USA: Stanowisko Stowarzyszenia Archiwistów Amerykańskich wobec zagadnień środowiska naturalnego

Stowarzyszenie Archiwistów Amerykańskich opublikowało list otwarty podejmujący temat relacji pomiędzy archiwami, lub szerzej siecią archiwalną, a środowiskiem naturalnym. Stowarzyszenie zamierza wspierać archiwistów w wykorzystywaniu „zielonych technologii” w praktyce funkcjonowania archiwów oraz w tworzeniu i wspieraniu wytycznych i procedur służących badaniu środowiska naturalnego i katastrof naturalnych. W związku z tym postanowiono chronić źródła informacji związanej z badaniami nad środowiskiem naturalnym. Współpracować z ośrodkami zajmującymi się monitoringiem wpływu zmian klimatycznych na archiwa i wspierać stałą edukację związaną z postępowaniem z zasobami archiwalnymi na wypadek klęsk naturalnych dalej zaś wspierać edukację na obszarach ukazujących możliwości wykorzystania w archiwach energii odnawialnej. Wspierać inicjatywy związane z edukowaniem samych archiwistów w zakresie standardów związanych z ochroną środowiska, a w szczególności wymogów związanych z budownictwem archiwalnym. Czysto archiwalnym celem jest dokumentowanie monitorowania zmian klimatycznych. Założone cele mają być realizowane także poprzez zaangażowanie stowarzyszenia w działania nad łagodzeniem skutków katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka w zasobach archiwalnych oraz propagowanie założonych celów poprzez organizację konferencji i spotkań.

Informacje dotyczące zamian klimatycznych w różnych formach przechowywane sa w wielu archiwach. W pierwszej kolejności powinny być zdefiniowane zasoby obejmujące:
– dawne zdjęcia i widoków i kultury rolnej
– dane użyteczne dla badań klimatycznych
– wszelkie aspekty i strony dyskusji o zmianach klimatycznych zawierające spuścizny naukowców i aktywistów
– dane agend rządowych i regionalnych odpowiedzialnych za monitoring klimatu
– opracowania, wywiady i bazy danych na temat środowiska naturalnego.
Stowarzyszenie Archiwistów Amerykańskich zdefiniowało trzy obszary działań. Pierwszym są działania edukacyjne oparte o publikacje i webinaria propagujące obiekty archiwalne przyjazne środowisku i korzystające z energii odnawialnej. Drugi obszar obejmuje zagadnienia zapobiegania katastrofom naturalnymi i spowodowanym przez człowieka na poziomach narodowym i lokalnym. Przykładem jest tu np.: działanie fundacji SAA: National Disaster Recovery Fund for Archives. Trzecim obszarem są zagadnienia edukacyjne i warsztaty związane z przechowywaniem i konserwacją archiwalną oraz listy wyspecjalizowanych dostawców narządzi i środków służących niwelowaniu skutków katastrof na obszarze archiwistyki.
List opatrzony jest odwołaniami do użytecznej bibliografii i wyspecjalizowanych stron internetowych.

Wiecej:
Information Brief: Archives and the Environment

Oprac. Adam Baniecki
AP Bolesławiec