CZECHY: Konferencja o pieczęciach kościelnych

Sfragistyka kościelna należy do jednych z bogatszych. Liczne osoby i instytucje kościelne stworzyły w średniowieczu rozległą sieć, obejmującą cały świat chrześcijański, która to sieć odzwierciedlała jednolitą organizację kościelną. Podobnie było z pieczęciami, które pozornie były znormalizowane. Nie była jednak niezmienne, gdyż odzwierciedlały teologiczne, polityczne, organizacyjne i gospodarcze przemiany. Jednocześnie ich wygląd dostosowywał się do użytkowników i potrzeb konkretnych pieczęci grup społecznych. W czasach nowożytnych pieczęcie kościelne „podzieliły się” ponadto na różne konfesje. Były i są do dziś bardzo wartościowym źródłem informacji o czasach, w których powstały i ludziach, którym służyły.
Chcąc zwrócić uwagę na ten rodzaj źródeł historycznych – Centrum Studiów Społeczeństwa Średniowiecznego i Kultury – Vivarium przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Ostrawie oraz Krajowe Archiwum w Opawie i Morawskie Towarzystwo Genealogiczne i Heraldyczne w Brnie organizują w dniach 10-11 października 2013 r. międzynarodową konferencję nt. „Metamorfozy sfragistyki kościelnej” (Proměny církevní sfragistyki), która odbędzie się w siedzibie Krajowego Archiwum w Opawie Oddział w Ołomuńcu, przy ul. U Husova sobory 10 w Ołomuńcu.

Organizatorzy pragną, aby przygotowywane referaty obejmowały szeroką problematykę sfragistyczną, od powstania pieczęci, poprzez jej różnorodne zastosowanie i zmian na wszystkich poziomach kościelnej hierarchii i w różnych kościołach w średniowieczu i epoce nowożytnej. Tematyka może rozciągać się między sprawami dotyczącymi prawa używania pieczęci kościelnych aż do prześledzenia ich artystycznych zmian i rozwoju. Bardzo chętnie widziane będą również referaty poświęcone znaczniejszym, konkretnym zbiorom pieczęci kościelnych. Cenna bez wątpienia będzie wymiana poglądów na temat ochrony i konserwacji pieczęci i tłoków pieczętnych.
Czas jednego wygłoszenia referatu na konferencji nie powinien przekroczyć 15 minut. Organizatorzy proszą zainteresowanych, aby do 31 lipca 2013 r. przesłali krótkie streszczenie swojego wystąpienia, wraz z adresem zwrotnym, jak również zastrzegają sobie prawo do wybory odpowiadających im tematów.
Zainteresowanym w uczestnictwie w konferencji zostanie przesłana lista możliwości zakwaterowania w Ołomuńcu, koszty związane z uczestnictwem ponosi instytucja delegująca referenta. Zgłoszenia można wysyłać do Doc. Dr Tomáša Krejčíka (Tomas.krejcik@osu.cz)

 

Więcej

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra