FRANCJA: Doroczne sprawozdanie z działalności archiwów w 2017 r.

Na stronie Archiwów Francji ukazało się roczne sprawozdanie z ich działalności .  Zostało ono sporządzone na bazie ponad sześciuset sprawozdań z działalności archiwów publicznych: państwowych, regionalnych, departamentalnych, miejskich i międzygminnych. Raport obejmuje, jak zapewniają jego autorzy, cały obszar aktywności archiwów, od zabezpieczania i gromadzenia zasobu, po działania o charakterze kulturalnym. Całość ma formę eleganckiej publikacji, w której w przystępny i interesujący sposób pokazano główne dane o archiwach, bogato ilustrowane fotografiami i reprodukcjami dokumentów i publikacji.
Podsumowaniem 2017 roku były dwa słowa – zmiany i kontynuacja. Za główne zadania i zarazem wyzwania tego roku uznano: asystowanie cyfryzacji administracji, ułatwienie dostępu do archiwaliów oraz przekazywanie i współdzielenie wspólnego dziedzictwa. Obrazują to następujące liczby: rozmiar przejętych dokumentów elektronicznych wzrósł z 11 600 do 94 000 GB; ponad 100 000 unikalnych użytkowników odwiedzających portal FranceArchives; zorganizowanie 525 wystaw – o 100 więcej niż w 2016 roku.
Zadaniom tym odpowiadały trzy główne obszary działalności:
– międzyministerialny program archiwizacji elektronicznej VITAM,
– przygotowanie i otwarcie w marcu 2017 r. portalu FranceArchives,
– polityka nastawiona na ambitnych użytkowników – edukacja artystyczna i kulturalna oraz innowacyjność pomysłów.
Dokument składa się ze wstępu, obejmującego zagadnienia statystyczne dotyczące kształtowania się wielkości francuskiego zasobu archiwalnego, kadry archiwów, budżetu oraz działań w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego (analogicznych jak polski nadzór archiwalny). Porównanie jednak danych statystycznych Francji i Polski nie jest tak proste ze względu na odmienną strukturę służby archiwalnej w obu krajach. Struktura francuskiej sieci archiwalnej obejmuje, jak wyżej już wspomniano, archiwa państwowe, archiwa regionalne, departamentalne oraz archiwa miejskie i międzygminne. Wszystkie one, gromadzą zasób historyczny, to tak jakbyśmy w Polsce włączyli w statystykę archiwalną zarówno zasób jak i działania o charakterze naukowym i edukacyjnym, wszystkie archiwa samorządowe poszczególnych szczebli administracji. W roku 2017, zasób francuskich archiwów historycznych powiększył się o 99,9 km bieżącego akt pochodzących głównie z sektora prywatnego.

Część pierwsza zatytułowana: „Archiwizować dla przyszłości źródła czasy teraźniejszego” (Archiver pour l’avenir les sources du temps prezent) objęła takie zagadnienia jak: nabytki i postępowanie z zasobem, archiwizacja danych cyfrowych, opis archiwalny, archiwa prywatne, budynki archiwów i przechowywanie.
Część druga „Rozpowszechniać i zaznajamiać z oceanem archiwalnym” (Diffuser et faire connaitre l’océan archivistique) zawiera następującą tematykę: informatyzacja służb archiwalnych, polityka digitalizacji, portal FranceArchives, polityka publiczna: działalność kulturalna i naukowa, publikacje (w sumie 316 książek, czasopism broszur i kart pocztowych), obserwacje wniosków o wcześniejsze udostępnienie (w sumie ponad 1300 wniosków – ponad 106 000 j.a.), ponowne wykorzystanie informacji i open data oraz oferta pedagogiczna.
Część trzecia „Umożliwiać spotkania z pamięcią” (Permettre la rencontre des mémoires) to trzy zagadnienia: Wielki Memoriał (opis i udostępnianie dokumentów dotyczących I wojny światowej), działalność międzynarodowa i rocznicowe obchody narodowe.

Ponadto sprawozdanie obejmuje w porządku chronologicznym, miesięcznym, istotniejsze działania poszczególnych archiwów.

Sprawozdanie zamyka lista jego autorów, spis treści i wykaz autorów wykorzystanej w sprawozdaniu fotografii.

Tekst raportu

Anna Laszuk (NDAP)

Adam Baniecki (Ap Wrocław O/Bolesławiec)