CZECHY: XV Konferencja Czeskich Archiwistów (3-5 czerwca 2013 r.)

Vitkovice Gong

W dniach 3-5 czerwca 2013 r. w czeskiej Ostrawie (Ostrava) na śląsko-morawskim pograniczu, odbyły się obrady XV Konferencja Czeskich Archiwistów, czyli zjazdu gromadzącego pracowników różnych archiwów Republiki Czeskiej, jakie organizowane są, co dwa lata, u naszych południowych sąsiadów. Hasło obrad brzmiało: „Przemysł – miasto – archiwum. Archiwa a dokumentacja dziedzictwa przemysłowego” („Průmysl – město – archiv. Archivy a dokumentace průmyslového dědictví”).

 

Vitkovice GongKonferencję zorganizowały: Wydział Archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czech, Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich oraz Czeskie Towarzystwo Informacyjne przy Archiwum Narodowym w Pradze. Bezpośrednimi gospodarzami imprezy były dwa ostrowskie archiwa, obchodzące w 2013 r. swoje jubileusze, a mianowicie: Archiwum Miasta Ostrawy (90-lecie) i Archiwum Przedsiębiorstwa „Vítkovice” S.A. w Ostrawie (60-lecie). Podobnie jak temat dostosowany do przemysłowego charakteru Ostrawy, również nieprzypadkowe było miejsce obrad – centrum kulturalne „Gong”, umieszczone w dawnym zbiorniku na gaz, byłej koksowni i huty żelaza Dolní Vítkovice.W obradach wzięło udział nieco ponad 200 archiwistów. Niestety, niektórzy nie dojechali, gdyż uniemożliwiła im to powódź, jaka w tych dniach dotknęła część zachodnią i północną kraju. Z tych powodów nie dotarło do Ostrawy część delegacji zagranicznych, m.in. z Austrii i Węgier. Przybyli zaś goście z Niemiec, Słowacji oraz z Polski. Nasz kraj reprezentowali Adam Banicki i Ivo Łaborewicz, jako delegaci Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Maciej Jasiński reprezentujący Polskie Towarzystwo Archiwalne. Dwa pierwsi wygłosili podczas obrad referaty, które zostały bardzo przychylnie przyjęte przez zgromadzonych.
Konferencję na wniosek dr Lenki Matušíkovej z Archiwum Narodowego w Pradze, poświęcono pamięci zmarłego 12 maja 2012 r. dr Vasclava Babički – dyrektora Zarządu Archiwów czeskich.

Podczas trzydniowego spotkania wygłoszono 30 referatów, rozdzielonych na czterech bloków tematycznych: 1. 90 rocznica Archiwum Miasta Opawy i 60 rocznica Archiwum „Vitkowice a.s.; 2. Przeszłość, tradycje i perspektywy archiwów zakładowych; 3. Zagraniczne doświadczenia z archiwami zakładowymi; 4. Źródła do dziejów przemysłu w Czechach, na Morawie i na Śląsku. Ostatni blok posiadał najwięcej, bo aż 17 referatów, ukazujących konkretne przykłady zachowanych materiałów archiwalnych do dziejów przemysłu i możliwości ich wykorzystywania w rozmaitych badaniach naukowych. Wszystkie wygłoszone referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie, jakie ukaże się najpóźniej na początku przyszłego roku.

 

Obrady


Referaty Ivo łaborewicza i Adama Banieckiego.
Zwiedzanie kompleksu Vitkovice:
Doc. PhDr. Marie Ryantová, Maciej Jasiński i Ivo Łaborewicz.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zwiedzenia terenów byłej huty żelaza, a jedną z atrakcji stało się wejście do szczyt wielkiego pieca hutniczego, a także do jego wnętrza.
XV Konferencja Czeskich Archiwistów okazała się spotkaniem bardzo udanym, zarówno pod względem naukowym – większość referatów przyniosła nowe i bardzo ciekawe dane, także pod względem metodyki opracowania zasobów archiwalnych różnych przedsiębiorstw, jak i towarzyskim – nawiązano liczne kontakty osobiste i zawodowe, które na pewno zaowocują wieloma wspólnymi, czesko-polskimi przedsięwzięciami.

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe O/Jelenia Góra