Kurs kancelaryjno – archiwalny I i II stopnia jesień 2011

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Oddział w  Legnicy
prowadzi rekrutację na kurs kancelaryjno – archiwalny I
stopnia. Program kursu obejmuje następujący zakres tematyczny:

1. Prawne podstawy postępowania z dokumentacją

2. Rodzaje współczesnej dokumentacji w zakładzie.

3. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji

4. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

5. Organizacja i zadania archiwów zakładowych i składnic akt

6. Archiwizowanie (opracowanie) dokumentacji

7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jawnej, tajnej i poufnej

8. Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji, bądź upadłości
jednostki organizacyjnej

Czas trwania kursu I stopnia – 37 godzin, w tym 28 godzin wykładów, 7 godzin
zajęć praktycznych i 2 godziny konsultacji indywidualnych i grupowych.

Opłata za kurs I stopnia wynosi 850,00 zł + 22% VAT.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie kursu kancelaryjno – archiwalnego II
stopnia planowane jest po zakończeniu kursu I stopnia.

Opłata za kurs II stopnia wynosi 980,00 zł + 22% VAT.

Wykłady i zajęcia odbywają się w siedzibie Archiwum Państwowego w Legnicy,
ul. Piłsudskiego 1 w dni ustalone rozkładem zajęć dla danego kursu. Bliższych
informacji udziela się pod numerem telefonu (76) 856 34 78.