MRA: Projekty finansowane przez FIDA w 2017 r.

Międzynarodowa Rada Archiwów opublikowała wykaz projektów, które zostaną sfinansowane w 2017 r. z Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Archiwów (Found International Development of Archives – FIDA).
FIDA jest organem MRA, którego celem jest wspieranie działań służących do realizacji celów MRA. Nakierowany jest na archiwa i archiwistów działających w szczególnie trudnych warunkach. Stąd z założenia nastawiony jest na wspieranie projektów realizowanych w archiwach krajów rozwijających się. Fundusz finansowany jest w części ze środków MRA, w części zaś ze środków zewnętrznych pozyskanych od donatorów. Jego funkcjonowanie umocowane jest prawnie w rozdziale XIV statutu MRA przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne MRA 24 sierpnia 2012 r. w Brisbane. Fundusz nie jest nowym organem MRA, powstał w 1770 r., ale do 2012 r. praktycznie nie funkcjonował. Powodem były najpierw powody organizacyjne, a później kłopoty finansowe w jakich znalazła się MRA w latach 2005 – 2008. W 2009 r. nowy administrator FIDA Sarah Tyacke uzyskał, od MRA, zgodę na rozporządzanie, w ramach funduszu, kwotą 100 tys euro.
Od 2010 r. do funduszu złożono 67 projektów, z których zrealizowano 17.

W roku 2016r. Rada Administracyjna FIDA przyjęła do realizacji na 2017 r. następujące projekty:
1. Kształcenie archiwistów w Nigerii – Opracowanie programu,
2. Przechowywanie pamiątek w świecie cyfrowym, trzydniowe atelier w Saint Kitts i Nevies (Morze Karaibskie),
3. Oceniać, posługiwać się i przechowywać zbiory dokumentacji publicznej w archiwach państwowych Tuvalu (Ocean Spokojny, Polinezja),
4. Sesje rozwoju kompetencyjnego dla archiwistów i dokumentalistów departamentów ministerialnych Togo.

Więcej: Projets financés par FIDA en 2016

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec