2010

Redakcja informuje, że w 2010 r. “Archiwista Polski” został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a za każdy artykuł opublikowany na jego łamach autor otrzytmuje 6 punktów.

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Wrocław 2012: opublikowano protokół posiedzenia Komitetu Programowo-Naukowego Zjazdu z 18 listopada 2010 r.

Dokumenty Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: Model kompetencji zawodowych archwistów i zarządców dokumentacji. Rekomendacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uchwalona 4 listopada 2010 r.

Studia i materiały

Dariusz Magier w artykule: Archiwistyka wobec wyzwań świata cyfrowego omawia obecne przewartościowania na gruncie archiwistyki spowodowane rewolucją technologiczną, co wiąże się z zachwianiem XIX-wiecznego modelu metodologicznego, opartego na autorytecie i hierarchicznym charakterze systemu naukowego. Autor wskazuje na możliwości interakcji nowych mediów, dzięki czemu archwiści mogą korzystać z wiedzy internautów w celu lepszej identyfikacji udostępnianych on-line materiałów. Archwistyka cyfrowa niesie również zagrożenia, związane głównie z niestabilnością cyfrowej rzeczywistości, czyli z problemem bezpiecznego przechowywania i zachowania danych.

Tomasz Żuchowski przedstawia Akta związane z łowiectwem w Archiwum Gospodarczym Wilanowskim, przechowywane w AGAD, szczególnie akta związane z polowaniami i z wytępieniem zawierząt drapieżnych oraz akta zwierzyńca i bażanciarni.

Dariusz Chyła w opracowaniu zatytułowanym Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach 2000-2010 z punktu widzenia muzealnictwa skupił się na cechach technicznych ekspozycji, takich jak nazwy wystaw, czas ich trwania, układ eksponatów. Autor swymi rozważaniami objął archiwa w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim, omawiając m.in. wady i zalety prezentowanych wystaw archiwalnych. Dariusz Chyła zwraca uwagę na fakt, iż z powodu braku scenariuszy wystaw niemożliwe jest określenie parametrów technicznych większości wystaw.

Wojciech Mirosław Klas przedstawia Archiwum Janiny z Ruszkowskich Kościelskiej w zasobie Archiwum Fundacji Kościelskich, które znajduje się w Ecublens pod Lozanną w Szwajcarii. Archiwum to nie ma stałego miejsca przechowywania, gdyż wędruje z każdorazowym prezesem lub sekretarzem Fundacji wraz ze zmianami personalnymi w zarządzie. Janina Kościelska (1922-2007), wdowa po Wojciechu Kościelskim (1918-1947), synowa Moniki Kościelskiej, założycielki fundacji pozostawiła archiwum osobiste, na które składają się dokumenty, rękopisy, korespondencja, fotografie. Część materiałów dotyczy Miłosławia (siedziby rodowej) oraz wręczania nagrody Kościelskich.

ABC archiwisty zakładowego

Marek Konstankiewicz przedstawia Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (cz. XXXVIII), obejmujący akty prawne, które weszły w życie w okresie od 1 lipca do 30 września 2010 r. i zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw do nr 169 z 2010 r.

Recenzje i omówienia

Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym. Wzory i porady dotyczące obiegu dokumentów, red. Eliza Kujan i Magdalena Sender, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, ss. 171, CD-ROM (Paulina Bunkowska);

Raport z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych za lata 2008-2009, koncepcja i red. Barbara Berska, NDAP, Warszawa 2010, ss. 156 (Adam Grzegorz Dąbrowski);

Kształcenie archwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych. Materiały z konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń, 2 grudnia 2009 r., red. Wiesława Kwiatkowska, SAP, Poznań 2010, ss. 142 (Marlena Karpińska).

Kronika

Sprawozdanie z działalności wrocławskiego oddziału SAP w 2009 r. (Lucyna Harc),

I Międzynarodowe seminarium sfragistyczne, Kijów, 19-20 listopada 2010 r. (Marcin Hlebionek)

 

Hanna Staszewska
AP Poznań