NIEMCY: LEO – odkrywanie i poznawanie przeszłości Badenii-Wirtembergii

Kraj związkowy Badenia-Wirtembergia powstał 25 kwietnia 1952 przez połączenie trzech krajów związkowych: Badenii, Wirtembergii-Badenii i Wirtembergii-Hohenzollern. Jubileusz 60- lecia jego powstania, tamtejsze władze związkowe- i przede wszystkim instytucje kultury – postanowiły uczcić w godny współczesności sposób. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego,  postanowiły stworzyć portal internetowy, który połączy dane z różnych dziedzin wiedzy i informacji o landzie Badenia Wirtembergia. Zamiast rozproszonych na wielu stronach internetowych instytucji danych, jeden, wielowymiarowy portal łączący różne bazy danych i systemy informatyczne bibliotek publicznych i uniwersyteckich, archiwów, muzeów, urzędu statystycznego, urzędu ochrony miejsc pamięci, i innych. Wiele instytucji zaangażowało się ten projekt, którego koordynatorem jest właśnie Landesarchiv Baden-Wirttemberg, co może świadczyć o randze tej instytucji strukturach landowych. Jego realizację rozpoczęto w kwietniu 2010 roku, a jego pierwsza odsłona miała miejsce w 2012 roku, dokładnie w 60 rocznicę powstania landu Badenia Wirtembergia. Projekt nosi nazwę LEO i jest skrótem od pełnej jego nazwy „Landeskunde entdecken, erleben, erforschen online”.

Jest on adresowany do mieszkańców landu B-W, ale także do każdego, kto w jakikolwiek sposób jest zainteresowany jego historią, walorami krajoznawczymi, życiem społecznym i kulturą. Znajduje się na nim również szerokie spectrum materiałów do wykorzystania w procesie nauczania młodzieży. Dostęp do portalu jest bezpłatny. Możliwości wyszukiwawcze zaś nie ograniczają się tylko do werbalnych, ale również graficznych i interaktywnych. Udostępnione przez portal dane o zasobach archiwalnych zawierają ich pełny opis oraz w dużej części również skany dokumentów. LEO B- W oferuje każdej gminie kluczowe dane dotyczące całego regionu w zakresie historii gospodarki, kultury, kultury sztuki. Jest on przygotowywany bardzo profesjonalnie, z użyciem najnowszych technik informatycznych.

Ponadto  wkrótce, LEO – BW zostanie uzupełniony o moduł obejmujący rezultaty projektu  Südwestdeutsche Archivalienkunde (SWA), którego realizację rozpoczęto 1 października 2016 r. Był on prowadzony przez Landesarchiv Baden-Würtemberg we współpracy z Instytutem Geografii Historycznej i Historycznych Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie w Tybindze. Zarządzanie projektem spoczywa na prof. Dr med. Med. Robert Kretzschmar (były Prezydent Landesarchiv) i prof. Dr med. Christian Keitel.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia merytorycznego użytkownikom archiwów południowo-zachodnich Niemiec w postaci zwięzłych artykułów z zakresu archiwoznawstwa: jakich informacji użytkownik może oczekiwać badając dokumenty papierowe lub elektroniczne? Które zapisy w dokumentach wymagają kontekstu historycznego lub dalszych odesłań do innych  źródeł? Czy jest już dostępna literatura? Ponieważ na te pytania, często trzeba odpowiadać inaczej w przypadku poszczególnych rodzajów archiwaliów, to również artykuły odnoszą się do konkretnych rodzajów osobno. Dalsze związki i struktury są tworzone przez odesłania do innych artykułów.
Projekt ma na celu rozwój wiedzy i kompetencji naukowych w zakresie źródeł archiwalnych i historycznych i nauk pomocniczych od średniowiecza do współczesności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie i utrzymywanie odpowiedniego modułu w krajowym systemie informacyjnym  LEO-BW. Artykuły mają na celu dostarczenie wszystkim zainteresowanym stronom,  łatwych do zarządzania informacji o spuściznach archiwalnych i powiązanie ich w odpowiedni sposób z zasobami archiwów dostępnymi w Internecie.
Znajdziemy tu również polskie akcenty. Wpisane do wyszukiwarki hasło POLEN daje ponad dwa tysiące rezultatów. Warto więc zajrzeć tam, pod kątem własnych zainteresowań np. lokalnych – wpisane hasło Kutno, daje  11 ciekawych trafień. Skrót nazwy projektu bardzo ładnie nawiązuje do heraldyki B-W, w której znajdują się trzy lwy. Może to jakiś pomysł na logo projektu?

Portal LEO

Więcej: Projekt Südwestdeutsche Archivalienkunde (SWA)

oprac. Jolanta Leśniewska

AP Płock O/Kutno