KANADA: Wytyczne dotyczące nabywania archiwaliów prywatnych do archiwów publicznych

W lipcu 2016 r., na Konferencji Archiwistów Państwowych, Prowincjonalnych i Terytorialnych Kanady (Conférence des archivistes national, provinciaux et territoriaux (CANPT)/ National, Provincial and Territorial Archivists Conference (NPTAC), członkowie konferencji, podpisali dokument ujednolicający metody postępowania z dokumentacją prywatnych twórców,  przez archiwa różnych poziomów kanadyjskiej sieci archiwalnej.
Tekst dokumentu opublikowano na stronach archiwów Kanady w lutym 2017 r.
Konferencja Archiwistów Państwowych, Prowincjonalnych i Terytorialnych (CNAPT/NPTAC) jest stałym ciałem konsultacyjnym składającym się z szefów archiwistów i bibliotekarzy Kanady (archiwum centralne), archiwistów prowincjonalnych i terytorialnych. Celem spotkań jest pogłębianie reflekcji na wspólne tematy archiwistyczne, wdrażanie małych, wspólnych projektów oraz doskonalenie kanadyjskiego systemu archiwalnego.
Zagadnienie podejścia do prywatnych archiwaliów może być interesujące także dla polskich archiwistów zwłaszcza, że nadal dalecy jesteśmy od wypracowania jednolitej koncepcji postępowania z tą, równie istotną jak państwowa czy samorządowa, dokumentacją.
Dokument składa się z niewielkiego wstępu, w którym zaznaczono, że dla wszystkich członków CNAP, bez względu na poziom administracji archiwalnej przejmowanie dokumentacji prywatnej jest istotne z punktu widzenia ułatwienia jej udostępniania.
Przejmowanie, zabezpieczanie i dostęp do informacji jest fundamentem działania archiwów kanadyjskich, a archiwa prywatne stanowią część wspólnego dziedzictwa.

W punkcie pierwszym mówi się, że wszystkie instytucje należące do CANPT, bez względu na swoją wielkość i położenie geograficzne zachęca się do inicjowaniu i braniu udziału w dyskusji na temat tego, jakie archiwum byłoby najwłaściwsze (najlepiej pasujące) dla przejęcia danej dokumentacji prywatnej. Punkt drugi mówi o pełnym poszanowaniu podstawowych zasad archiwistyki w odniesieniu do archiwów prywatnych. W punkcie trzecim wyrażono zasadę przynależności terytorialnej rozumianą jako przyjęcie odpowiedzialności za przechowywanie przejętej dokumentacji w regionie geograficznym gdzie dokumentacja została wytworzona, była zebrana bądź przechowywana. Założono, że poszanowanie przynależności terytorialnej jest najlepsze z punktu widzenia jej wykorzystania przez użytkowników. Punkt czwarty to zasado poszanowania donatora, który ma pełne prawo określić warunki na jakich przekazuje dokumentację. W punkcie piątym wyrażono szacunek dla instytucji partnerskich. Ten bardzo interesujący  aspekt o charakterze dżentelmeńskim. Oznacza poszanowanie mandatów instytucji partnerskich (CANPT), które  mogą posiadać mandat- pełnomocnictwo do przejmowania przedmiotowej dokumentacji z racji zwyczajów lub także obszaru geograficznego z którego dokumentacja pochodzi.
Szósty punkt mówi o poszanowaniu innych uczestników prywatnych czy instytucjonalnych, którzy mogliby mieć uzasadniony interes w określonej lokalizacji przedmiotowego zasobu. Aspekt siódmy to współpraca, którą można ująć w stwierdzeniu, że wzbogacenie każdego archiwum jest w istocie wzbogaceniem wszystkich.
Ostatni, ósmy punkt mówi, że członkowie CANPT działają spójnie i transparentnie w dziedzinie przejmowania dokumentacji.

Wiecej: Déclaration sur les principes directeurs concernant les acquisitions d’archives privées (PDF)
oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec