CZECHY: Warsztaty o bezpieczeństwie danych osobowych

Dnia 22 września 2020 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze odbyły się warsztaty pt. „Prawne aspekty ochrony danych osobowych w kontekście ich przechowywania i udostępniania”, zorganizowane w ramach programu badań nad bezpieczeństwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pt. „Analiza przetwarzania danych osobowych w archiwach”.
Realizatorami ministerialnego programu są: Archiwum Narodowe w Pradze i Państwowe Archiwum Regionalne w Pradze. Projekt dotyczy różnych aspektów ochrony danych osobowych w archiwach oraz możliwości udostępniania zawierających je dokumentów w zmieniającym się środowisku legislacyjnym. W oparciu o badania praktyki archiwalnej i analizy archiwalnych zasobów, jak również analizy procedur przetwarzania danych w kraju i za granicą, ma zostać wdrożonych więcej działań w zakresie metodologii, jak i propozycji zmian legislacyjnych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowo uzyskane wolności przyniosły w ostatnich dziesięcioleciach szereg pytań i poszukiwania odpowiedzi w zakresie sprzecznych praw obywatelskich – prawa do swobody badań, prawa do uzyskania informacji o działaniach instytucji państwowych, prawa obywatela do decydowania o dotyczących go informacjach, czy o jego dobrach osobistych. Archiwa, które przechowują przede wszystkim dokumenty powstałe w wyniku działalności instytucji państwowych, muszą rozstrzygać trudne do oceny konflikty między uprawnioną ochroną interesów prywatnych i publicznych. Ponadto konflikt ten znajduje odzwierciedlenie w całym cyklu życia dokumentu i zwiększa wymagania dotyczące zachowywania informacji przez wytwórców, ich otrzymywania, przetwarzania i publicznego udostępniania. Jednak tu oczekiwania są różne, od obywatelskiej kontroli wykonywania władzy publicznej, po urynkowienie tych danych wyodrębnionych maszynowo, w ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jednak w przypadku dokumentów zawierających dane osobowe, powstałych już w społeczeństwie demokratycznym po 1989 roku, możliwość udostępnienia tych informacji opinii publicznej jest zasadniczo utrudniona w porównaniu z dokumentami z okresu reżimów totalitarnych. Czy w rezultacie te dokumenty archiwalne mogą być niedostępne przez całe życie danej osoby, a nawet dłużej (np. akta medyczne, orzeczenia sądowe itp.)?
Celem warsztatów było otwarcie dyskusji w różnych dyscyplinach na temat efektywnego przetwarzania i wykorzystywania informacji zawierających dane osobowe w kontekście dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego, co może znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej legislacji dotyczącej nowej ustawy o archiwizacji i obsłudze akt. Debata skupiała się również nad zaletami oraz wadami procesów anonimizacji i pseudonimizacji w udostępnianiu informacji potrzebnych do poznania przeszłości, a także nad kosztami i realnymi możliwościami wykorzystania tych teorii prawnych i mechanizmów przewidzianych w przepisach. Pomimo prawie 4-godzinnej dyskusji nie udało się odpowiedzieć na wszystkie zadawane w jej trakcie pytania i wątpliwości, lecz zapewne zbliżono się do ich rozwiązaniu, w przyszłości, w tym tworzenia nowej ustawy archiwalnej w Republice Czeskiej.
Warsztaty zostały sfilmowane i są dostępne on-line.

Więcej:

Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování”

Czterogodzinna relacja na YouTubre

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze


Czechy. Warsztaty o bezpieczeństwie danych osobowych

Dnia 22 września 2020 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze odbyły się warsztaty pt. „Prawne aspekty ochrony danych osobowych w kontekście ich przechowywania i udostępniania”, zorganizowane w ramach programu badań nad bezpieczeństwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pt. „Analiza przetwarzania danych osobowych w archiwach”.

Realizatorami ministerialnego programu są: Archiwum Narodowe w Pradze i Państwowe Archiwum Regionalne w Pradze. Projekt dotyczy różnych aspektów ochrony danych osobowych w archiwach oraz możliwości udostępniania zawierających je dokumentów w zmieniającym się środowisku legislacyjnym. W oparciu o badania praktyki archiwalnej i analizy archiwalnych zasobów, jak również analizy procedur przetwarzania danych w kraju i za granicą, ma zostać wdrożonych więcej działań w zakresie metodologii, jak i propozycji zmian legislacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowo uzyskane wolności przyniosły w ostatnich dziesięcioleciach szereg pytań i poszukiwania odpowiedzi w zakresie sprzecznych praw obywatelskich – prawa do swobody badań, prawa do uzyskania informacji o działaniach instytucji państwowych, prawa obywatela do decydowania o dotyczących go informacjach, czy o jego dobrach osobistych. Archiwa, które przechowują przede wszystkim dokumenty powstałe w wyniku działalności instytucji państwowych, muszą rozstrzygać trudne do oceny konflikty między uprawnioną ochroną interesów prywatnych i publicznych. Ponadto konflikt ten znajduje odzwierciedlenie w całym cyklu życia dokumentu i zwiększa wymagania dotyczące zachowywania informacji przez wytwórców, ich otrzymywania, przetwarzania i publicznego udostępniania. Jednak tu oczekiwania są różne, od obywatelskiej kontroli wykonywania władzy publicznej, po urynkowienie tych danych wyodrębnionych maszynowo, w ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jednak w przypadku dokumentów zawierających dane osobowe, powstałych już w społeczeństwie demokratycznym po 1989 roku, możliwość udostępnienia tych informacji opinii publicznej jest zasadniczo utrudniona w porównaniu z dokumentami z okresu reżimów totalitarnych. Czy w rezultacie te dokumenty archiwalne mogą być niedostępne przez całe życie danej osoby, a nawet dłużej (np. akta medyczne, orzeczenia sądowe itp.)?

Celem warsztatów było otwarcie dyskusji w różnych dyscyplinach na temat efektywnego przetwarzania i wykorzystywania informacji zawierających dane osobowe w kontekście dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego, co może znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej legislacji dotyczącej nowej ustawy o archiwizacji i obsłudze akt. Debata skupiała się również nad zaletami oraz wadami procesów anonimizacji i pseudonimizacji w udostępnianiu informacji potrzebnych do poznania przeszłości, a także nad kosztami i realnymi możliwościami wykorzystania tych teorii prawnych i mechanizmów przewidzianych w przepisach. Pomimo prawie 4-godzinnej dyskusji nie udało się odpowiedzieć na wszystkie zadawane w jej trakcie pytania i wątpliwości, lecz zapewne zbliżono się do ich rozwiązaniu, w przyszłości, w tym tworzenia nowej ustawy archiwalnej w Republice Czeskiej.

Warsztaty zostały sfilmowane i są dostępne on-line.

 

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Oddział w Jeleniej Górze

Więcej patrz na:

https://www.youtube.com/watch?v=bYHlVco4RGU&feature=youtu.be

http://cesarch.cz/aktuality/pravni-aspekty-ochrany-osobnich-udaju-v-kontextu-jejich-uchovavani-a-zpristupnovani/