„Archiwista Polski”, nr 3 (67) 2012

XV Krajowy Zjazd Delegatów SAP we Wrocławiu: opublikowano tezy do referatu sprawozdawczego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich za lata 2007-2012 na XV Krajowy Zjazd Delegatów SAP we Wrocławiu (przedstawiono sprawy organozacyjno-statutowe (m.in. statystyka członków), sprawy programowe (edukacja archiwalna, wydawnictwa, wspólpraca zagraniczna), działalność gospodarczą SAP.
Studia i materiały

Magdalena Mirosław (AP Lublin) w artykule zatytułowanym “Archium zakładowe w lubelskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”  omawia organizację i funkcjonowanie archiwum, przechowywanie akt, nadzór nad składnicami w biurach powiatowych oraz kontrole archiwum zakładowego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.
Agnieszka Janik (AP Łódź) przedstawia “Księgi ludności stałej przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodz”, prowadzone w XIX i na pocz. XX w. w celu kontroli ruchu ludności, przyrostu naturalnego i i potrzeb poboru do wojska. Autorka omawia szczegółowo przepisy prawne, na podstawie których prowadzono księgi oraz sposób wypełniania formularzy. Następnie omawia księgi przechowywane w łódzkim archiwum, stan zachowania i zawartość oraz ich przydatność do badań genealogicznych.

Bernardeta Wilk (Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków) prezentuje artykuł pt. “Spuścizny (archiwa osobiste) wobec wyzwań nowoczesności”, będący rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją referatu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym “Ocalone od niepamieci…Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?” w PAU w Krakowie 22 czerwca 2012 r. Autorka omawia pozostałe referaty z tego posiedzenia oraz tematykę konferencji, które w ostatnich latach były organizowane przez archiwa PAN i PAU. Tematami przewodnimi dyskusji wspomnianych spotkań były kwestie terminologiczne, rozproszenie spuścizn, baza “Spuścizna – Archiwa Krakowskie” oraz opracowywanie i udostępnianie danych.
Weronika Krajniak (Archiwum UMK) w referacie pt. “Spuścizna profesora Bronisława Włodarskiego w zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” przedstawia sylwewtkę twórcy spuścizny (profesor historii na UMK, współtwórca toruńskiej szkoły mediewistycznej, organizator archiwum uczelnianego) oraz skromną objętościowo (10 j.a.) spuściznę.
Jarosław Wiśniewski (UAM) omawia “Materiały archiwalne w muzeach”, przedstawiając przykłady dokumentacji m.in. z Muzeum Auschwitz-Birkenau, Państwowym Muzeum na Majdanku, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Muzeum w Bochni.

Z problemów archiwistyki cyfrowej
W nowym dziale zaprezentowano referaty wygłosznone na V Zjeździe członków i sympatyków Internetowego Forum Archiwalnego, które odbyło się we wrześniu 2011 r. na UMK w Toruniu:
– Rafał Magryś: “Internetowe Forum Archiwalne – historia udanej inicjatywy”,
– Maciej Zdunek: “Administrowanie systemem ZoSIA na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu”,
– Katarzyna Kalisz, Katarzyna Plewka: “Opracowanie fotografii w Narodowym Archiwum Cyfrowym w praktyce, czyli: “Skąd się biorą takie błędy?”,
– Filip Kwiatek: “Doświadczenia z udziału w kursie SOIMA 2011 (Safeguarding of Sound and Image Collections)”,
– Łukasz Skowron: “Narodowe Archiwum Cyfrowe jako centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych – podsumowanie dwóch lat działalności”,
– Filip Kłębczyk: “Archiwizacja zasobów Internetu – kierunki i wyzwania”,
– Artur Łysik: “Wykorzystanie Linuksa w przetwarzaniu skanów”,
– Anna Sobczak: “Strategie digitalizacji na przykładzie Bundesarchiv i Landesarchiv Baden-Württemberg.
Sylwetki archiwistów
W nowym dziale przedstawiane będą sylwestki wybitnych archiwistów współczesnych. Mikuláš Čtvrtnik (Archiwum Narodowe w Pradze) zapoczątkował serię omówieniem postaci Ericha Ketelaara (ur. 1944), holenderskiego archiwsty i teoretyka archiwistyki.

ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz przedstawia Przegląd ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (cz. XLV), obejmujący akty prawne, które weszły w życie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r.
Kronika
    Dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka (J. Poraziński),
    Sprawozdanie z zebrania naukowego zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Toruniu 9 maja 2012 r. poświęconego problematyce udostępniania ( R. Górski).

 

AP Poznań
Hanna Staszewska