CZECHY: Na Uniwersytecie w Ústí nad Labem utworzono katedrę archiwistyki

Od tego roku akademickiego Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyniego w Ústí nad Łabą utworzył nowy kierunek studiów. Uruchomiono tu bowiem Katedrę Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii. Wywodzi się ona bezpośrednio z Katedry Nauk Pomocniczych Historii, jaka działa na tym samym wydziale od 2013 r. w ramach tutejszego Instytutu Historycznego. W tym roku Instytut został wzmocniony kadrowo w ślad za zwiększeniem obowiązków pedagogicznych i poszerzeniem oferty programowej nauczania z zakresu archiwistyki, co stało się bezpośrednim bodźcem do powstania samodzielnej katedry.

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii oferuje łączone studia z zakresu archiwistyki i obsługi akt na poziomie licencjackim, a także studia historyczne z profesjonalnym modułem archiwoznawstwa w ramach kontynuacji studiów magisterskich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Nauczanie przeplata się z kursami skupiającymi się na klasycznych umiejętnościach archiwalnych, a także umiejętnościach związanych z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie, łącznie z dokumentem elektronicznym.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne nie tylko dla swoich własnych studentów, ale także dla słuchaczy z kierunków historii i dokumentacji zabytków. W ramach licencjatu zajęcia koncentrują się nie tylko na archiwizacji i naukach pomocniczych historii, ale także na obsłudze kancelarii ze wszystkimi jej aktualnymi problemami i wyzwaniami. Studenci otrzymują niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu nauk pomocniczych historii, ale i z historii administracji. Ponadto prowadzone są podstawowe seminaria językowe, a także wykłady z historii Czech (średniowiecze – epoka nowożytna). W studium magisterskim uwaga skupiona jest na archiwistyce jako dyscyplinie niezależnej, ale także praktycznej, w której konieczne jest pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich, a także kontekstualizacja międzynarodowa z podkreśleniem aktualnych wyzwań, stojące przed tą dziedziną, na pograniczu informatyki i klasycznych dyscyplin historycznych.

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii współpracuje ściśle z archiwami (zwłaszcza Państwowym Archiwum Okręgowym w Litoměřicach oraz jego oddziałem w Děčínie i innymi archiwami powiatowymi, Archiwum Miasta Ústí nad Labem, jak również z Archiwum Stołecznego Miasta Pragi). W tych i innych archiwach można realizować zawodowe praktyki studenckie.

Więcej:

Vznik nové katedry archivnictví na ústecké univerzitě

O katedře archivnictví a pomocných věd historických

Facbook: Katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofická fakulta UJEP

oprac. Ivo Łaborewicz

Ap Wrocław O/Jelenia Góra