CZECHY: XVI Krajowa Konferencja Archiwalna

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2015 r. w miejscowości Poděbrady, odbędzie się 16 Konferencja Czeskich Archiwistów, tym razem pod hasłem: „Archiwa, człowiek i krajobraz. Przemiany krajobrazu i środowiska naturalnego w dokumentach archiwalnych” (Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech). Jej organizatorami są już tradycyjnie Czeskie Towarzystwo Archiwalne (Česká archivní společnost, o. s.), Oddział Czeskiego Towarzystwa Informacyjnego przy Archiwum Narodowym (Pobočka České informační společnosti, o.s. při Národním archivu), Departament Zarządu Archiwów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Ministerstvo vnitra, Odbor archivní správy a spisové služby) oraz jak zwykle gospodarz, a więc Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze (Státní oblastní archiv v Praze).
Tradycyjna, odbywająca się co dwa lata, konferencja archiwistów Republiki Czeskiej, będzie w tym roku poświęcona głównie zagadnieniem związanym z archiwami rolnym i leśnym, które u naszych południowych sąsiadów stanowiły jeden z kamieni węgielnych nowoczesnej sieci archiwalnej. Pracujący w tych instytucjach, na przestrzeni ostatnich lat, archiwiści, to bardzo często kluczowe osobistości archiwistyki w ogóle. Jednak samą archiwistykę agrarno-leśną uważa się w Czechach już za rozdział zamknięty. Konferencja ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy tak jest w istocie? Jej zadaniem ma być również stworzenie platformy do wyznaczenia punktów stycznych w interdyscyplinarnej współpracy badaczy wykorzystujących archiwalia, jako jedno ze źródeł informacji w odniesieniu do badań nad zmieniającym się krajobrazem.

Jednak tegoroczna konferencja, drugiego dnia obrad, zajmować się będzie również innymi tematami, jakie w ostatnim czasie stały się przedmiotem szczególnych zainteresowań oraz dyskusji czeskich archiwistów, a mianowicie: ochroną praw autorskich przy udostępnianiu archiwaliów, jak również ochroną danych osobowych i odpowiedzialności za nie. Obrady w obu tych blokach otworzą referaty występne specjalistów w danych dziedzinach, uzupełnione o spojrzenie archiwisty praktyka. Organizatorzy pragną otworzyć szeroką przestrzeń dla dyskusji, która powinna przyczynić się do rozstrzygnięcia wielu problemów związanych z tymi zagadnieniami, a jej wyniki powinny w przyszłości mieć wpływ na konkretne propozycje metodyczne.
Wreszcie trzeci blok tematyczny ma zająć się próbą wizji rozwoju czeskiej archiwistyki, jak ma być podjęta w ramach dyskusji panelowej nad wystąpieniami zaproszonych ekspertów.
Konferencja obradować będzie w języku czeskim. Organizatorzy zaplanowali, iż wystąpienia dla głównego tematu nie mogą przekroczyć 15 minut, za to w przyszłej publikacji będzie je można rozszerzyć do 25 stron znormalizowanego maszynopisu. Termin składania ostatecznych wersji wystąpień przewidziano na koniec czerwca 2015 r.
Chętni do wzięcia udziału w Konferencji powinni nadesłać zgłoszenia do 10 lutego 2015, wysyłając formularz on-line, który znajduje się na stronie: http://goo.gl/forms/rX1wmuamDD
Opłatę konferencyjną w wysokości 1000,- koron czeskich, należy uiścić do dnia 2 marca 2015 r. za pomocą przelewu lub przekazu pocztowego na konto Pobočka České informační společnosti, o.s. při Národním archivu, Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec, prowadzonym w: CZK u České spořitelny, a.s., pobočka Mostecká 26, Praha 1, Mostecka 26, Praha 1, numer konta: 1968570309/0800 (Swift / BIC /: GIBACZPX, IBAN: CZ 38 0800 0000 0019 6857 0309). Jako symbol zmienny należy podać: 201501.
Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają organizacje delegujące uczestników. Zarejestrowany uczestnik może zostać zastąpiony przez zastępcę, jednak wniesiona opłata, w razie jego nieobecności, nie podlega zwrotowi. Wszelkich szczegółowych informacji udzielają: Dr. Lenka Matušíková, tel. 974847825; e-mail: lenka.matusikova@nacr.cz oray Dr. Helena Klímová, tel. 233326755; e-mail: helena.klimova@nacr.cz

Więcej:

16. konference archivářů České republiky – Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech
Facebook konferencji
BSS ČAS

oprac. Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział Jelenia Góra