Czechy: Nowe archiwalia na liście Archiwalnych Pomników Kultury

Dnia 14 lipca 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej zdecydowało o uznaniu pięciu zbiorów najcenniejszych materiałów archiwalnych z Archiwum Miasta Pilzna za Archiwalne Pomniki Kultury, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy nr 499/2004 o archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją z późniejszymi zmianami. Decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Archiwum Miasta Pilzna, zatwierdzony przez Radę Miasta Pilzna 6 kwietnia 2017 r. (uchwała nr 73).
Materiały archiwalne można uznać za Archiwalny Pomnik Kultury (AKP), jeśli ze względu na swoje pochodzenie, zawartość, formę, twórcę lub cechy zewnętrzne, lub z uwagi na unikalności albo oryginalności, mają znaczenie dla historii ogólnej, narodowej lub regionalnej. Materiały takie mogą być przechowywane w archiwach państwowych lub innych instytucjach kulturalno-naukowych (muzeach, galeriach, instytutach naukowych i uczelniach), które składają w ich sprawie specjalne wnioski o wpisanie na listę AKP. Lista ta jest ważnym narzędziem w zakresie ochrony i promocji narodowego dziedzictwa archiwalnego. Posiadanie na niej swoich zbiorów to przede wszystkim wielki prestiż, noszący jednak ze sobą i pewne ograniczenia oraz specjalne regulacje w odniesieniu do przechowywania tychże materiałów.

W Czechach, oprócz wykazu Archiwalnych Pomników Kultury Wydział Archiwistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki prowadzi też listę zabytków znacznie wyższego rzędu, zawierającą Narodowe Pomniki Kultury. Za Narodowy Pomnik Kultury (NKP) można uznać te archiwalia, które ze względu na ich unikatowość przedstawiają sobą największe walory bogactwa archiwalnego Czech. Ich lista jest ogłaszana przez Rząd Republiki Czeskiej w formie rozporządzeń. Narodowym Pomnikiem Kultury może zostać również obiekt uznany już wcześniej za Archiwalny Pomnik Kultury. Na czeskiej liście NKP znajdują się dotychczas zaledwie trzy zespoły (podczas gdy na liście AKP jest ich 171); są to: „Archiwum Korony Czeskiej” z lat 1158-1935 z Archiwum Narodowego w Pradze – wpisane na listę w 1988 r.; „Morawskie Ziemskie Księgi Hipoteczne” z lat 1348-1642 z Ziemskiego Morawskiego Archiwum w Brnie – wpisane w 1998 r.; Zbiór „Historica Třeboň” z lat 1216-1659 przechowywany w Okręgowym Archiwum Państwowym w Trzeboni – wpisany w 2000 r.
Dotychczas Archiwum Miasta Pilzna posiadało w swoich zbiorach tylko jeden archiwalny pomnik kultury, którym jest rękopis sztuki Józefa Kajetana Tyla Fidlovačka z 1834 r. z tekstem czeskiego hymnu narodowego „Gdzie dom mój” – Kde domov můj (AKP 38). Najnowszymi zabytkami kultury zostały obecnie uznane:
1. Najstarszy pilzneński typariusz (tłok pieczętny), pochodzący z ok. 1300 r. wraz z dokumentem z 17 kwietnia 1307 r. z pierwszym zachowanym swoim odciskiem. (AKP 167).
2. Zbiór czterech złotych bulli wydanych dla miasta Pilzna w latach 1434-1627 (AKP 168).
3. Liber judicii z lat 1407-1411, najstarsza miejska księga w zbiorach Archiwum Miejskiego w Pilźnie, pierwsza księga sądowa (AKP 169).
4. Osiecki psałterz(księga psalmów) z drugoej połowy XIII w. Rękopis łaciński o 142 pergaminowych kartach (18 x 25 cm) z dziesięcioma całostronicowymi iluminacjami przedstawiającymi życie Chrystusa (AKP 170).
5. Zbiór dwóch przywilejów herbowych dla miasta Pilzna z lat 1466 i 1578 (AKP 171).
Archiwalne Pomniki Kultury ze zbiorów Archiwum Miasta Pilzna będą pokazane publiczności na specjalnej wystawie, jaka prezentowana będzie w dniach 16.11. – 7.12.2017 r.

Więcej: Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Kulturní památky

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Kulturní památky