CZECHY: 17. seminarium konserwatorów i historyków

Cykliczne, odbywające się co kilka lat, seminaria czeskich archiwistów, historyków i konserwatorów swoja historią sięgają połowy lat 70. XX wieku. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w listopadzie 2019 roku, ale jego organizatorzy już dziś zapraszają chętnych do zgłaszania swego w nim udziału. Zwłaszcza, iż zgłoszenia przyjmowane będą do jedynie do 1 marca 2019 roku.

Tegoroczne seminarium przygotowują bardzo ważne dla czeskiej archiwistyki instytucje, a więc: Morawskie Archiwum Krajowe w Brnie (Moravskí zemskí archiv v Brně), Powiatowe Archiwum Państwowe w Jihlawie (Státní okresní archiv Jihlava), Archiwum Narodowe w Pradze (Národní archiv v Praze), Instytut Technologii Chemicznej Odnowy Zabytków na Wydziale Technologii Chemicznej Uniwersytetu Technologii Chemicznej w Pradze (Ústavu chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), Wydział Administracji Archiwalnej i Służby Kancelaryjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky) oraz Czeskie Towarzystwo Informacyjne przy Archiwum Narodowym w Pradze (České informační společnosti, z. s. — pobočného spolku při Národním archivu v Praze).

Seminarium odbędzie się w dniach 18-21 listopada 2019 roku w hotelu „Gustaw Mahler” w Jihlawie. Jego obrady tradycyjnie będą dotyczyć następującej tematyki:

– praktyczne restaurowanie i konserwacja;

– badania w zakresie restauracji i konserwacji zabytków pisanych;

– środki i materiały konserwatorskie;

– etyczne problemy dotyczące restaurowania i konserwacji;

– problemy eksponowania, udostępniania i wykorzystywania archiwalnych źródeł pisemnych;

– klęski żywiołowe – sposoby zapobiegania i naprawiania szkód;

– doświadczenie z zagranicznych stażów i wyjazdów studyjnych;

– kształcenie konserwatorów.

Chętni do udziału w seminariach i pragnący otrzymać bardziej szczegółowe informacje oraz program spotkania, powinni do dnia 1 marca 2019 roku wypełnić stosowny formularz aplikacyjny (on-line přihlášky) (lub: http://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/01/predbezna_prihlaska_verze_pro_tisk_v04.pdf).

Zgłoszenia można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Roman Straka, Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — Chodovec lub pocztą elektroniczną na e-mail:roman.straka@nacr.cz

Więcej: První oznámení o konání XVII. semináře restaurátorů a historiků

oprac. Ivo Łaborewicz
ArP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze