SZWAJCARIA: Dwa wieki historii kantonu Zurych dostępna online

Staatsarchiv Zürich udostępniło w tym roku część wyników kilkuletniej pracy nad projektem realizującym publikację online najważniejszych dla kantonu źródeł historycznych. Propozycja archiwum w Zurychu wykracza poza prostą publikację skanów na stronach internetowych. Projekt  zatytułowany „Transkrypcja i digitalizacja protokołów i uchwał rządu kantonu od 1803 do 1995 roku” uruchomiony został w 2009 roku przy wykorzystaniu środków z funduszu loteryjnego kantonu Zurych. Zakłada on, że do 2016 roku wykonanych zostanie w postaci scanów wraz z ich transkrypcją, około 200 000 stron dokumentów rękopiśmiennych z XIX wieku oraz ok. 300 000 stron dokumentów z XX wieku. Transkrypcji rękopiśmiennych tekstów, które również Szwajcarom sprawiają trudności w ich odczytaniu, dokonuje kilkunastoosobowy zespół studentów i współpracowników archiwum. Protokoły z XX wieku- ok. 300 000 stron, które były sporządzane maszynowo, transkrybowane będą za pomocą OCR, co znacznie przyśpieszy prace, a następnie systematycznie wraz z upływem okresów ochronnych publikowane będą oline. Obecnie udostępnionych zostało ok. 100 000 stron skanów wraz z ich transkrypcją z lat 1803-1856.

Nie stanowią one jednak jakiejś odrębnej bazy. Materiał ten włączony zastał i jest publikowany w „ARCHIVKATALOG”, systemie informatycznym archiwum „scope Archiv”, który z założenia opiera swoją budowę na standardach opisu archiwalnego wielopoziomowego. Materiały te, dostępne są po dotarciu do najniższego poziomu opisu archiwalnego, jakim jest dokument, przez co widoczne jest umiejscowienie każdego dokumentu w całej złożonej strukturze zasobu archiwalnego. Postanowienia rządu (Regierungsratsbeschlüssen) i rady kantonu (Kantonsratsprotokollen) należą do najważniejszych źródeł do dziejów tego regionu. Postanowienia rządu kantonalnego (Regierungsrat) zawierają poza ważnymi decyzjami politycznymi także ogromny materiał dotyczący życia codziennego i zjawisk społecznych kształtujących obraz życia na przestrzeni blisko dwustuletniej.  Oprócz gwałtownego wzrostu emigracji, recepcji uchodźców z sąsiednich krajów, budowy linii kolejowych i dróg pokazują one warunki pracy w powstającym wówczas przemyśle, procesy wydawania koncesji dla różnych podmiotów – tawerny, młyny wodne, szpitale. Z kolei protokoły Rady kantonalnej to podstawowe źródło ukazujące podstawy prawne, organizacyjne, finansowe i podatkowe funkcjonowania kantonu, w tym akty łaski dla osób skazanych na śmierć.
Nie jest to oczywiście jedyny realizowany obecnie przez archiwum projekt mający na celu szerokie udostępnienie źródeł historycznych. Obok opisanego wyżej, w trakcie realizacji znajdują się projekty realizowane samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami,  obejmujące publikację materiałów do: źródeł prawa, inwentaryzacji dzieł sztuki, działalności organów nadzorczych nad zreformowanymi gminami wyznaniowymi i urzędami komunalnymi (tzw. Stillstandsprotokolle), dziejów szkolnictwa  i wymiaru sprawiedliwości.

Więcej: 100‘000 Ratsbeschlüsse aus dem 19. Jahrhundert online verfügbar

Jolanta Leśniewska  
AP Płock Oddział w Kutnie