SŁOWACJA: Konferencja o bankowości centralnej na Słowacji

Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich na swoich stronach internetowych zaprasza na międzynarodową konferencję pt. „Historia bankowości centralnej na Słowacji” (Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku), która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2013 roku w sali kongresowej Narodowego Banku Słowacji przy ul. Imricha Karvaša 1 w Bratysławie. Konferencja zorganizowana jest dla uczczenia 20 rocznicy powstania Narodowego Banku Słowacji (Národná banka slovenska), który wraz z Instytutem Historycznym Słowackiej Akademii Nauk (Historický ústav Slovenskej akadémie vied) jest jej organizatorem.
Program konferencji przewiduje cztery bloki tematyczne, w których znajdą się następujące wystąpienia.

Blok I – „Banki centralne monarchii habsburskiej”: Clemens Jobst, Oesterreichische Nationalbank, The branches of the Austro-Hungarian Bank and the development of banking in the territory of present-day Slovakia (Oddziały Banku Austriacko-Węgierskiego a rozwój bankowości na ziemiach Słowacji); Walter Antonovicz, Oesterreichische Nationalbank, The First Managing Directors of the Central Bank Branch Office in Nitra. Biographical Sources from the Bank History Archives of the Oesterreichische Nationalbank (Pierwsi dyrektorzy Oddziału Banku Centralnego w Nitrze. Źródła biograficzne z Archiwum Narodowego Banku Austrii); Ágnes Pogány, Uniwersytet Korvina w Budapeszcie, The Austro-Hungarian Bank during the First World War (Bank Austriacko-Węgierski podczas I wojny światowej).

Blok II – „Banki centralne do 1945 roku”: Ľudovít Hallon, Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk, Hospodársky vývoj Slovenska na pozadí štátoprávnych a národnopolitických zmien 1918-1945 (Rozwój gospodarczy Słowacji na tle konstytucyjnych i politycznych zmian w latach 1918-1945); Damir Jelić, Europejskie Stowarzyszenie Dziejów Bankowości i Finansów we Frankfurcie, The integration of Slovak banking into the Czechoslovak Republic (Integracja bankowości słowackiej w Czechosłowacji); Jiří Novotný, Praga, Finanční podpora Národní banky Československé průmyslové výrobě v českých zemích a na Slovensku v letech 1918-1938 (Pomoc finansowa Narodowego Banku Czechosłowacji dla przemysłu w Czechach i na Słowacji w latach 1918-1938); Antonie Doležalová, Ekonomiczna Szkoła Wyższa Praga, Imrich Karvaš: guvernér se srdcem vědce (Imrich Karvaš, prezes z sercem naukowca); Štefan Gaučík, Muzeum Miasta Bratysławy, Začleňovanie peňažných ústavov na južnom Slovensku do maďarského bankového systému v rokoch 1938-1945 (Włączenie instytucji finansowych w południowej Słowacji do węgierskiego systemu bankowego w latach 1938-1945); František Chudják – Andrea Leková, Narodowy Bank Słowacji, Slovenská národná banka 1939-1945 a jej miesto v dejinách Slovenska (Narodowy Bank Słowacji 1939-1945 i jego miejsce w słowackiej historii); Ján Hlavinka, Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk, Úloha centrálnej banky v arizácii a reštitúcii židovských cenností (Rola Banku Centralnego w konfiskatach i restytucji kosztowności żydowskich).

Blok III – „Banki centralne w latach 1945-1992”: Miroslav Londák, Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk, Hlavné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku po roku 1945 (Główne kierunki rozwoju gospodarczego Słowacji po 1945 roku); Jakub Kunert, Narodowy Bank Czech, Proměny správy Státní banky československé v kontextu hospodářských změn Československa v letech 1950-1965 (Zmiany administracyjne Państwowego Banku Czechosłowacji w kontekście zmian gospodarczych w Czechosłowacji w latach 1950-1965); Mária Kačkovičová, Narodowy Bank Słowacji, Reformy v Štátnej banke československej (Reformy w Państwowym Banku Czechosłowacji).

Blok IV – „Narodowy Bank Słowacji”: Eva Horvátová, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Vývoj bankového sektora v Slovenskej republike po roku 1989 (Rozwój sektora bankowego na Słowacji po 1989 roku); Marián Tkáč, Macierz Słowacka Martin, Okolnosti vzniku Národnej banky Slovenska (Okoliczności powstania Narodowego Banku Słowacji); Martin Šuster, Narodowy Bank Słowacji, Od koruny k euru – vývoj menovej politiky Národnej banky Slovenska do zavedenia eura (Od korony do euro – rozwój polityki monetarnej Narodowego Banku Słowacji do wprowadzenia euro); Jozef Makúch, Prezes Narodowego Banku Słowacji, Aktuálne úlohy a kompetencie Národnej banky Slovenska po prijatí eura (Aktualna rola i zadania Narodowego Banku Słowacji po przyjęciu euro).

Wszelkich informacji o organizacji konferencji oraz możliwości wzięcia w niej udziału udzielają pracownicy Narodowego Banku Słowacji: Mária Kačkovičová, tel. +421 2 5787 3310, +421 0918 720 352 oraz František Chudják, tel. +421 2 5787 4503, mail: archiv@nbs.sk .

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Więcej informacji patrz:

Spoločnosť slovenských archivárov

Szczegółowy program (pdf)